Uz sākumlapu   Home


PSRS latviešu izdevniecības, kultūras un mācību iestādes

Izdevniecības

"Spartaks". Izdevniecība darbojās no 1920. līdz 1936. gadam, sākumā Pleskavā, pēc tam Maskavā. Pirmajā posma tā izdod dažāda rakstura,bet vēlāk tikai speciālus propagandistiska rakstura darbus.

Izdevniecība “Strēlnieks”. Tā darbojas no 1921. līdz 1923. gadam.

"Prometejs". Darbojās no 1923. līdz 1937. gadam. Galvenā izdevniecība, kas nodrošināja latviešu grāmatu un laikrakstu izdošanu.

"Latvju izdevniecība”. Darbojās no 1924. līdz 1928. gadam Maskavā. Izdeva grāmatas un dažus laikrakstus.

Blakus šīm izdevniecībām atsevišķi darbi latviešu valodā tika izdoti arī Smoļenskā, Harkovā, Ufā un vēl citur.

Teātri

Valsts latviešu teātris “Skatuve”. Direktors Roberts Bancāns (Nošauts Butovas poligonā pie Maskavas 1938. 3. februārī), mākslinieciskais vadītājs (O.Glāznieks-Glazunovs (1891.5.05. — 1947.16.02.). Izrādes notika Maskava un izbraukumos Sibīrijas un Urālu latviešu kolonijās.

Ļeņingradas valsts latviešu teātris. Direktors Ādolfs Vanadziņš (Nošauts Butovas poligonā 1938. 3. februarī). Darbojās Ļeņingradā, viesizrādēs — šī apgabala latviešu kolonijās.

Rietumapgabala latviešu teātris. Direktors F.Grunte (?), mākslinieciskā vadītāja režisore Anna Lācis (1891—1979). Darbojas Smoļenskas un Kaļiņinas apgabala un Baltkrievijas latviešu kolonijās un ciemos.

Periodiskie izdevumi

"Krievijas Cīņa”. Latviešu dienas avīze ar neperiodiskiem literāriem un lauksaimnieciskiem pielikumiem. Iznāk Maskavā no 1918. līdz 1931. gadam, kad apvienojas ar nedēļas avīzi “Latviešu Zemnieks”.

"Komunists". Latviešu laikraksts, iznāk Petrogradā no 1918. g. maija līdz 1922.g. aprīlim.

"Darbs". Iznāk Maskavā no 1918. g. novembra. Pavisam iznāk 5 mēnešraksta numuri.

"Strēlnieks”. Iznāk Maskava 1919.—1920.gada. Latviešu strēlnieku pulka izdevums. Pavisam iznāk 9 numuri.Sibīrijas Cīņa” (1918.g. IV—VI, 1920.III—1936.II).Iznāk ar dažādiem pielikumiem 12 reižu mēnesī, sākumā Omskā, kopš 1922.g. — Novosibirskā. Publicē daudz literāru darbu.

Cīņas Atbalss”. Iznāk Pleskavā 1920.1922.gada.

"Sarkanā Zvaigzne”. Ilustrēts literāri sabiedrisks žurnāls, iznāk Maskava no 1921.g. maija līdz 1922.g. oktobrim. Periodiskums neregulārs.

"Proletariāta Cīņa”. Latviešu dienas laikraksts, iznāk no 1922.g. novembra līdz 1924.g. februārim, no sākumā Pleskavā, pēc tam (1923.) Petrogradā

"Darbs". Sabiedriski politisks un zinātnisks mēnešraksts, iznāk Maskavā 1925.gada. Pavisam iznāk 6 numuri.

"Latviešu Zemnieks" (1925.—1931.g.) — nedēļas laikraksts ar pielikumiem “Padomju Līdumā” (1927.—1929.) un “Karojošais Bezdievis” (1929.1931.). Redaktors Konrāds Jokums (1894—1941.).

"Jauni Ceļi” (1925.—1928.) — ilustrēts literāri sabiedrisks žurnāls jaunatnei. Līdz 1927. gadam izdod “Latvju izdevniecība”, pēc tam izdevniecība “Prometejs”. Redaktori: J.Mušperts (1925.—1927.), pēc tam P.Vārpiņa.

"Taisneiba" (1925.1937.) — latgaļu laikraksts, iznāk Novosibirskā 3 reizes nedēļā. Metiens 2000 eksemplāru. Redaktors Jānis Silinieks.

"Celtne" (1929.1937.). Literatūras, mākslas un kritikas žurnāls, iznāk Maskavā reizi mēnesi 2500 eksemplāru lielā metiena, apjoms — 5 autorloksnes. Redaktors Pauls Vīksne (1894. — nošauts Butovas poligonā 1938. gada 15. februāri).

"Komunāru Cīņa” (1931.—1937.). Dienas laikraksts, iznāk Maskava, Izveidots, apvienojot avīzes “Krievijas Cīņa” un “Latviešu Zemnieks”, Redaktors Johans Lasis (1894—1938.).

"Ceiņas Karūgs” (1933.—1937.) — literāri sabiedrisks žurnāls latgaļu valodā, iznāk reizi 2 mēnešos. Pavisam iznāca 25 numuri. Redaktors Izidors Kūkojs (1903. — nošauts 1938. g. 3. februāri Butovas poligonā).

"Mazais Kolektīvists” (Slēgts 1937.) — literārs žurnāls bērniem. Iznāk Maskava, metiens — 1500 eksemplāru. Redaktore Emīlija Plinka.

"Darba Bērni” (Slēgts 1937.) — laikraksts jaunāko klašu skolēniem. Iznāk sākumā Pleskavā, pēc tam Maskava. Metiens 1200 eksemplāru.

Mācību iestādes (1936.g. dati)

Augstskolas

Marhļevska Rietumtautu komunistiskās universitātes latviešu sektors Maskavā. Vadītājs Krustiņš. Pedagogi: Krustiņš, Pērle, Cukuts, Grīslis u.c.
Hercena pedagoģiskā institūta sabiedrisko zinātņu un valodniecības nodaļa Ļeņingradā. Vadītāja E.Krūkle.

Tehnikumi

Latviešu pedagoģiskais tehnikums Ļeņingradā. Direktors E.Pučiņš. Latgaļu pedagoģiskais tehnikums Ačinskā. Direktors I.Meikšāns.

Skolas
(Iekavās noradītas latviešu kolonijas, Kopsaimniecības, arteļi un komūnas, kuras skolas apkalpoja).

Maskavas apgabals

Maskavas K.Marksa nepilnā vidusskola. Direktors Barons, vietnieks Roņsala.

Leņingradas apgabals

Ļeņingradas nepilnā vidusskola. Direktors Bērziņš. 
Pleskavas P.Stučkas nepilnā vidusskola. Direktors Krūze. 
Ložņinskas nepilna vidusskola. Direktors Bringers. Skolotaji Eizentāls, Pētersons un Pēcs. (Kopsaimniecība “Blāzma” un “Arajs”.)
Kolomovas Krodera nepilnā vidusskola. Direktors Kalniņš. Skolotaji Krautmanis, Smalkais, Brečs un Kroders (Kopsaimniecība “Strēlnieks”). 
Berezovas nepilnā vidusskola. Direktors Nikopskis. Skolotaji Ābels, Skuja, Zabaks, Augstkalnietis, Sergejevs, Velēna, Fedorova. (Kopsaimniecības “Bezdievis”, “Tružeņik”, “Trud”, “Pobeda”, “Proļetarij” un “Paharj”).

Pamatskolas

Korogino-Maļinovskas pirmmācības skola. Pārzinis Rodolts. (Kopsaimniecība “Perelom”).
Šolkovas pirmmācības skola. (Solkovas latviešu kolonija).
Otrā Našķu pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Komunists”).
Kondujas pirmmācības skola. Parzinis G.Zviedris. Skolotāja N.Zviedre. (Kopsaimniecība “Iesākums” un “Krasnaja Tigoda”).
Nikoļskas pamatskola. Parzinis AJansons. (Staļinav.n. Kopsaimniecība).
Derevas pirmmācības skola. Pārzine L.Akimova. (Kopsaimniecība “Celtne”).
Lubenas pirmmācības skola. Pārzinis J.Krombergs (Kopsaimniecība “Celtne”).’
Katežnas pirmmācības skola. Pārzinis Dāvidsons (Kopsaimniecības “Stroiķeļ”, “Novij bit”, “Majak” un “Katežno”).
Krečnovas pirmmācibas skola. Parzinis Zasitis (Kopsaimniecība “Kominterne”).
Obodovas pirmmācibas skola. Pārzinis P.Dubovs.
Rāvenes pirmmācibas skola. Pārzims J.Bormanis. Skolotajs E.Kalniņš. (Kopsaimniecības “Blāzma”, “Novaja Žizņ”, “Novij Putj” un “Latviešu Līdums”).
Klabučenskas pirmmācības skola.
Kārlovas pirmmācibas skola. (Kopsaimniecība “Strēlnieks”).
TigodasKurzemes pirmmācības skola. (Kopsaimniecības “Tigoda” un “Čestnij Putj").
Sokolovas Ručjevas pirmmācibas skola. (Kopsaimniecība “Krasniji Ručji").
Dubrovas pirmmacības skola. (Kopsaimmeciba “Čestnij Trud"),
Marjinas pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Marjino” un “Primemij”)

Rietumu apgabals
(
ietvēra Kaļiņinas, Veļikije Luku un Smoļenskas apgabalu)
Nepilnas vidusskolas

Veļikije Luku nepilnā vidusskola Nr. 5. DirektorsJ.Treijs. Skolotāji Prauda, Porietis, Stolcers. (Kopsaimniecība “Bezdievis”).
Smoļenskas P.Stučkas nepilnā vidusskola. Direktors Briedis (Kopsaimniecība “Arājs”.)
Eferta nepilnā vidusskola. Direktors Nebainis (Fabriciusa komūna). Buličevas nepilnā vidusskola. Direktors Papāns. (Lauksaimniecības arteļi “Uzvara” un “Kultūra).
Bezsonovas nepilnā vidusskola. (Komūna “Sarkanais Strēlnieks”). Ņankoviča nepilna vidusskola. Direktors P.Popovs. (Kopsaimniecības “Novij Putj” un “Paharj”).

Pamatskolas

Rostovas pirmmācības skola. Pārzinis A.Preiss (Kopsaimniecības “Nac.Rostovskij” un “Pamjatj Ļeņina”).
Kaškurinas pirmmācības skola. Pārzinis Bogdanova. Skolotājs Ratnieks. (Otrā Birkmaņa kolonija
Borodinas pirmmācības skola. Pārzinis K.Kaņeps. (Kopsaimniecība “Darba Vienība”).
Batušku pirmmācības skola. Pārzinis M. Jākobsons. (Kopsaimniecība “Arajs”).
Pirogovas pirmmācības skola. Pārzinis V.Rudzltis. .(Kopsaimniecība “Oktobra revolūcijas 12 gadi”).
Hiļinas pirmmācības skola. Pārzinis PestunsStremjancevs. (Kopsaimniecība “Tružeņik”).
Medvedjevas pirmmācības skola. Pārzinis M.Zids. (Kopsaimniecība “Ceriba”).
Trisvjates pinnmācības skola. Pārzinis Papāns. (Kopsaimniecības “Kultūra” un “Uzvara”).
Rogovas pirmmācības skola. (Komūna “Latviešu Komūna”).
Nacmenas pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Nacmen”).

Vidusvolgas novads

Baltijas pirmmācības skola. Direktore Rotaušķe. (Kopsaimniecība “Sarkanā Baltija”).
Smiltenes pirmmācības skola. Parzinis Kazaks. (Rudzutaka v.n. Kopsaimniecība).
Simuržas pirmmācības skola. (Kopsaimniecībā “Otrā lielinieciskā sēja”),

Ziemeļkaukāza apgabals
Nepilnās vidusskolas

Taurupes-Zvaigznītes nepilnā vidusskola. Direktors Kļaviņš. (Kopsaimnieclba “Zemnieks”).

Pamatskolas

Krasnostreļeckas latviešu pirmmācības skola Nr. 36. (Kopsaimniecība “Sarkanā Druva”).

Rietumsibīrija.
Nepilnās vidusskolas

Nākotnes nepilnā vidusskola. Direktors Janis Skaubitis-Purklāvs.
Jānis Skaubitis-Purklāvs ir bijis nevien skolu direktors, pārzinis vai skolotājs, bet arī šī novada daudzu skolu organizētājs. Tāpēc viņš daudzviet minēts it kā vienlaikus. J.Skaubitis-Purklavs gājis bojā 1937. gada represijās.
Skolotāji Anna Osīte, Aleksandrs Puniņš, Stūris, Detlavs, Marta Detlava un Ozols. (Komūna “Nākotne”).
Lejas Bulānas nepilnā vidusskola. Direktors Teteris, skolotaji Goba, Krievs. (Kopsaimniecības “Cīņa” un “Sarkanais Oktobris”).
Kurzemes Ozolciema nepilnā vidusskola. Direktors Darbots, skolotaji Jēgers, Ozola, Cīrule, Jānis Skaubitis - Purklavs, Paupers, R.Sville un Rudušs. (Kopsaimniecība “Imūna”).

Pamatskolas

Priekšzīmes pirmmācības skola. Pārzinis Kačņevs. (Komūna “Priekšzīme”).
Rižkovas pirmmācības skola. Pārzine Kisļicina, Jānis Skaubītis-Purklāvs. (Kopsaimniecība “Brīvais Latvietis”).
Kukses pirmmācības skola. Pārzinis M.Ķīsis. (Kopsaimniecība “Krasnaja Iskra”).
Bogdanovas pirmmācibas skola. (Kopsaimniecības “Putj 2.Pjatiļetki”, “Krasnaja Dubrovka” un “Soznaņje”).
Vecrīgas pirmmācības skola. Pārzinis V.Kārkliņš. (Eihes v.n. artelis un Kopsaimniecība “Sarkanais Oktobris”).
Latiševas pirmmācības skola. Pārzinis Ķesters. (Arteļi “Darbs” un “Krasnij Samoļot”).
Graņičnajas pirmmācības skola. Parzinis Garške. (Kopsaimniecība “Sarkanais Varonis”).
Jermolajevas pirmmācības skola. Parzinis A.Villāns, Jānis Skaubitis-Purklāvs. (Kopsaimniecība “Rude Progress”).
Ladogas pirmmācības skola. Pārzinis Meistars. (Kopsaimniecība “Atbalss” un “Latviešu mednieks”).
Augšbebru pirmmācības skola. Pārzinis Ž.Irbe, Jānis Jaunrodziņš. (Artelis “Pirmie Stari”),
Sirbašinas pirmmācības skola. Pārzinis Grīnvalds, Jānis Jaunrodziņš. (Kopsaimniecība “Sarkanais Strēlnieks”).
Kaibinkas pirmmācibas skola. Pārzinis Bikšs. (Rudzutaka v.n.kopaimniecība).
Daugavas pirmmācības skola. Pārzinis A.Reņģe. (Kopsaimniecība “Gaisma”).
Gaismas pirmmācibas skola. Pārzinis Kondovņiks. (Komūna “Gaismas stars”).
Vilkugravas pirmmācības skola. Pārzinis Dreimanis.
Korotkovas pirmmācības skola. (Artelis “Latviešu maiņa”).
Siņuhas pirmmācības skola.
Kovaļevas pirmmācības skola. Pārzinis Tanne, Jānis Skaubītis-Purklāvs. (Kopsaimniecības “Arājs” un K.Marksa v.n.).
Elizabetes pirmmācības skola. Pārzinis Jānis SkaubitisPurklāvs.

Austrumsibīrija 
Nepilnās vidusskolas

Borisovas nepilnā vidusskola. Direktors Šustiņš. Skolotāji Zēbergs, Pētersons, Jankauss, Krastiņš, Gailītis. (Kopsaimniecība “Celtne” un artelis “Rūpnieks”).
Ostrovskas nepilnā vidusskola. Direktors J.Pelovs.

Pamatskolas

Lejas Ļebedevas pirmmācibas skola. Pārzinis S.Krūmiņš. (Artelis “Severnij udarņik” un “Krasnij ohotņik”).
Grjaznajas Kirzas pirmmācības skola. Pārzinis Z.Bukāns.
Suhonojas pirmmācības skola. Parzine Briede, Abeltiņš. (Kopsaimniecība “Jaunais darbs”).
Kamennogomovas pirmmācības skola. Pārzinis L.Ozoliņš. Skolotajs M.Cintiņš.
Taimenkas pirmmācības skola. Parzinis E.Puzuls. Skolotajs Sīlis. (Krūmiņa v.n. kopsaimniecība).

Tālie Austrumi
Pamatskolas

Amūras Baltijas pirmmācības skola. Parzinis Lakstīgals. (Kopsaimniecība “Udarņik”)
Aizupes pirmmācības skola. Pārzinis E.Puzulis. (Kopsaimniecība “Sarkanie Austrumi”).

Ziemeļapgabals

Molomas pirmmācības skola. (Kopsaimniecības “Sarkanā Moloma”, “Celmu lauzējs” un “Zemnieks”).

Ukraina

Harkovas pirmmācības skola.

Baškīrija
Nepilnās vidusskolas

Bakaldinas nepilnā vidusskola. Direktors Pēteris Sville. Skolotāji:Angelika Tālmane, Olga Kreicberga, Antons Avotiņš, Ernests Krastiņš, Milda Simansone, Janis Pāpe un Velta Velpa. No 1938. g. direktore Milda Vītola, skolotāja Z.Zastere. (Kopsaimniecības “Bāka” un P.Stučkas v.n.).
Baltijas ciema nepilnā vidusskola. (Kopsaimniecība “Ļeņina ceļš”).

Pamatskolas

Bakaldinas pirmmācības skola. Pārzinis Jānis Upītis. Skolotāja M.Andersone. (Kopsaimniecība “Bāka”).
Bakaldinas pirmmācības skola “Sarkanā Zvaigzne” (Zvaigznīšu skola). Pārzine Ermīne Austriņa, palīgskolotājs Hermanis Krūmiņš. (Kopsaimniecība “Bāka”).
Arhangeles latviešu kolonijas pirmmācības skola Nr. 1. Pārzinis Krastiņš. Skolotāji: Rūdolfs Sville, J.Bērziņš. L.Strautiņaun J.Bokalders. (Stučkas v.n. kopsaimniecība).
Livonijas pirmmācības skola.
Austrumciema pirmmācības skola. Pārzinis Krūmiņš. Skolotāji: P.Kalniņš un Zvirbulis. (Kopsaimniecība “Brīvais Arājs”).
Baltijas ciema pirmmācības skola.
Puķuciema pirmmācības skola. Pārzinis Jakimovecs. (Kopsaimniecība “Krasnij paharj”).
Baložciema pirmmācības skola. Pārzinis Bērziņš. (Kopsaimniecība “Baloži”).
Ozolciema pirmmācības skola. Pārznis Hartmanis. (Kopsaimniecība “Kļims Vorošilovs”).
Liepuciema pirmmācības skola. Rīgasciema pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Krasnij paharj”).

Baltkrievija
Nepilnās vidusskolas

Vitebskas nepilnā vidusskola. Direktors E.Auziņš. Skolotāji Smiltēns, Bukolds u.c.
Eidemaņa nepilnā vidusskola, Direktors Veiss, skolotāji E.Grauss, A.Geislavs, Friedmans, Geislavs. (Kopsaimniecības “Bezdievis”, “Kultūra” un Vorošilova v.n.).
Grudinovas nepilnā vidusskola. Direktors Damsons. Skolotāji Līdums, Lapiņš. (Kopsaimniecība “Gaisma” un “Oļhovka”).

Pamatskolas

Gaļičas-Mizas pirmmācības skola. Pārzine Nikolajeva. (Kopsaimniecība “Zvezda Belorusiji”).
Borsejevas pirmmācības skola. Pārzinis Tomsons. (Kopsaimniecīb “Červoni Arati", "Internacionale" un "Staļinec”).
Talinovas pirmmācības skola. Pārzinis Goba. Skolotajs Kazaks. (Kopsaimniecība “Internacionāle”).
Matuševas pirmmācības skola. Pārzinis Mogučijs. (Kopsaimniecība “Internacionāle”).
Oktobra pirmmācības skola. (Kopsaimniecības “Sarkanais arājs” “Oktjabrj”).
Gruzdu pirmmācības skola. Pārzinis Kozirevskis, skolotājs Pļavinskis (Kopsaimniecība “Gruzdi”, “Kolontajeva” un “Ljadi”).
Latbiras pirmmācības skola. Pārzinis Norberts. (Kopsaimniecība “Cīņa”
Potašņas pirmmācības skola. Pārzinis Boksbergs.
Pudiķu pirmmācības skola. Pārzinis L.Kļaviņš. (Kopsaimniecība “Sarkanais Oktobris”).
Vaclavas pirmmācības skola. Pārzinis B.Turks. (Kopsaimniecība “Celtne”
Šulcevas pirmmācības skola. Pārzinis Antoņenko. (Voikova v.n. kopsaimniecība).
Kostjevas pirmmācības skola. Pārzinis Jansons.
Vidrejas pirmmācības skola. Pārzinis Antoņenko. (Kopsaimniecība “Sociālistiskā Tēvija”).
Rāzumovas pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Prometejs”).
Novoradinas pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Jaunais darbs”).
Vasiļjevkas pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Jaunais darbs”),
Paderu pirmmācības skola. (Kopsaimniecība “Jaunais ceļš”).
Beļskas pirmmācības skola.
Belajas pirmmācības skola.
Malkovas pirmmācības skola.

Partijas skolu latviešu nodaļas

Ļeņingradas apgabala mazākumtautību partijas skolas latviešu sektors Ļeņingrada. Vadītājs Paspārne.
Omskas apgabala partijas skolas latviešu sektors Omskā.

No grāmatas "Latviešu Saraksti". R.1998


Šajā Interneta vietnē iekļauto materiālu lietošana paredzēta informatīviem un izglītības mērķiem.
Materiālu nelicenzēta izmantošana komerciālos nolūkos nav atļauta. Citējot, obligātas atsauces uz pirmavotiem.


Uz: Lejas Bulāna
      Gulags_lv
      Noziegumi pret cilvēci