Latviešu nepakļāvības veids - dezertēšana
Jānis Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīva vecākais referents, - "Latvijas Vēstnesim"

1944.gada jūlijā aizsākās Latvijas iedzīvotāju mobilizācija Sarkanajā armijā. PSRS Aizsardzības tautas komisariāts bija uzdevis LPSR kara komisariātam īsā laikā armijā iesaukt 32.gadagājuma vīriešus. PSRS Aizsardzības tautas komisariāts atļāva atsevišķām armijām piefrontes joslā mobilizāciju veikt patstāvīgi.

Dokumenti tomēr liecina, ka daudzi Latvijas izdzīvotāji visādos veidos mēģinājuši no iesaukuma Sarkanajā armijā izvairīties: daudzi nav ieradušies iesaukšanas punktos, citi dezertējuši ceļā uz karaspēka daļām vai no frontē esošajām karaspēka daļām. Tā, piemēram, laika posmā no 1944.gada augusta līdz 1945.gada 1.janvārim bija dezertējuši 2214 cilvēki.

Pret dezertieriem tika vērsti ārkārtīgi bargi soda līdzekļi. "Vainīgos" nosūtīja uz soda daļām, cietumiem vai iekšlietu tautas komisariātu soda nometnēm. Tos dezertierus, kuri bija paslēpušies mežos, apkaroja Sarkanās armijas karaspēka daļas, Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta darbinieki, kā arī iznīcinātāju bataljoni. Lielā mērā cīņa pret dezertieriem notika kara komisariātu vistiešākā vadībā.

Otrā pasaules kara beigu posmā mežos esošie dezertieri galvenokārt tika apkaroti bruņotā ceļā, bet pēc tam - cenšoties panākt viņu brīvprātīgu iznākšanu no mežiem. Tā sauktajā "Legalizācijas kampaņā", kura tika veikta 1945.gada vasarā un rudenī, no mežiem iznāca visai liels dezertieru skaits, kurus tolaik pie kriminālatbildības nesauca, bet atlaida uz mājām. Taču vēlākajos gados daudzi no viņiem tika ieskaitīti "naidīgo elementu" kategorijā un represēti.

Izvilkums no LPSR kara komisāra ģenerālmajora V.Malahovska 1944.gada 20.augusta rīkojuma visiem pilsētu un aprinķu kara komisāriem

(..) Dezertēšanas gadījumi ceļa laikā, vedot karaklausībai pakļautos iesauktos un jauniesaucamos, ir ieguvuši lielus apmērus. Tā, piemēram, Ludzas apriņķa kara komisariātā, vedot divas komandas, dezertēja 61 cilvēks, Daugavpils apriņķa kara komisariātā - 35 cilvēki utt. (..)

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 2.l., 5.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Latvijas PSR kara komisāra pulkveža V. Malahovska norādījums kara komisariātiem par dezertieru saukšanu pie atbildības
Slepeni

Visiem Latvijas PSR apriņķu (pilsētu) kara komisariātiem
LPSR pieņemšanas un pārsūtīšanas punkta priekšniekam
1944.gada 10.septembrī

Saskaņā ar PSR Savienības prokuratūras norādījumiem visas lietas par Jums nosūtītajām personām no rezervē esošajiem karaklausībai pakļautajiem un tiem jauniesaucamajiem, kuri izvairās no mobilizācijas iesaukšanas, ja tur nav garnizona kara prokurora, ir jākārto un jāpieņem savā ražošanā teritoriālajiem civilajiem prokuroriem (apriņķu un pilsētu).

Bet tur, kur ir garnizona kara prokurori, materiāli par augstāk minēto karaklausībai pakļauto kontingentu ir jānosūta garnizona prokuroram. Viņi tos pieņems savā ražošanā. (..)

LPSR kara komisārs pulkvedis V.Malahovskis
1. daļas priekšnieks administratīvā dienesta majors Poļakovs

LVA, 1248.f., 2.s.apr., 2.l., 158.lp., Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

LPSR kara komisariāta norādījums par dezertieru sodīšanu
Slepeni

Visiem Latvijas PSR apriņķu un pilsētu kara komisāriem

Kopija: pārsūtīšanas punkta priekšniekam 1944.gada 18.oktobrī

Saskaņā ar 2.Baltijas frontes kara prokurora 1944.gada 2.oktobra paskaidrojumu Nr.06200 papildus paziņoju, ka ATK 1943.gada pavēles Nr.0413 otrais punkts ir attiecināms arī uz tām personām, kuras Sarkanajā armijā iesaukuši apriņķu (pilsētu) kara komisariāti un kuras ir dezertējušas no iesaukšanas punkta vai ceļā uz karaspēka daļām.

Dezertēšanas fakts ir jānosaka izmeklēšanā, kas jāveic saskaņā ar ATK 1942.gada pavēli Nr.357.

Pavēlu:

1. Visus karaklausībai pakļautos un jauniesaucamos, kuri ir iesaukti Sarkanajā armijā un dezertējuši ceļā uz karaspēka daļu vai nav ieradušies uz nosūtīšanu, saukt pie atbildības saskaņā ar ATK 1942.gada pavēli Nr.0413.

2.Katrā apriņķa (pilsētas) kara komisariātā ar savu pavēli nozīmēt no kara komisariāta virsnieku vidus 1-2 izmeklētājus, kuri noformētu dezertieru materiālus.

Latvijas PSR kara komisāra vietā a/d majors Poļakovs
1.daļas priekšnieka palīgs vecākais leitnants Lapins

LVA, 1248.f., 2.s.apr., 2.1., 427.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Ludzas apriņķa izpildu komitejas lēmums par pasākumiem cīņai ar dezertieriem

Ludzas apriņķa darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas sašaurinātā sastāva sēdes protokols Nr.4
1944.gada 24.oktobrī

Piedalījās: apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājs b. Samsons, LK (b)P apriņķa komitejas sekretārs b.Ogurcovs, apriņķa kara komisārs Alhimovs, IeTK apriņķa daļas priekšnieks b.Sparinskis.

Klausījās: Par cīņu ar dezertēšanu. Ziņotājs Iekšlietu tautas komisariāta apriņķa daļas priekšnieks B.Sparinskis

Izpildu komitejas sašaurinātais sastāvs atzīmē:

1) Ludzas apriņķī un īpaši Nirzas, Nautrēnu, Mērdzenes un Kārsavas pagastos pēdējā laikā ir parādījušies dezertieri, kuri kopā ar atsevišķām personām, kuras izvairās no iesaukuma, ir sākuši organizēties (..) un uzbrukt iedzīvotājiem un padomju - partijas darbiniekiem. Tā, piemēram, neilgā laikā viņi nogalināja 9 cilvēkus.

2) Iekšlietu tautas komisariāta un milicijas orgāni vēl nepietiekami aktīvi veic cīņu ar dezertēšanu.

Izpildu komitejas sašaurinātā sēde nolēma:

1. Lai apriņķī likvidētu dezertēšanu, izveidot apriņķī vienību cīņai ar dezertieriem, skaitā 50 cilvēku, uz vienu mēnesi no bijušajiem partizāniem un padomju varai uzticīgiem cilvēkiem, kuri labi pazīst vietējos mežus. Personu atlasi vienībai uzdot apriņķa kara komisariātam un milicijas priekšniekam.

2. Par vienības priekšnieku apstiprināt milicijas priekšnieku biedru Fridrihsonu un par viņa palīgu no apriņķa kara komisariāta gvardes leitnantu Kļukočko un no LK(b)P apriņķa komitejas...

3. Uzdot Valsts drošības tautas komisariāta apriņķa daļas priekšniekam apakšpulkvedim Sparinskim noorganizēt vienībai 4-5 dienu semināru, nodrošināt vienību ar operatīvo un taktisko vadību. No š.g. 1. novembra vienībai uzsākt operatīvo darbību, sadalot to 3 grupās (20 cilvēki Briģu, Pasienas un Nirzas pagastā, 20 cilvēki - Naujienas, Kārsavas un Mērdzenes pagastā un 10 cilvēki - Istras, Šķaunes un Remdānu pagastā).

4. Par cīņu ar dezertieriem Iekšlietu tautas komisariāta apriņķa daļas priekšniekam š.g. 25.novembrī ziņot izpildu komitejas sašaurinātajam sastāvam.

Izpildu komitejas sašaurinātā sastāva priekšsēdētājs A.Samsons
Izpildu komitejas sašaurinātā sastāva sekretārs N.Baškins

LVA, 1248. f.,2.s. apr., 2.l.,604.,605.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Latvijas PSR kara komisāra vietnieka administratīvā dienesta majora Poļakova pavēle pastiprināt cīņu ar dezertieriem
Pilnīgi slepeni
Steidzami

Saskaņā ar Valsts drošības tautas komisariāta ziņām Abrenes apriņķī sastopami masveida dezertēšanas un izvairīšanās no uzskaites un iesaukuma gadījumi.

Neraugoties uz maniem vairākkārtējiem norādījumiem jautājumā par dezertieru un to personu, kuras izvairās no kara uzskaites un iesaukuma, sameklēšanas, šo darbu veicot ciešā kontaktā ar Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta orgāniem, Jūs līdz šim šo darbu veicāt vāji.

Patlaban Abrenes apriņķa teritorijā Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta orgāni veic lielu oparatīvo darbu, lai atrastu dezertierus un citas personas.

Pavēlu uz Jūsu personīgo atbildību nekavējoties iesasitīties šajā darbā kopā ar Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta orgāniem.

Visus aizturētos dezertierus un personas, kuras izvairās no kara uzskaites un iesaukuma, nekavējoties nodot tiesai un viņus nosūtīt uz soda daļām, turklāt vadoties no maniem 1946.gada 18.oktobra norādījumiem Nr. 1/0116.

Latvijas PSR kara komisāra vietā administratīvā dienesta majors Poļakovs
1.daļas priekšnieka palīgs vecākais leitnants Lužkovs

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 2.l., 432.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Latvijas PSR kara komisāra ģenerālmajora V.Malahovska rīkojums sameklēt dezertierus un atņemt valsts pabalstus viņu ģimenēm
Slepeni

Cēsu apriņķa kara komisāram
1944.gada 14.decembrī

Pēc aizsardzības celtniecības 20.pārvaldes ziņojuma Nr.01550 laika posmā no 1944.gada 1.decembra līdz 1944.gada 30.novembrim no aizsardzības celtniecības 20.pārvaldes apakšvienībām ir dezertējušas šādas Jūsu mobilizētās militārpersonas:

1. Alfrēds Mencens, dzimis 1909.gadā.
2. Neimanis Jansons, dzimis 1922.gadā.
3. Šolejs (?)Lula, dzimis 1911.gadā.
4. Ēvalds Tjastenes (?) , dzimis 1908.gadā.

Pavēlu:

1. Nekavējoties izsūtīt dezertieru sarakstus Iekšlietu tautas komisariāta orgāniem, pagastu izpildu komitejām un sociālās apdrošināšanas orgāniem, lai dezertieru ģimenēm nekavējoties atņemtu valsts pabalstus.

2. Veikt visaktīvākos pasākumus, lai sameklētu un aizturētu augstāk minētos dezertierus.

3. Par meklēšanas rezultātiem ziņot man un aizsardzības celtniecības 20.pārvaldes priekšniekam 1944.gada 25.decembrī un 1945.gada 5.janvārī.

LPSR kara komisārs ģenerālmajors V.Malahovskis
1.daļas priekšnieks administratīvā dienesta majors Poļakovs

LVA, 1248.f., 2.s. apr.,9.l., 155.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Izvilkums no pagaidu nolikuma par kara apgabalu pārsūtīšanas punktiem (kara laikā)
1944.gada 24.decembrī

...II daļa.

2. Pārsūtīšanas punktiem uzdots:

a) to personu, kuras ir notiesājuši kara tribunāli, kā arī dezertieru, kuri tur ieradušies saskaņā ar PSRS ATK 1943.gada pavēli Nr.0413, pieņemšana un nosūtīšana uz soda daļām...

...VII daļa.

1.Dezertieri, kuri ir ieradušies pārsūtīšanas punktā pēc kara tribunālu lēmumiem, kā arī saskaņā ar PSRS ATK 1943. gada pavēli Nr.0413, ir jātur atsevišķās telpās zem apsardzes. Viņi pēc tam ir jānosūta uz soda bataljoniem, lai pēc tam nosūtītu uz fronti.

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 1.1., 5.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

No Madonas apriņķa kara komisāra vecākā leitnanta Rjabčevska 1944.gada 28.decembra ziņojuma LPSR kara komisāram par iesaukšanas gaitu apriņķī

... Neraugoties uz lielo masu izskaidrošanas darbu, karaklausībai pakļautie vēlēšanos dienēt Sarkanajā armijā neizrāda, bet, tieši otrādi, visādos veidos mēģina izvairīties no dienesta Sarkanajā armijā un tieši - iestājoties darbā tajos uzņēmumos, kur karaklausībai pakļautos ir paredzēts atbrīvot no iesaukšanas (dzelzceļš u.c.). Tā rezultātā galvenā strādājošā masa, kas sastāv specuzskaitē, ir iesaukuma vecumā.

2. metode. Tā ir pārcelšanās no viena apriņķa uz citu, lai tur sameklētu broņēšanas vietu.

3.metode. Tā ir locekļu bojāšana. Ir gadījumi, kad tiek lietotas kaitīgas zāles un potes, lai radītu ādas ievainojumus utt. Arī mānīšanās par roku un kāju pirkstu nelocīšanos, pirkstu nociršana. Par savu locekļu bojājumiem vairākas personas ir sauktas pie kriminālatbildības.

4.metode ir izvairīšanās un dezertēšana. No iesaukto skaita, kurus bija paredzēts nosūtīt uz Sarkano armiju un kuri līdz īpašam rīkojumam bija atlaisti, 73 cilvēkus nākas meklēt, 28 cilvēki dezertēja ceļā uz kara pārsūtīšanas punktu...

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 2.a 1.,91.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Daugavpils apriņķa kara komisāra apakšpulkveža Samagina ziņojums par dezertieru meklēšanu un atvieglojumu atņemšanu dezertieru ģimenēm
Slepeni

LPSR kara komisāram, atbildot uz 1944.gada 14.decembra Nr.1/01721__1944.gada 30.decembrī

Ziņoju, ka no aizsardzības celtniecības 20.pārvaldes dezertējošo I.Rubana un P. Šprigula meklēšana ir izsludināta ar Iekšlietu tautas komisariāta apriņķa daļas starpniecību. Lai dezertieru ģimenēm atņemtu atvieglojumus ir paziņots apriņķa sociālās nodrošināšanas nodaļai, finansu nodaļai un Sagādes tautas komisariāta apriņķa pilnvarotajam. Pēc ziņām uz 29.decembri dezertieru meklēšana pozitīvus rezultātus nav devusi.

Daugavpils apriņķa kara komisārs apakšpulkvedis Samagins
1.daļas priekšnieks administratīvā dienesta kapteinis Bondarevs

LVA, 1248.f., 2.s. apr.,9.l., 97.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

 

Abrenes apriņķa kara komisāra vecākā leitnanta Samitina ziņojums par cīņu ar dezertieriem un tiem, kuri izvairās no iesaukuma un mobilizācijas
Slepeni

Paskaidrojuma raksts Par jautājumu: cīņa ar dezertieriem un tiem, kuri izvairās no iesaukuma un mobilizācijas
1945.gada janvāris

Cīņu ar dezertieriem un tiem, kuri izvairās no iesaukuma un mobilizācijas, mēs esam veikuši un veicam sistemātiski kopā ar Iekšlietu tautas komisariāta orgāniem un sabiedrību.

Lai īstenotu šo uzdevumu ir sasauktas vairākas apspriedes un instruktāžas ar apriņķa un pagastu aktīvu (..).

Apriņķī ir reģistrēti 157 dezertieri, no kuriem līdz šim laikam ir aizturēti 43 cilvēki. Bez tam Iekšlietu tautas komisariāta orgāni ir aizturējuši vairākus dezertierus no KPFSR apgabaliem, kuri nebija iekļauti reģistratūrā.

Par visiem dezertieriem un tiem, kuri izvairās no iesaukuma (..) savlaicīgi tiek ziņots Iekšlietu tautas komisariāta orgāniem, kuri viņu sameklēšanā veic pasākumus ne tikai ar saviem spēkiem, bet arī, piedaloties tām karaspēka daļām, kuras mūsu apriņķī darbojas, lai likvidētu bandītismu.

Pēc Jūsu direktīvas Nr.1/001553 saņemšanas kara komisariāts ir veicis lielu darbu, lai pārbaudītu tās personas, kuras nesastāv uzskaitē un izvairās no uzskaites (..).

LK(b)P apriņķa komiteja un apriņķa izpildu komiteja palīgā apriņķa kara komisariātam no partijas, komjaunatnes un padomju aktīva vidus piešķīra 18 cilvēkus, ar kuru palīdzību pagastos darbā tika iesaistīti vairāk nekā 300 aktīvisti, tajā skaitā arī Iekšlietu tautu komisariāta milicijas palīgbrigāžu darbinieki, lai maksimāli pārbaudītu apdzīvotos punktus un viensētas.(..) Veiktā darba rezultātā ir apstaigātas 6781 sēta (no 12300) (..).

Taču nākas atzīmēt, ka vairāki kaimiņos esošie kara komisariāti veicina vairāku karaklausībai pakļauto izvairīšanos no iesaukuma. Šajā ziņā īpaši izceļas Madonas apriņķa kara komisariāts, kurā ir reģistrēti apmēram 50 gadījumi, kad mūsu apriņķa iesaukuma vecuma personas, kurām ir jāierodas uz iesaukšanu armijā, iekārtojas darbā uz dzelzceļa Gulbenē, kur saņem iesaukuma pagarinājumu (..).

Lielu palīdzību to personu aizturēšanā, kuras izvairās no uzskaites (īpaši to, kuras ir dienējušas vācu armijā) ir sniegusi Iekšlietu tautas komisariāta karaspēka daļa, kura ir aizturējusi, ieskaitot bandītus, apmēram 400 cilvēkus(..) un šis darbs tiek turpināts (..).

Abrenes apriņķa kara komisārs vecākais leitnants Samitins
1.daļas priekšnieks vecākais leitnants Tatarņikovs

LVA, 1248.f., 2.s. apr.,9.l.,4.,4.a lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Ilūkstes apriņķa kara komisāra kapteiņa Bogomolova ziņojums par cīņu ar dezertieriem
Pilnīgi slepeni

Latvijas PSR kara komisāram
1945.gada 23.martā

Izpildot jūsu direktīvas Nr.12/00482 un Nr. 12/01255, ziņoju, ka, lai no vecāko gadagājumu karaklausībai pakļauto vidus komplektētu iznīcinātāju vienības, 1944.gada decembrī tika piešķirti 300 cilvēki, bet pavisam iznīcinātāju vienībās no karaklausībai padoto skaita ir iesaistīti 512 cilvēki.

Kopā ar LK(b)P apriņķa komiteju, apriņķa izpildu komiteju un Valsts drošības tautas komisariātu ir sasaukta visu apriņķu iznīcinātāju vienību kopēja sanāksme, kurā iznīcinātāju vienībām tika doti konkrēti norādījumi. Bez tam, lai vēl labāk veiktu dezertieru atrašanu to mežā aizturēto karaklausībai pakļauto personu vidū, kuras izvairās no dienesta armijā, ar Valsts drošības tautas komisariāta orgānu palīdzību no aresta ir atbrīvoti 8 cilvēki un atlaisti uz mežu, lai veiktu aģitāciju to vidū, kuri slēpjas mežos (..).

Viss dezertieru un to, kuri izvairās no dienesta armijā, meklēšanas darbs ir cieši saistīts ar Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta orgāniem.

Ilūkstes apriņķa kara komisārs administratīvā dienesta kapteinis Bogomolovs

1.daļas priekšnieks administratīvā dienesta vecākais leitnants Ragozins

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 9.l., 340.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

Ludzas apriņķa kara komisariāta ziņojums par cīņu ar dezertieriem 1945.gada februārī

LPSR kara komisāram

Veicot darbu, lai iesauktu vecāko gadagājumu kara klausībai pakļautos un izpildītu 1944.gada 28.decembra rīkojumus Nr.1/001970 un 1/011766, kā arī lai iesauktu 1928.-1908.gadā dzimušos karaklausībai pakļautos, pēc karaklausībai pakļauto reģistrācijas tika konstatēts liels skaits to personu, kuras izvairījušās no iesaukšanas armijā.

(..) Uz 1945.gada 1.februāri 49 cilvēki no 1925.–1908.gadā dzimušo karaklausībai pakļauto skaita, kuriem agrāk iesaukšana bija atlikta pēc uzņēmumu un iestāžu vadītāju sarakstiem, pamatojoties uz LK(b)P apriņķa komitejas sekretāra un apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētāja norādījumiem, pēc izsaukuma uz kara komisariātu, lai tiktu iesaukti, jo iesaukšanas atlikšana viņiem nebija paredzēta, kara komisariātā neieradās, bet paslēpās. Pēc vecāko gadagājumu iesaukšanas kara komisariātā neieradās 150 cilvēki.

Bez tam, aizturot dezertierus un tos, kuri izvairās no iesaukuma, pratināšanas laikā tika noskaidrots, ka vairākos pagastos, bet īpaši Mērdzenes, Kārsavas, Nautrēnu (..) pagastos liels skaits to personu, kuras izvairījušās no iesaukuma un dezertieri, ir paslēpušies mežos. Daļa no viņiem ir bijušie policisti, aizsargi un latviešu buržuāziskie nacionālisti. Sapulcējušies atsevišķās bandās, viņi atklāti uzsākuši atsevišķu iedzīvotāju aplaupīšanu, uzbrukumus pagastu izpildu komitejām, milicijas iestādēm un sakaru punktiem.

Īpaši aktīvi sākušas darboties tās bandas, kuras atrodas Mērdzenes, Kārsavas un Nautrēnu pagastos. Tā, piemēram, naktī no 6. uz 7.februāri Mērdzenes pagastā banda sarīkoja uzbrukumu Mērdzenes pagasta izpildu komitejai un partorga dzīvoklim (..). Uzbrukuma mērķis bija pagasta izpildu komitejas un citu iestāžu dokumentu iznīcināšana, komutatora un telefona stacijas sagraušana. (..)

Lai uzsāktu enerģisku cīņu ar dezertieriem un personām, kuras izvairās no iesaukuma, un bandītismu, kara komisariāts kopā ar Iekšlietu tautas komisariāta orgāniem izveidoja iznīcinātāju grupu, kuras uzdevums bija meža ķemmēšana Mērdzenes, Kārsavas, Nautrēnu un Zvirgzdenes pagastos un dokumentu pārbaude šajos pagastos.

Es šai grupai iedalīju cilvēkus no tiem karaklausībai pakļautajiem, kuri bija jāiesauc, un no specuzskaites, galvenokārt krievu tautības personas un arī daļu no 1927.gadā dzimušajiem, kuri bija izgājuši 110 stundu apmācību, pavisam 78 cilvēkus ar kara komisariāta virsniekiem priekšgalā. Pa Iekšlietu tautas komisariāta līniju tika savākti iznīcinātāju spēki no visa apriņķa un arī Iekšlietu tautas komisariāta karaspēka rotas.

Operāciju meža ķemmēšanai Mērdzenes pagastā uzsāka 10.februārī, un tā turpinās līdz šim laikam.

Vienas bandas sagraušanas operācijas rezultāti ir šādi:

1. Notverti dezertieri un tie, kuri izvairās no iesaukuma, - 43 cilvēki.

2. Apšaudes laikā nogalināti bandīti, kurus nevarēja dabūt dzīvus, - 28 cilvēki, no kuriem 15 sadega bunkurā, jo viņi nikni pretojās un ārā nenāca. (..)

Ir noskaidrots, ka Nautrēnu, Kārsavas un Mērdzenes pagastos slēpjas dezertieri ne tikai no Ludzas apriņķa, bet arī no Abrenes, Rēzeknes un pat no Madonas apriņķa. (..)

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 9.l., 250.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

LPSR iekšlietu tautas komisāra A.Eglīša lūgums LPSR kara komisāram ģenerālmajoram V.Malahovskim atbrīvot no iesaukuma Sarkanajā armijā iznīcinātājus

1945.gada 6.martā

Sakarā ar bandītisko, pretpadomju kontrrevolucionāro elementu aktivizēšanos LPSR teritorijā LK(b)P CK birojs 1944.gada 28.decembrī pieņēma lēmumus par iznīcinātāju bataljonu norīkošanu kaujas gatavībā, viņu skaitliskā sastāva palielināšanu, personālsastāva daļas pārcelšanu kazarmu stāvoklī un pastāvīgu dežūru noteikšanu.

Iekšlietu tautas komisariāta iznīcinātāju bataljoni ir galvenais bruņotais spēks apriņķos un pagastos, un tas tiek izmantots Iekšlietu tautas komisariāta un valsts drošības tautas komisariāta apriņķu daļu priekšnieku operatīvos pasākumos cīņai pret bandītismu, dezertieriem un citiem kontrrevolucionāriem elementiem.

Patlaban kara komisariāti apriņķos mobilizē darbaspēku, kā rezultātā vairāk nekā 50% iznīcinātāju bataljonu personālsastāva ir pakļauti mobilizācijai uz darba fronti, kas grauj tos pasākumus, kurus mēs veicam, pamatojoties uz LK(b)P CK biroja lēmumiem.

Sakarā ar to es lūdzu dot uz vietām atbilstošus norādījumus, lai atbrīvotu no mobilizācijas uz darba fronti iznīcinātāju bataljona personālsastāvu.

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 9.l., 314.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Ziņas par dezertieriem un personām, kuras izvairījušās no iesaukšanas

a) dezertieri

uz 1945.gada 1.janvāri__- 1456
uz 1945.gada 1.februāri__- 1466
uz 1945.gada 1.martu__- 1607
uz 1945.gada 1.aprīli__- 1683
uz 1945.gada 1.maiju__- 1694
uz 1945.gada 1.jūniju__- 1652

b) personas, kuras izvairījušās no iesaukšanas

uz 1945.gada 1.janvāri__-
uz 1945.gada 1.februāri__- 314
uz 1945.gada 1.martu__- 244
uz 1945.gada 1.aprīli__- 116
uz 1945.gada 1.maiju__- 191
uz 1945.gada 1.jūniju__- 104

LVA, 1248.f., 3.s. apr., 4.l., 7.alp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Latvijas PSR kara komisāra V.Malahovska pavēle kara komisāriem pastiprināt cīņu ar bandītismu
Pavēle Nr.12/003202

Latvijas PSR apriņķu un pilsētu kara komisāriem
1945.gada 17.jūlijā

Ne reizi vien ar maniem mutiskajiem norādījumiem kara komisāru apspriedēs un rakstveida rīkojumiem Jūsu uzmanība tika vērsta uz to, lai kara komisariātu virsnieki, pirmām kārtām personīgi kara komisāri, nepaliktu malā no tiem jautājumiem, kuri saistīti ar cīņas organizēšanu pret bandītismu Latvijas PSR.

Sarkanās armijas virsnieku goda lieta ir parādīt personīgo iniciatīvu un organizēt vietējos spēkus efektīgai cīņai pret bandītiem un dezertieriem (..).

Pavēlu:

1. Kopā ar partijas un padomju orgāniem (apriņķu komitejām, pilsētu komitejām, Valsts drošības tautas komisariāta un Iekšlietu tautas komisariāta daļām) ņemt visaktīvāko dalību, organizējot vietējos spēkus un iespējas cīņai ar bandītismu.

2. Lai labāk sagatavotu un apmācītu iznīcinātāju bataljonu kaujiniekus, papildus maniem š.g. rīkojumiem Nr.v/0231 un Nr.v/002182 kara komisāriem personīgi nodibināt sakarus ar Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta orgāniem un sniegt visa veida palīdzību, lai apmācītu un taktiski sagatavotu iznīcinātāju bataljonu kaujieniekus, šim nolūkam norīkojot 4.daļu labākos virsniekus (..).

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 14.l., 13.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

Izvilkums no LPSR kara komisāra V.Malahovska 1945.gada 27.jūlija ziņojuma Baltijas kara apgabala štāba priekšniekam

Man uzticēto kara komisariātu virsnieki (..) ņēma un arī tagad ņem aktīvu dalību bandītisma likvidācijā kopā ar partijas un padomju orgāniem, Iekšlietu tautas komisariātu un valsts drošības tautas komisariātu, daudzkārt piedalījās kaujas operācijās pret bandītiem, organizē visus vietējos spēkus un iespējas cīņai ar bandītismu.

Pilnīgi visos apriņķos un pilsētās ar tiešu kara komisariātu palīdzību ir izveidoti iznīcinātāju bataljoni, kuru cīnītāji kara komisariātu 4.daļu virsnieku vadībā ir izgājuši taktisko apmācību.

Kara komisariātu virsnieki ir veikuši lielu darbu, lai izpildītu Aizsardzības tautas komisariāta 1942.gada pavēli Nr.064 par cīņu ar dezertieriem un personām, kuras izvairījušās no kara uzskaites un iesaukuma, par cik liela daļa no viņiem slēpjas mežos un atrodas bandās.

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 14.l., 3.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

Izvilkums no LPSR kara komisāra vietas izpildītāja majora Polakova ziņojuma Ļeņingradas frontes štābam par legalizācijas kampaņu

__1945.gada 7.jūnijā

(..) Vienlaicīgi paskaidroju, ka nelielais tiesai nodoto procents no to vidus, kuri ir izvairījušies no kara uzskaites, iesaukuma un mobilizācijas, kā arī no dezertieru vidus, ir izskaidrojams ar to, ka Latvijas PSR teritorijā patlaban tiek veikts aģitācijas darbs par brīvprātīgu iznākšanu no meža un citām paslēptuvēm, kā rezultātā pret šo kategoriju Iekšlietu tautas komisariāta un prokuratūras orgāni neveic nekādus pasākumus, lai viņus sauktu pie atbildības.

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 9a.l., 396.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

LPSR iekšlietu tautas komisāra ģenerālmajora A.Eglīša ziņojums LPSR kara komisāram ģenerālmajoram V.Malahovskim par legalizācijas kampaņu
1945.gada 24.jūnijā

Latvijas PSR teritorijā Iekšlietu tautas komisariāts veic pasākumus, lai panāktu legalizēšanos un brīvprātīgu ierašanos šādām noziedzīgo elementu kategorijām:

a) bruņotu bandītu un dezertieru grupu dalībnieki, kuri slēpjas mežos;

b) dezertieri un tie, kuri izvairījušies no dienesta Sarkanajā armijā un kuri slēpjas mežos vai savās mājās.

Šie pasākumi tiek veikti, pamatojoties uz PSRS Iekšlietu tautas komisariāta 1945.gada 10.aprīļa norādījumu un LK(b)P CK biroja 1945.gada 16.aprīļa lēmumu.

Visus tos, kuri brīvprātīgi ieradušies iekšlietu tautas komisariāta orgānos, pie kriminālatbildības nesauc, bet pēc attiecīgas noformēšanas nosūta uz apriņķu kara komisariātiem (..).

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 9a.l., 384.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Latvijas PSR kara komisāra ģenerālmajora V.Malahovska 1945.gada 30.augusta ziņojums Baltijas kara apgabala štāba mobilizācijas un komplektācijas daļas priekšniekam

Ziņoju, ka sakarā ar to, ka Latvijas teritorijas lielākajā daļā bandītisms pa lielākai daļai vēl nav likvidēts, pa LK(b)P CK līniju tiek veikti aģitācijas rakstura pasākumi, lai panāktu mežos paslēpušos bandītu brīvprātīgu iznākšanu no mežiem. Bez tam viņiem tiek garantēts, ka pret viņiem netiks pielietoti nekādi soda mēri.

To bandītu vidū, kuri iznāk no mežiem, ir liels skaits dezertieru, kurus kara komisariāti nevar nosūtīt uz karaspēka daļām un saukt pie tiesas atbildības, jo tam pretojas vietējie partijas un padomju orgāni, Valsts drošības tautas komisariāts, Iekšlietu tautas komisariāts un prokuratūras orgāni, baidoties, ka tādi kara komisariātu pasākumi varētu kaitēt aģitācijas darbam, lai pierunātu tos bandītus, kuri slēpjas mežos, brīvprātīgi iznākt no mežiem.

Tā rezultātā kara komisariāti ir spiesti šīs personas ņemt uzskaitē, tā vietā, lai tās nosūtītu uz Sarkanās armijas karaspēka daļām vai sauktu pie atbildības.

Pa Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta orgānu līniju pret šīm personām pagaidām nekādi represīvie pasākumi netiek veikti.

Tāds stāvoklis karaklausībai pakļauto rezervistu vidū rada iespēju ignorēt kara komisariātu prasību, lai tiktu saglabāta uzskaites, pārvietošanās un izsaukšanas uz pavēstēm kārtība.

Lūdzu Jūsu norādījumus, ko darīt ar minētās kategorijas personām (Sarkanās armijas karavīri, kuri agrāk ir dezertējuši). Vai nosūtīt viņus turpmākajam dienestam uz 145.strēlnieku rezerves pulku, neraugoties uz vietējās varas orgānu, iekšlietu tautas komisariāta, Valsts drošības tautas komisariāta un prokuratūras orgānu iebildumiem, vai līdz sevišķam norādījumam ņemt viņus uzskaitē, nepiemērojot pret viņiem nekādus pasākumus.

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 14.l., 158.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

Izvilkums no LPSR kara komisāra V.Malahovska 1945.gada 18.septembra rīkojuma visiem LPSR apriņķu un pilsētu kara komisāriem

Pēc LPSR iekšlietu tautas komisāra ziņām, Daugavpils un Ventspils apriņķa kara komisariāti cenšas nosūtīt uz Kara pārsūtīšanas punktu bez saskaņošanas ar iekšlietu tautas komisariātu un Valsts drošības tautas komisariātu tās personas, kuras brīvprātīgi iznāk no mežiem.

Vēlreiz apstiprinu visiem kara komisāriem, ka visas tās personas, kuras brīvprātīgi iznāk no mežiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir dezertieri, tās, kuras izvairījušās no uzskaites un iesaukuma, vai dienējušas vācu armijā un citas, uz Kara pārsūtīšanas punktu vai kādu citu vietu nesūtīt un pie kriminālatbildības, kā arī administratīvas atbildības nesaukt, ja tam nav iekšlietu tautas komisariāta, Valsts drošības tautas komisariāta un prokuratūras orgānu sankcijas un ja tas nav saskaņots ar partijas apriņķu un pilsētu komiteju sekretāriem. (..)

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 14.l., 28.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

 

Izvilkums no Rīgas pilsētas kara komisāra apakšpulkveža Vorobjova 1945.gada 28.novembra ziņojuma LPSR kara komisāram V.Malahovskim par dezertieru meklēšanu

Ziņoju, ka Rīgas pilsētas rajonu kara komisariātu virsnieki darbu Aizsardzības tautas komisariāta 1942.gada pavēles Nr.064 izpildē veic ciešā saistībā ar iekšlietu tautas komisariāta un milicijas orgāniem. Atskaites periodā Pārdaugavā un Maskavas rajonā tika veikta masveida pārbaude, lai notvertu noziedzīgos elementus, dezertierus un tos, kuri izvairās no iesaukuma. Šajā pasākumā kopā ar iekšlietu tautas komisariāta un milicijas darbiniekiem un karaspēka daļām piedalījās arī kara komisariātu virsnieki, pa 2-3 cilvēkiem no katra kara komisariāta.

Pārbaudes rezultātā tika atrasti vairāk nekā 30 karaklausībai pakļauto ar pagarinātiem dokumentiem, 2 Sarkanās armijas dezertieri, 7 kriminālelementi un 22 karavīri ar pagarinātiem dokumentiem. (..)

LVA, 1248.f., 2.s. apr., 14.apr., 121.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas


uz "Noziegumi pret cilvēci"