Tais dienās, kad mākoņi aizklāja sauli
Dokumentos, atmiņās, dienasgrāmatās — latviešu jaunatnes patriotiskā kustība "Nacionālā sardze"

Šīs publikācijas pilnu versiju skatiet laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nr. 40, 11.02.99.; nr. 41/42, 12.02.99.; nr. 43/44, 16.02.99.; nr. 45/46, 17.02.99.; nr.47, 18.02.99.; nr. 48/49, 19.02.99.; nr. 50/51, 23.02.99.; nr. 52/53, 24.02.99.; nr. 54, 25.02.99.; nr. 55/56, 26.02.99.; nr. 60/61, 3.03.99.; nr. 62/63, 4.03.99. un nr. 64.

Saturā:

Priekšvārds

Individuālo darbinieku raksti   112kb
Vēsturisks pārskats    10kb Evakuācijas grupa, bēgot no Berlīnes  46kb
Trīs darbības gadi        32kb Pielikums    1kb
Darba nozares otrajā darbības gadā   33kb Atpakaļ uz "Noziegumi pret cilvēci Latvijā

Par jauniešu kustību "Nacionālā sardze" Latvijā zināms visai maz. Pirmo reizi šīs organizācijas nosaukums presē parādījās 1995. gada vasarā, kad Liepājas Centrālajos kapos tika atrasta kartotēka par 1940. un 1941. gadā represētajiem Latvijas iedzīvotājiem un kļuva zināms, ka šos sarakstus Otrā pasaules kara beigu posmā rūpīgi iesaiņojuši un aprakuši jaunieši no Rīgas, dodoties bēgļu gaitās uz Vāciju.

Vēl ieskatu par Nacionālās sardzes darbību sniedz šīs kustības dalībnieka Valentīna Silamiķeļa skaudri patiesā un talantīgā grāmata "Ar Baltijas karogu", kas vispirms izdota Zviedrijā, bet tagad nonākusi arī pie latviešu lasītājiem.

Par Nacionālo sardzi vēsta arī materiāli Okupācijas muzejā Rīgā. Īpatnu vietu to vidū ieņem uz papirosu iemutes papīra uzrakstītais dzejolis "Pret svešnieku ļaunu", kas uziets čekas kamerā aiz ventilācijas režģa. Tā kā tieši šajā kamerā Baigajā gadā bijis ieslodzīts Leonīds Breikšs, ir pieņēmums, ka šīs rindas sacerējis viņš. Lūk:

Tais dienās, kad mākoņi aizklāja sauli
Un likās, ka sabruks viss debesu jums,
Kad skaidrāko latviešu tikumu vietā
Bij’ meļos un neliešos jāklausās mums.

Atstājot dzimteni, šo relikviju Džilda Birzgale kopā ar citām būtiskām liecībām aizveda uz Vāciju un saglabāja cauri gadu desmitiem, bet Valentīns Silamiķelis to nogādāja atpakaļ Latvijā, kad valsts bija atguvusi neatkarību.

Tajā pašā laikā Nacionālās sardzes aktīvisti Amerikas Savienotajās Valstīs Modra Gulbja vadībā ir apkopojuši dokumentus - pārskatus, dienasgrāmatas, atmiņas par jauniešu kustību vācu okupācijas laikā čekas pagrabos, par tā laika gaisotni, cilvēku likteņiem. Visi šajā unikālajā un pirmoreiz publicētajā manuskriptā lasāmie komentāri pieder pašiem Nacionālās sardzes dalībniekiem — dokumentu krājuma rediģētājiem. Fotoattēlus iespiešanai "Latvijas Vēstnesī" savā arhīvā sameklējis Valentīns Silamiķelis.
Andris Sproģis, "LV" nozaru virsredaktors

Nacionālā sardze vācu okupācijas laikā
(ar nodaļu par evakuācijas grupu Vācijā)
Priekšvārds

Jūlijs Bračs bija noteicis, ka materiāli par Nacionālo sardzi publicējami ne ātrāk kā desmit gadus pēc viņa nāves. Tas bija respektējams. Okupācijas laikā nedrīkstējām publicēt detalisku informāciju par mūsu darbību čekas pagrabos (īpaši minot Latvijā palikušo darbinieku vārdus!). Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas stāvoklis mainījies. Tagad par to, kas reiz bijis, varam atklātāk runāt un rakstīt.

Ir savākts samērā daudz materiālu. Vispirms jāmin Jūlija Brača paša sastādītais NS vēsturiskais pārskats. Mums ir uzglabājusies NS chronika, kuru rakstījusi galvenām kārtām Džilda Brača (Birzgale), kā arī darbības apraksts pa nozarēm. Dagmāra Kreilis (Kreišmanis) uzrakstījusi plašas atmiņas, tās apvienojot ar Latvijā un Vācijā rakstīto dienas grāmatu. Citi snieguši savas atmiņas mazākos apmēros: Miermīlis Akers, Ģedimīns Ciemītis, Modris Gulbis, Valentīns Silamiķelis, Jānis Treimanis un Vanda Treimanis (Korna).

Dagmāra Kreilis (Kreišmanis) ir daudz laika veltījusi, lai pārrakstītu NS archīva oriģinālos materiālus.

Vēl jāpiemin, ka 1995.gadā Valentīns Silamiķelis un Jānis Skujiņš sakopoja dažus materiālus no NS archīva un tos pavairoja ierobežotā eksemplāru skaitā mimeografa technikā (25 lpp.).

Visu augstāk minēto Sigurds Bremmanis ir ielicis datorā.

To visu pavairot un izsūtīt agrākajiem Nacionālās sardzes darbiniekiem, kuru adreses mums zināmas, ir grūti. Tā radās doma par plašā materiālu klāsta saīsināšanu. Esmu atstājis caurskatītos rakstos to, kas man likās tas svarīgākais vai arī raksturīgākais.

Raksti ir mazliet rediģēti no valodnieciskā viedokļa. Principā esmu pieturējies pie ārzemēs lietotās latviešu pareizrakstības, izņemot "r" mīkstināšanu. Pāris rakstos, ja "r" burts mīkstināts, tad esmu arī tā atstājis.

Sākotnēji biju domājis daudz vairāk ko iekļaut par evakuācijas grupu Vācijā, bet tas ir materiāls, par ko tiem, kas tajā nesastāvēja, varētu būt tikai minimāla interese. Tādēļ par šo darbības posmu ir tikai viena nodaļa un citās nodaļās īsas atzīmes.

Gribu pateikties Sigurdam Bremmanim par viņa lielajām pūlēm datorā visu saīsināt un izrediģēt, lai izveidotu šo saīsināto rakstu kopojumu.

Es tomēr negribētu uzskatīt šo uzdevumu par tādu kā nobeigumu NS vēstures uzrakstīšanā. Arī citi NS darbinieki lūgti uzrakstīt savas atmiņas un tās iesūtīt. Varbūt tad vēlāk šim izdevumam varētu sekot kāds papildinājums?

Saīsinātais materiālu kopojums ir domāts galvenām kārtām agrākiem NS darbiniekiem atmiņas uzsvaidzināšanai. Varbūt tas atradīs savu vietu arī kādā vēstures archīvā. Primāri tas tomēr nav domāts plašākai publikai. Lai Nacionālās sardzes vārds labāk ieietu Latvijas vēsturē, kāds cits izdevums būtu vēlams. Tas būtu rakstāms pavisam citādā veidā nekā šis materiālu kopojums.

M.K. Gulbis

4025 Choven Avenue S.
Minneapolis, MN
1997.gada vasarā__USA 55410


Satura rādītājs
uz "Noziegumi pret cilvēci Latvijā"