Baigie gadi skaitļos

Masveida represijas padomju okupācijas gados periodā no 1940. līdz 1953. gadam ir tikai daļēji apzinātas. 1962. gadā sastādītajā VDK izziņā (dokuments) precizēts izsūtīto skaits - 60 462 cilvēki. Juridiski par izsūtītiem padomju orgāni uzskatīja tikai tos, kas bija ar administratīvo orgānu un ļoti retos gadījumos tiesas orgānu lēmumu izsūtīti. Šai skaitlī neietilpst pārējie no Latvijas deportētie. Kopumā deportēto lielākās grupas ir - 1) ar ieslodzījumu “labošanas darbu” (faktiski “nāves”) nometnēs un katorgas darbos notiesātie; 2) 1941. gadā arestētie un deportētie, kuri līdz spriedumam jau bija nobendēti; 3) izsūtītie; 4) kara beigās vai pēckara filtrācijai deportētie.

LKP CK plēnumā 1953. gada 22. - 23. jūnijā Kalnbērziņš savā ziņojumā minēja, ka laikā no 1945. līdz 1953. gadam represēti 119 000 cilvēki, tai skaitā arestēti 72 850, izsūtīti no republikas 43 702, nogalināti 2321 cilvēki *1. 1940. -1941. gadā kopējo represēto skaitu rēķina apmēram 40 000 cilvēku *2.


1946. gada 30. martā PSRS iekšlietu ministrs S. N. Kruglovs ziņoja L. P. Berijam, ka filtrācijas nometnēs ir 28 442 latvieši (salīdzinājumam 6942 lietuvieši un 5967 igauņi) *3. Kopējais baigajos gados represēto skaits Latvijā tātad ir ne mazāks kā 119 000 + 40 000 + 28 500 = 187 500 cilvēki. Faktiskais represēto skaits ir lielāks, jo tajā nav iekļauti laikā līdz 1946. gada 30. martam filtrācijas nometnēs iznīcinātie latvieši kā arī citu tautību Latvijas iedzīvotāji, no Krievijā iekļautās Abrenes apriņķa daļas deportētie un arestētie. Tātad kopējais represēto skaits ir apmēram 190 000 cilvēku. 1959. gada 1. janvārī izsūtījumā bija palikuši tikai 108 pirmskara un 1434 pēckara represētie *4. 1961. gada 6. februārī VDK pie LPSR MP priekšsēdētājs Vēvers ziņoja LKP CK, ka atgriezušies vairāk nekā 51 000 represēto *5. Viegli aprēķināt, cik no Latvijas baigajos gados deportētie neatgriezās. Ne mazāk kā 5% no Latvijas pirmspadomju okupācijas iedzīvotājiem represiju laikā nomira vai tika nobendēti. Bojā gājušo skaits pārsniedza kritušo un no ievainojumiem mirušo skaitu.

Norādes
*1 LVA PA 101.f., 16. apr., 10.1., 7. lapa.
*2 Latvijas vēsture. R, Zvaigzne, 1992, 303. lpp.
*3 V. N. Zemskovs. Prinuditeļnie migracii iz Pribaltiki v 1940 - 1950 godah. Otečestvennie arhivi, 1993, Nr. 1, s. 18
*4 Turpat, 14. lpp.
*5 LVA PA 101.f., 24. apr.,98.1., 16. lapa.

Slepeni
Pēc Latvijas PSR sabiedriskās kārtības apsargāšanas ministrijas datiem no republikas teritorijas 1941., 1945. un 1949. gadā izsūtītas 19 409 ģimenes vai 60 469 cilvēki.
Tai skaitā:
1. 1941. gadā izsūtīti tirgotāji, aizsargi un citi sociāli bīstami elementi: 5521 ģimenes - 16 563 cilvēki.
2. 1945. gadā izsūtītas vācu tautības personas un bezpavalstnieki: 384 ģimenes - 675 cilvēki.
3. 1949. gadā izsūtīti kulaki: 9250 ģimenes - 30 469 cilvēki.
4. Notiesāto nacionālistu un bandītu ģimenes: 4254 ģimenes - 12 762 cilvēki.

Pēc stāvokļa uz 1962. gada 1. decembri no īpašā izsūtījuma atbrīvoti ar tiesībām dzīvot Latvijas PSR: 13 443 ģimenes - 31 596 cilvēki.

1962. gada 7. decembrī.
VDK pie LPSR MP priekšsēdētājs ģenerālmajors Vēvers /paraksts/

Norādes
LVA PA 101.f., 26. apr., 109.1., 130. - 136. lapa.

“Latvijas Vēsture”, 1995/1(16). O. Niedre.

uz "Noziegumi pret cilvēci" galveno lapu