Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Genocīds pret atsevišķām tautām  

[8] PSRS iekšlietu tautas komisāra N. Ježova 1937. gada 25. jūlija operatīvā pavēle par vācu tautības 
personu vajāšanu. Maskavā 1937. gada 25. jūlijā

 Pēdējā laika aģentūras un izmeklēšanas materiāli pierāda, ka Vācijas Ģenerālštābs un Gestapo organizē plaša mēroga spiegošanu un diversijas svarīgākajos un pirmām kārtām aizsardzības rūpniecības uzņēmumos, izmantojot šai nolūkā tur apmetušos Vācijas pavalstnieku kadrus.. Aģentūra no Vācijas pavalstnieku vidus, īstenojot kaitniecības un diversijas aktus jau tagad, galveno uzmanību vērš uz diversiju organizēšanu kara periodā un šajā nolūkā gatavo diversantu kadrus. Lai pilnībā pārtrauktu šo Vācijas izlūkdienesta darbību, p a v ē l u : 

1. Triju dienu laikā no šīs pavēles saņemšanas dienas precīzi noskaidrot un paziņot man to Vācijas pavalstnieku sarakstus: a) kuri strādā visās kara rūpnīcās un rūpnīcās, kurās ir aizsardzības cehi, atbilstoši pievienotajam rūpnīcu sarakstam; b) atsevišķu to Vācijas pavalstnieku sarakstu, kuri dažādā laikā šajos uzņēmumos un cehos ir strādājuši un tikuši no tiem atlaisti, bet ir palikuši PSRS teritorijā, neatkarīgi no tā, kur viņi strādā patlaban; c) atsevišķu to Vācijas pavalstnieku sarakstu, kuri strādā dzelzceļa transportā. Sarakstos uzrādīt: Vācijas pavalstnieka uzvārdu, vārdu un tēva vārdu, viņa amatu un uzņēmumu, kurā viņš strādā. 

2. Sākot ar š.g. 29. jūliju sākt visu to jūsu noskaidroto Vācijas pavalstnieku arestus, kuri strādā kara rūpnīcās un rūpnīcās, kurās ir aizsardzības cehi, dzelzceļa transportā, kā arī to, kuri atlaisti no šīm rūpnīcām, ja vien viņi dzīvo jūsu republikas, novada vai apgabala teritorijā. Visu aresta operāciju pabeigt piecās dienās.

3. Vācu politiskos emigrantus, kuri strādā kara rūpnīcās un rūpnīcās, kurās ir aizsardzības cehi, arestēt tikai tad, ja viņi ir saglabājuši Vācijas pavalstniecību. Par katru vācu politisko emigrantu, kurš ir pieņēmis padomju pilsonību, ne vēlāk par 1937.gada 5. augustu iesniegt man sīku memorandu ar kompromitējošu materiālu izklāstu, lai izlemtu jautājumu par arestu. 

4. Izmeklēšanu arestēto lietās veikt īpaši rūpīgi. Censties panākt, lai pilnīgi tiktu atklāta līdz šim neatmaskotā Vācijas izlūkdienesta aģentūra un iznīcināti tie diversiju veicēji, kurus tā iesūtījusi rūpniecības uzņēmumos. Pabeidzot izmeklēšanu arestēto lietās, nosūtīt tās uz PSRS IeTK, lai tās izskatītu IeTK Kara kolēģijā vai Sevišķajā apspriedē. 

5. Izmeklēšanas gaitā no jauna atklātos Vācijas aģentus–spiegus, diversantus un teroristus, gan padomju pilsoņus, gan citu valstu pavalstniekus neatkarīgi no viņu darbavietas, nekavējoties jāarestē. 

6. Vienlaicīgi ar operācijas veikšanu uzsākt rūpīgu visu to Vācijas pavalstnieku uzskaiti, kuri strādā visos citos rūpniecības uzņēmumos, lauksaimniecībā un padomju iestādēs, kā arī to bijušo Vācijas pavalstnieku uzskaiti, kuri pieņēmuši padomju pilsonību un kuri agrāk strādājuši kara rūpnīcās un citu rūpniecības uzņēmumu aizsardzības cehos. Līdz š.g. 1. septembrim (Tālo Austrumu novadā un Austrumsibīrijas apgabalā līdz 15. septembrim) iesniegt man sīku memorandu ar raksturojošu datu un sīku kompromitējošu materiālu izklāstu par katru norādīto personu, lai izlemtu jautājumu par arestu. 

7. Katru dienu līdz pulksten 12 telegrāfiski ziņot man par operācijas gaitu un rezultātiem un par visiem izmeklēšanā iepriekšējā diennaktī iegūtajiem materiāliem. 

8. Pavēle stājas spēkā no telegrāfiskā paziņojuma brīža. 

PSR Savienības iekšlietu tautas komisārs, valsts drošības ģenerālkomisārs (N. Ježovs) 


[9] PSRS iekšlietu tautas komisāra N. Ježova 1937. gada 11. augusta operatīvā pavēle par poļu tautības personu vajāšanu 1937. gada 11. augustā  

Kopā ar šo pavēli nosūtāmā slēgtā vēstule par Polijas izlūkdienesta fašistiski nemierniecisko, spiegošanas, diversiju, sakāvniecisko un teroristisko darbību PSRS, kā arī izmeklēšanas materiāli "POW" lietā atklāj Polijas izlūkdienesta ilggadīgās un relatīvi nesodītās diversiju un spiegošanas darbības ainu Savienības teritorijā. No šiem materiāliem redzams, ka Polijas izlūkdienesta sagrāvnieciskā darbība tika un joprojām tiek veikta tik atklāti, ka tās nesodāmību var izskaidrot tikai ar VDGP slikto darbu un čekistu bezrūpību.Pat tagad nav pilnībā izvērsts "POW" organizāciju un diversantu un spiegu grupu likvidēšanas darbs uz vietām. Izmeklēšanas tempi un mērogi ir visnotaļ zemi. Polijas izlūkdienesta pamatkontingents ir izvairījies pat no operatīvās uzskaites (no poļu pārbēdzēju kopējās masas – ap 15 000 cilvēku, Savienībā ir uzskaitīti tikai 9000 cilvēku. Rietumsibīrijā no tās teritorijā esošajiem aptuveni 5000 pārbēdzēju uzskaitīti ne vairāk par 1000 c[ilvēku]. Līdzīgs stāvoklis ir Polijas politemigrantu uzskaitē). >Nepietiekami noteikta Polijas izlūkdienesta kadru likvidēšana it īpaši bīstama ir tagad, kad ir sagrauts "POW" Maskavas centrs un arestēti daudzi tā aktīvākie biedri. Polijas izlūkdienests, paredzot turpmāko neizbēgamo savas darbības izgāšanos, cenšas izvērst, bet dažos gadījumos jau izvērš savu diversiju tīklu PSRS tautsaimniecībā un pirmām kārtām tās aizsardzības objektos. Saskaņā ar to VDGP orgānu galvenais uzdevums patlaban ir Polijas izlūkdienesta pretpadomju darbības sagrāve un līdz šim neskarto "POW" nemiernieku un diversiju veicēju un Polijas izlūkdienesta PSRS cilvēku pamatkontingenta likvidēšana. 

P a v ē l u : 1. No 1937. gada 20. augusta sākt plašu operāciju, kas vērsta uz "POW" vietējo organizāciju un pirmām kārtām tās spiegu–diversantu un nemiernieku kadru pilnīgu likvidēšanu rūpniecībā, transportā, sovhozos un kolhozos . visa operācija ir jāpabeidz 3 mēnešu laikā, t.i., līdz 1937.gada ... novembrim. 

2. Jāarestē: a) tie aktīvākie "POW" biedri pēc pievienotā saraksta, kuri ir atklāti izmeklēšanā, bet līdz šim nav atrasti; b) visi PSRS palikušie Polijas armijas karagūstekņi; c) pārbēdzēji no Polijas neatkarīgi no viņu ierašanās laika PSRS; d) politiskie emigranti un apmainītie  politieslodzītie no Polijas;  e) bijušie PPS un citu poļu pretpadomju politisko partiju biedri; f) aktīvākie vietējie pretpadomju nacionālistiskie elementi poļu rajonos. 

3. Aresta operāciju veikt divās kārtās:< a) pirmajā kārtā arestam pakļaujams iepriekšminētais kontingents, kas strādā IeTK orgānos, Sarkanajā armijā, kara rūpnīcās, visu citu rūpnīcu aizsardzības cehos, dzelzceļa, ūdens un gaisa transportā, visu rūpniecības uzņēmumu elektroapgādes saimniecībā, gāzes un naftas pārstrādes rūpnīcās;  b) otrajā kārtā arestam pakļaujami visi pārējie, kas strādā nemilitāras nozīmes rūpniecības uzņēmumos, sovhozos, kolhozos un iestādēs. 

4. Vienlaicīgi ar aresta operācijas izvēršanu uzsākt izmeklēšanas darbu. Izmeklēšanu galvenokārt koncentrēt uz diversiju grupu organizētāju  un vadītāju pilnīgu atmaskošanu, lai pilnībā atklātu diversantu tīklu. Arestēto spiegu, kaitnieku un diversantu liecībās minētos nekavējoties arestēt. Izmeklēšanas darbību veikšanai izveidot speciālu operatīvo darbinieku grupu. 

5. Visi arestētie atkarībā no izmeklēšanas procesā atklātās vainas ir jāiedala divās kategorijās: a) pirmā kategorija – arestētie, kuri ir jānošauj; tie ir visi Polijas izlūkdienesta spiegi, diversanti, kaitnieki un nemiernieki; otrā kategorija – mazāk aktīvie no viņiem; tie ir jāiesloga uz 5–10 gadiem cietumos un nometnēs. 

6. Par izmeklēšanas gaitā pirmajā un otrajā kategorijā iedalītajiem ik desmit dienas sastāda sarakstus ar īsu izmeklēšanas materiālu izklāstu, kas raksturo arestētā vainu, un šos sarakstus nosūta galīgai apstiprināšanai PSRS IeTK. Iedalīšanu pirmajā vai otrajā kategorijā, pamatojoties uz izmeklēšanas materiālu izskatīšanu, izdara republikas iekšlietu tautas komisārs, novada vai apgabala IeTKP priekšnieks kopā ar attiecīgās republikas, novada, apgabala prokuroru. Sarakstus, kurus nosūta PSRS IeTK, paraksta republikas iekšlietu tautas komisārs, IeTKP priekšnieks un attiecīgās republikas, novada un apgabala prokurors. Pēc tam, kad sarakstu apstiprinājis PSRS IeTK un Savienības prokurors, spriedums nekavējoties tiek izpildīts, t.i., pirmās kategorijas notiesātie tiek nošauti, otrās kategorijas – tiek nosūtīti uz cietumiem un nometnēm saskaņā ar PSRS IeTK rīkojumu. Izbeigt to notiesāto ieslodzīto atbrīvošanu no cietumiem un nometnēm, kuri spiegojuši Polijas labā un kuriem ieslodzījuma termiņš beidzies. Par katru no viņiem iesniegt materiālu izskatīšanai PSRS IeTK Sevišķajai apspriedei. 

Par operācijas gaitu ziņot telegrāfiski katru piekto dienu, t.i., mēneša 1., 5., 10., 15., 20., 25. un 30. datumā.

PSRS iekšlietu tautas komisārs, valsts drošības ģenerālkomisārs (Ježovs) 


PSRS IeTK Civilstāvokļu aktu reģistrācijas nodaļas priekšnieka majora Alijevska 1938. gada 29. aprīļa vēstule par tautības ierakstīšanas noteikumiem, izsniedzot vai nomainot pases
PSRS IeTK Civilstāvokļu aktu nodaļa 
Visiem IeTK CSAN un IeTKP priekšniekiem 

Ar PSRS IeTK 1938. g. 2. aprīļa apkārtrakstu Nr. 65 (..) ir noteikta jauna kārtība tautības uzrādīšanai, izsniedzot vai nomainot pases, kas paredz, ka pases īpašnieka tautības ierakstam ir jāizriet tikai no tautības pēc dzimšanas (no vecākiem). 

Sakarā ar to līdz šim eksistējusī kārtība, kad civilstāvokļu aktu reģistrā tika ierakstīta tautība, pie kuras sevi pieskaitīja pats reģistrējamais, tiek mainīta. Visos aktu reģistros tautība ir jāuzrāda, pamatojoties uz reģistrācijā uzrādīto pasi. Tur, kur pasportizācijas nav, reģistrējamā [pilsoņa] tautība tiek precizēta ierakstīšanas gaitā, iztaujājot [lūgumraksta] iesniedzējus. Šai sakarībā ir jāņem vērā, ka tautības ierakstam ir jāatbilst reģistrējamā vecāku faktiskajai nacionālajai izcelsmei. Ja vecāki ir vācieši, poļi utt., neatkarīgi no dzimšanas vietas, nodzīvotā laika PSRS vai pilsonības maiņas un cita nedrīkst ierakstīt reģistrējamo kā krievu, baltkrievu utt. Ja norādītā nacionālā piederība neatbilst dzimtajai valodai vai uzvārdam, piemēram: reģistrējamā uzvārds ir Popandopulo, Millers, bet viņš pats sevi dēvē par krievu, baltkrievu utt., un ja reģistrācijā neizdodas noskaidrot patieso reģistrējamā tautību, aili par tautību neaizpilda, kamēr iesniedzēji nesagādā dokumentārus pierādījumus par reģistrējamā nacionālo piederību. 

Izskaidrot Civilstāvokļu aktu reģistrācijas nodaļu darbiniekiem, ka dokumentu neiesniegšana par tautību var ietekmēt tikai ierakstu par tautību, bet nekādā gadījumā neaizkavē reģistrāciju vispār, šajos gadījumos jārīkojas saskaņā ar 22. instrukcijas 3. nodaļu par aktu ierakstiem. Ja jaundzimušā bērna vecākiem ir dažādas tautības, tad bērna tautību ieraksta saskaņā ar vecāku vēlmēm, par to izdarot ierakstu ailē "īpašas atzīmes" ar norādi, ka bērna tautība ierakstīta saskaņā ar vecāku vienošanos, t.i., pēc mātes vai tēva tautības. Ja vienošanās nav – jautājumu izlemj aizbildnības orgāni (saskaņā ar KPFSR Likumu kodeksa 39. pantu un attiecīgiem savienoto republiku kodeksu pantiem). Līdz lēmuma pieņemšanai tautības aili neaizpilda. 

Civilstāvokļu aktu nodaļas pr[iekšnieks], valsts drošības majors Alijevskis)  

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home