•  Aicinājums personām, kas sadarbojušās ar okupantiem

  Mēs, Latvijas okupācijas laikā politiski represētie pilsoņi, uzskatām, ka nevar veidot taisnīgu un tiesisku Latvijas valsti, kurā valdītu patiesība un godīgums, bez godīgas un patiesas okupācijas laika pagātnes izvērtēšanas. Mēs neticam, ka pagātnē negodīgie un pat noziedzīgie cilvēki, kuri šodien nevēlas vai neuzdrošinas atzīt savu līdzvainību pagātnes nodarījumos, šodien un turpmāk godīgi un nesavtīgi strādās Latvijas tautas un valsts interesēs.

  Diemżēl, visā Latvijā līdz šim atradušies tikai dażi cilvēki, kuri spēja atklāti nożēlot savu sadarbību ar okupācijas reżīmu.

  Mēs, okupācijas varas politrepresētie, atzinīgi vērtējam bijušo kolaborantu atzīšanos, kas rada ticību šo cilvēku vēlmei ar godīgu un apzinīgu darbu Latvijas labā izpirkt savas pagātnes kļūdas.

  Tādēļ mēs aicinām jūs, kas sadarbojāties ar okupācijas reżīmu, neatkarīgi no pašreizējā sabiedriskā stāvokļa un ieņemamā amata, atzīt savas agrākās rīcības nosodamību un paust apņēmību turpmāk būt lojāliem neatkarīgas, demokrātiskas Latvijas pilsoņiem, augstāk par visu stādot latviešu tautas intereses. Tikai tad mums būs pamats cerēt uz jūsu godīgo un nesavtīgo attieksmi pret Latvijas tautu un valsti.

  Aicinājums pieņemts LPRA 8.konferencē

  (uz Apvienības lapas satura rādītāju) 

 • A I C I N Ā J U M S Latvijas jaunatnei.

  Jaunie latvieši, mūsu tautas nākotne un vienīgā cerība! Piecdesmit gadus padomju okupācijas vara ar vietējo pakalpiņu kompartijas biedru un komjauniešu aktīvu palīdzību realizēja Latvijā rūpīgi izplānotu un tālejošu genocīdu pret latviešu tautu, pret visiem neatkarīgai un brīvai Latvijas valstij lojāliem pilsoņiem. Bija neżēlīgs, asiņains terors. Tūkstošiem labākos Latvijas dēlus un meitas, to skaitā arī daudzus skolēnus, kuru vienīgais "noziegums" bija tēvzemes mīlestība, ticība Dievam un Latvijai, nošāva vai nomocīja čekas pagrabos un soda nometnēs. Masu deportācijās daudzus desmitus tūkstošus vīrus, sievas, sirmgalvjus, bērnus, grūtnieces un zīdaiņus izsūtīja no Latvijas uz Krievzemes klimatiski bargajiem apvidiem. Viņu vietā no padomijas iepludināja tā saucamos "padomju cilvēkus" - īpatnu komunistiskās ideoloģijas produktu - internacionālisma maskā ietērptus lielkrievu nacionālšovinistus - kolonizātorus. Mērķtiecīgi, neatlaidīgi un neżēlīgi tika garīgi kropļota Latvijā palikusī tautas daļa. Pēc pusgadsimta mocībām atguvuši savu valstisko neatkarību šodien esam tādi, kādi spējām šo aizgājušo okupācijas laiku pārdzīvot.

  Mūsu dzīves ceļš iet pretim saules rietam. Jums, jaunajiem stāties mūsu vietā sarkanbaltsarkanā karoga un tautas brīvības sardzē.

  Jaunie draugi ! Apzinieties vienmēr, ka tikai brīva un neatkarīga Latvijas valsts jūs aizsargās no jauna genocīda briesmām, bet mūsu brīvība un valstiskā neatkarība vēl ilgi būs apdraudēta ne tikai ārēji, bet arī iekšēji. Tādēļ ikviena ieročus nest spējīga Latvijas pilsoņa svēts pienākums ir iegūt prasmi un rūdījumu, lai brīdī, kad tēvija sauks, būtu gatavi stāties pretim iebrucējiem. Neviens cits mums nepalīdzēs, ja mēs paši nebūsim gatavi aizstāvēt sevi, savu ģimeni, savu sētu, savu valsti, savu nākotni, savu latvieša godu. Mēs ticam, ka jūsu jaunajās rokās būs droša latvju tautas nākotne.

  Aicinājums pieņemts LPRA 8.konferencē

  (uz Apvienības lapas satura rādītāju)

 •  VALSTS PREZIDENTAM UN SAEIMAI . Aicinājums atjaunot Latvijas Republikas ordeni - Atzinības Krustu.

  Lai atkal godā celtu šodien bezgoda mantrausības dubļos mītos latvju tautas tikumus, tēvzemes mīlestību un goda prātu, LPRA 8.konference aicina LR Valsts prezidentu un Saeimu atjaunot 1710. gadā dibināto, 1938. gadā atjaunoto, 1940.gadā okupantu aizliegto ordeni Atzinības krustu .Ordeņa devīze " Goda prāta ļaudīm "jāsaprot , kā aizliegums šo augsto goda zīmi piešķirt cilvēkiem, kuri savu godu pārdevuši, okupācijas laikā sadarbojoties ar okupantu veidotām varas struktūrām, bijuši aktīvi PSKP vai VKJS biedri, kalpojuši okupantu valsts drošības un represīvajos dienestos. Ar Atzinības krustu apbalvojami pilsoņi, kuri savu mūżu veltījuši strādādami tautai un palikuši uzticīgi Latvijai arī tad, kad par tēvzemes mīlestību okupanti un viņu līdzskrējēji latviešus sodīja ar augstāko soda mēru.

  Aicinājums pieņemts LPRA 8.konferencē

  (uz Apvienības lapas satura rādītāju)

 • LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAI UN VALDĪBAI . A I C I N Ā J U M S konsekventi ievērot Saeimas pieņemto deklarāciju par Latvijas okupāciju

  Saeima beidzot ir pieņēmusi deklarāciju par Latvijas okupāciju. Neskatoties uz deklarācijas visai biklo toni runājot par padomju okupācijas varas teroru un genocīdu pret latviešu tautu, deklarācijai tomēr ir jābūt pamata dokumentam, kas nosaka turpmāko Latvijas politiku gan attiecībās ar ārvalstīm, gan iekšpolitiskus jautājumus risinot. Neatsverama nozīme vēsturiskās patiesības paušanai tiklab mūsu jaunatnei kā arī ārzemju viesiem un tūristiem ir Latvijas 50 gadu okupācijas muzejam.  Mēs uzskatām, ka Latvijas valstsvīru pienākums ir iepazīstināt ar muzeja dokumentu un eksponātu klāstu ārvalstu delegācijas, kuras ierodas Latvijā. Tas ir labākais veids kā iepazīstināt rietumu pasaules sabiedrību ar mūsu dramatisko vēsturi, kas neizbēgami ar savām sekām iesniedzas šodienā, radot daudzas problēmas, kuras rietumu pasaules cilvēkiem ir svešas.

  Pamatojoties uz deklarāciju par Latvijas 1940.gada okupācijas faktu jāpārskata LR Augstākās Padomes 1990.gada 30.augusta likums par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju. Toreiz pieņemtais likums neatbilst Deklarācijas par Latvijas okupāciju garam. Šis likums jāpārstrādā atbilstoši Saeimas pieņemtajai deklarācijai.

  Aicinājums pieņemts LPRA 8.konferencē

  (uz Apvienības lapas satura rādītāju)
 •