No saita: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Administratīvā kārtā represētās personas

 Informācijas sistēmā uzkrātas ziņas:
   
   par 1941.gada jūnijā, 1949.gada martā un citos komunistiskā režīma gados administratīvā kārtā izsūtītām personām, izsūtījumā pavadīto laiku;
   1949.gada 25.martā administratīvā kārtā izsūtāmo “kulaku” saraksti.
   
   Informāciju var saņemt:
   
   - represētās personas un to tuvinieki, izsūtījumā dzimušās personas sociālu jautājumu kārtošanai, tuvinieku meklēšanai;
   - tiesībsargājošās iestādes.
   
   Represijas faktu apliecinošus dokumentus (dublikātus) par:
    administratīvā kārtā izsūtītām personām, to izsūtījuma vietām un izsūtījumā pavadīto laiku;
    1949.gada 25.martā izsūtīšanai paredzētām “kulaku” ģimenēm.
   
    Iesniegumu adresēt Informācijas centra priekšniekam, un tajā jānorāda izsūtītā:
   - vārds, uzvārds, tēva vārds (drukātiem burtiem);
   - personas kods;
   - dzīvesvietas adrese, reģistrācijas (pieraksta) vietas adrese;
   - iemesls kādēļ izziņa nepieciešama;
   - iespējami pilnīgāka informācija par izsūtīšanas laiku un apstākļiem, t.sk., kurā gadā un no kuras vietas tika izsūtīts(a).
    Pielikumā jāpievieno pases personas datu lapas kopiju (lapa ar personas fotogrāfiju, personas datiem un parakstu).
    Pieprasot izziņu par mirušu radinieku, ir jāpievieno arī radniecību un miršanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas.
    Ja atrodaties prombūtnē, izziņu var saņemt Jūsu tuvākie radinieki (tēvs, māte, bērni, brālis, māsa), vai cita persona, uzrādot Jūsu pilnvaru.
    Izziņas izsniedz bez maksas.
    Personīgi nodot iesniegumu vai saņemt izziņu var darbadienās (izņemot trešdienas) no plkst. 11.00.-12.00 un no 14.00-17.00 Stabu ielā 89, 44. vai 45.kabinetā.
    Iesniegumu var atsūtīt pa pastu adresētu IeM Informācijas centram (Bruņinieku ielā 72b, Rīga, LV-1009).
   
    Administratīvā kārtā izsūtīto personu lietas atrodas Latvijas Valsts arhīvā. Ar administratīvā kārtā izsūtīto personu lietām var iepazīties, kā arī saņemt kserokopijas no tajās esošajiem dokumentiem, vēršoties Larvijas Valsts arhīvā - Rīgā, Bezdelīgu ielā 1, LV-1007, tālr.2463377
   
   Informācijas glabāšanas termiņš:
   
   pastāvīgi.
   
   Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats:
   
   12.04.1995. LR likums “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”.