Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 

Latvijas Nacionālo partizānu apvienība (LNPA) dibināta 1945.gada 24.augustā Latgalē, Dubnas mežos, ar mērķi atjaunot 1918.gada 18.novembrī nodibināto Latvijas republiku. Šajā datumā viens no trīsdesmit vīru lielas partizānu grupas vadītājiem, Vanagu Romas katoļu draudzes mācītājs Antons Juhņevičs noorganizēja partizānu konferenci, uz kuru ieradās daudzu partizānu grupu delegāti, kuri pārstāvēja vairākus tūkstošus partizānu. Lai apvienotu izkaisītās partizānu grupas, delegāti pēc A.Juhņeviča ierosinājuma nodibināja Latvijas Tēvijas Sargu apvienību (LTSA), kurai strauji paplašinoties, vēlāk tika pārdēvēta par Latvijas Nacionālo partizānu apvienību (LNPA).

Pēc sagrāves četrdesmito gadu otrajā pusē, LNPA tika atjaunota 1992.gada pavasarī, lai apvienotu un saliedētu pēc koncentrācijas nometnēm un izsūtījumā dzīvi palikušos nacionālās pretestības kustības dalībniekus kopējām pūlēm okupācijas fakta atzīšanai, okupantu karaspēka izvešanai un komunistiskās ideoloģijas seku likvidēšanai sabiedrībā. Tieslietu ministrijā reģistrēta 1993.gada 11.maijā ar valsts reģistra Nr.SO-0312. Organizācijā iesaistījušies vairāki simti dzīvi palikušie cīnītāji un viņu atbalstītāji.

LNPA statūtos kā galvenie uzdevumi ierakstīti:

- pret okupācijas režīmu 1944.- 1956.gados cīņās kritušo pretestības kustības dalībnieku apzināšana, pārapbedīšana, piemiņas zīmju uzstādīšana, partizānu cīņu vēstures apzināšana un apkopošana;

- veicināt un darboties latvju jaunatnes patriotiskās audzināšanas darbā.

Padomju okupācijas laikā tika plaši izvērsts genocīds pret latviešu tautu: masu apcietināšanas, izsūtīšanas, vardarbības, nacionālās apziņas, valstiskuma, baznīcas, morāles iznīcināšana, tautas saimniecības, lauksaimniecības un darba tikuma sagrāve.

Sakarā ar to, laikā no 1944.- 1956.gadam, izvērtās plaša lielākās tautas daļas nacionālās pretestības kustība. Neredzēdami izeju, un, lai glābtos no represijām, tūkstošiem cilvēku devās mežos un ar ieročiem rokās cīnījās pret nīsto režīmu un varmācību. Cīņās pret PSRS Drošības un Iekšlietu ministrijas karaspēku krita pēc aptuveniem datiem 6000 brīvības cīnītāju, kuru kapu vietas ap 70% nav zināmas, jo represīvie orgāni savus upurus no tautas slēpa.

LNPA mērķis un uzdevums ir intensīvi meklēt gan arhīvu dokumentos, gan dzīvos lieciniekus, gan bijušo represīvo orgānu darbiniekus, lai apzinātu savu cīņu biedru traģēdiju un kapu vietas. Lai no purviem, mežiem, grantsbedrēm, nomaļām vietām viņu mirstīgās atliekas pārapbedītu svētītās kapsētās, bet traģēdiju vietās uzstādītu Baltos krustus ar piemiņas plāksnēm, kurās iegravēti kritušo vārdi. Tām partizānu vienībām, kuru mirstīgās atliekas nav atrodamas, pagastu vai rajonu centros, kuru apkārtnē tās cīnījās, uzstādām pieminekļus speciāli izveidotās piemiņas vietās, lai saglabātu šo cīnītāju piemiņu. Tas nepieciešams ne tikai tautas vēstures saglabāšanai, bet arī jaunatnes nacionālās apziņas un valstiskuma veidošanai, kā arī patriotiskai audzināšanai.

Nacionālās pretošanās kustībai bija milzīga nozīme tautas pretestības gara un nacionālās apziņas uzturēšanā. Šīs cīņas milzīgie apmēri, lielie upuri un kritušo cīnītāju nopelni nedrīkst būt izdzēsti no tautas atmiņas.

Nacionālās pretestības kustībai bija arī ievērojama nozīme starptautiskajā mērogā. Tā pierādīja:

    1. Latvju tauta neatzīst varmācīgi uzspiesto padomju okupāciju;
    2. Laikā, kad lielā daļā pasaules valstu bija nodibinājušies komunistiskie režīmi un gandrīz visa pasaule klanījās PSRS priekšā, nacionālie partizāni ar lielākās tautas daļas atbalstu noorganizēja pret asiņaino režīmu un neaptveramo pārspēku pretestības kustību, kura ilga vairāk kā 10 gadus, pārsteidzot daudzu valstu parlamentus un sabiedrisko domu;
    3. Šī pretestības kustība bija kā trumpis trimdas latviešu rokās, kuru viņi izmantoja visus pagājušos 50 okupācijas gadus starptautiskos forumos, kuros izskatīja tautu un cilvēktiesību jautājumus;
    4. Šīs kustības dalībnieki bija tie, kuri, upurēdami savas dzīvības, ielika pirmo pamatakmeni mūsu tautas trešajai atmodai.

Ņemot vērā visu minēto un to, ka mūsu organizācijas biedri ir ievērojamā vecumā, LNPA lūdz cienījamos tautiešus, savu iespēju robežās, sniegt finansiālu atbalstu iepriekš minēto uzdevumu veikšanai, jo tikai mēs, šo cīņu dalībnieki, varam ielikt pamatu savu kritušo, čekas pagrabos un koncentrācijas nometnēs nomocīto cīņu biedru piemiņas saglabāšanu tautā un nākamajās paaudzēs.

Lai veiksmīgi varētu strādāt, mums pirmām kārtām ļoti nepieciešami līdzekļi apvidus tipa mašīnas iegādei 5-6 cilvēku ekspedīcijas vajadzībām, jo lietainā laikā, pavasarī un rudenī, lauku un mežu ceļi ir neizbraucami.

Mums ir daudz informācijas par čekas karaspēka noslepkavoto un noslēpto partizānu atrašanās vietām Latvijā, bet tās steidzami jāpārbauda un enerģiski jārīkojas. Mēs esam tā paaudze, kura strauji aiziet mūžībā, līdz ar to pārtrūkst pēdējā iespēja noskaidrot par to dienu traģiskajiem notikumiem attiecīgā pagastā, ciemā, viensētā, mežā vai purvā.

Līdztekus automašīnas iegādei nepieciešami līdzekļi piemiņas vietu projektēšanai un iekārtošanai, foto, kino un video materiālu dokumentēšanai u.t.t.

Tautieši, ceram uz Jūsu atsaucību, jo laiks negaida. Mēs nelūdzam priekš sevis, bet lai saglabātu varoņu piemiņu tautā un nākamajās paaudzēs.

LNPA valdes priekšsēdētāja vietnieks Harijs Mangelis

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home