LATVIJAS  POLITISKI REPRESĒTO  APVIENĪBAS  GODA  TIESAS  NOLIKUMS

                                                Pamatuzdevumi.

          Latvijas Politiski represēto apvienības  Goda tiesa tiek izveidota, lai izteiktu savu attieksmi ( dotu novērtējumu) par LPRA struktūrvienībās  organizēto biedru ētisko uzvedību, savstarpējo cieņu un pilsonisko atbildību Latvijas Republikas likumu un  vispārpieņemto uzvedības normu ievērošanā, ja ir radušās  konfliktsituācijas.

                             Goda tiesas izveidošana un tās sastāvs.

1. Latvijas Politiski represēto apvienības Goda tiesu ievēlē  apvienības konferencē.
2. Goda tiesu ievēlē  5  cilvēku sastāvā  pēc Latvijas reģionālā principa - pa vienam pārstāvim no Rīgas pilsētas un rajona, Latgales, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģioniem.
3. Ja no attiecīgā reģiona ievēlētais pārstāvis kaut kādu iemeslu dēļ nevar turpināt darboties  Goda tiesā, tad LPRA Koordinācijas padome tiesīga ievēlēt  citu kandidātu no šī reģiona uz laiku līdz nākamajām Goda tiesas vēlēšanām konferencē
4. Ievēlētie Goda tiesas locekļi no sava vidus ievēl Goda tiesas priekšsēdētāju un sekretāru uz visu savu pilnvaru laiku.

                                      Goda  tiesas  pilnvaras.

 1. Goda tiesa savās sēdēs izskata iesniegumus par LPRA struktūrvienībās reģistrēto politiski represēto personu vai struktūrvienību neētisku rīcību.

 2. LPRA Goda tiesas kompetencē neietilpst  izskatīt lietas, kuras nodotas izskatīšanai Latvijas Republikas tieslietu institūcijām  vai valsts kontrolei

 3. LPRA Goda tiesa saņemto iesniegumu izskata ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas.

 4. Goda tiesa uz sēdēm konkrētā jautājumā  uzaicina iesnieguma iesniedzēju, abas strīdīgās puses, vajadzības gadījumā arī lieciniekus.

                                       Goda tiesas lēmumi.

 1. LPRA Goda tiesa lēmumus pieņem apspriežoties visiem klātesošajiem Goda tiesas locekļiem  sēdes slēgtajā daļā.

 2. Goda tiesa ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē  piedalās ne mazāk kā 4 no tās ievēlētajiem locekļiem. Lēmums pieņemts, ja par to balsojuši 50 % no sēdes dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšæirošā ir priekšsēdētāja balss. 

3. Goda tiesa var pieņemt šādus lēmumus :

          a) par  pušu mierizlīgumu  un samierināšanu;
         
b) izteikt brīdinājumu;
         
c) izteikt nosodījumu prasot publisku atvainošanos vai bez tās;
         
d) ierosināt izslēgt  politiski represēto personu
vai struktūrvienību no LPRA.

 4. Vienas strīdīgās puses neierašanās  bez attaisnojoša iemesla uz Goda tiesas sēdi  nav pamats  iesnieguma izskatīšanas atlikšanai   un  lēmuma pieņemšanai.

 5. LPRA Goda tiesas lēmumi ir galīgi un nepārsūdzami.

6. LPRA Goda tiesa par pieņemtajiem lēmumiem informē strīdīgās puses, iesnieguma iesniedzēju, LPRA valdi un Koordinācijas padomi.

 7.LPRA Goda tiesa sniedz arī konsultatīva rakstura pakalpojumus. Uzklausa, kā arī pati izstrādā rekomendējošus priekšlikumus, kuri varētu aktivizēt  LPRA darbību un sniedz tos izskatīšanai  LPRA valdē.

 8.Ievēlēta Goda tiesa darbojas uz sabiedriskiem pamatiem, bez atalgojuma.

 9.. Izdevumus, kas saistīti ar LPRA Goda tiesas darbību sedz LPRA valde.

Projekta iesniedzējs LPRA Goda tiesas priekšsēdētājs :

   LPRA Goda tiesas  nolikuma  projekts apstiprināts:  1997.g. 25.jūlijā

uz Noziegumi pret cilvēci