Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Hāgā atklāj Starptautisko krimināltiesu
Anita Ušacka intervijā Latvijas Radio

Latviete — starptautiska tiesnese
Lai nodrošinātu starptautiskā taisnīguma cieņu un realizāciju

Hāgā atklāj Starptautisko krimināltiesu
Kristīne Zlamete Hāgā, speciāli Dienai


Hāgā svinīgā ceremonijā vēsturiskajā Nīderlandes parlamenta Bruņinieku zālē Nīderlandes karalienes Beatrikses un ANO ģenerālsekretāra Kofi Annana klātbūtnē tiks atklāta Starptautiskā krimināltiesa un zvērestu dos pirmie 18 tās tiesneši, arī Latvijas Satversmes tiesas līdzšinējā tiesnese Anita Ušacka.

Starptautiskā krimināltiesa (SKT) varēs izmeklēt, sākt kriminālvajāšanu un tiesāt indivīdus par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Tomēr jaundibinātā tiesa jau veidošanas procesā saskārusies ar lielu neuzticību un skepsi. Lai gan vairākums Eiropas valstu ir tiesas veidotāju vidū, to neatbalsta vairākas ietekmīgas lielvalstis, to skaitā ASV, kas nopietni var kaitēt SKT prestižam un spējai īstenot mērķus.

Ideja par tādas starptautiskas tiesu institūcijas izveidi, kas izskatītu ar genocīdu saistītus noziegumus, radās jau vairāk nekā pirms pusgadsimta. 1948.gadā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju ar šādu aicinājumu, taču tālāk par to arī netika, jo uz piecdesmit gadiem starptautiskās attiecības noteica divu lielvalstu «vadītais» aukstais karš, kura uzturētāji nebija ieinteresēti pārnacionālās spēcīgās tiesu institūcijās.

ANO Starptautiskā juridiskā komisija pie domas par šādu tiesu atgriezās tikai pēc aukstā kara beigām. Uz to pamudināja arī asiņainie konflikti un genocīds bijušajā Dienvidslāvijā un Āfrikā. 90.gadu sākumā gan tika izveidoti īpaši tribunāli noziegumu izmeklēšanai bijušajā Dienvidslāvijā un Ruandā. Tomēr šo tribunālu darbības lauks un iespējas ir ierobežotas, un to izveidošana ir prasījusi daudz diplomātiskā darba, kas kritiķiem liek norādīt uz to politisko raksturu. Tādēļ arvien biežāk tika runāts par nepieciešamību izveidot pastāvīgu starptautisko organizāciju, kurai nevajadzēs piesaistīt papildu uzmanību un lūgt lielvalstu labvēlību katra soļa veikšanai. Pēc četriem gadiem, 1998.gadā, tika pabeigts darbs pie Starptautiskās krimināltiesas statūtu projekta. Statūti tika pieņemti tā paša gada jūnijā Romā notikušā speciālā konferencē.

Divu gadu laikā statūtus parakstīja vairāk nekā 100 valstu. Pēc sešdesmitās ratifikācijas — 2002.gada 1.jūlijā statūti stājās spēkā, un sākās tiesas dibināšanas darbs. Latvija SKT dibināšanas statūtus parakstīja 1999.gada aprīlī un ratificēja 2002.gada jūnijā. SKT dalībvalstis ir visas Eiropas Savienības valstis un kandidātvalstis.

Tiesās par noziegumiem pret cilvēci

SKT kompetencē būs izskatīt lietas, kas saistītas ar dalībvalstu pilsoņu vai to teritorijā pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un genocīdu. Atšķirībā no līdz šim pazīstamajiem ANO tribunāliem SKT nav ANO Drošības padomes veidojums un nav atkarīga no tās valstu bieži vien savtīgu kaprīžu diktētajām darba spējām. Tiesas darbība nebūs ierobežota noteiktā teritorijā un laika posmā.

Lietas SKT ierosinās tās prokurors, kas ierosmi varēs gūt vai nu no ANO Drošības padomes, atsevišķas dalībvalsts, vai arī pamatojoties uz informāciju «no uzticama avota», kas faktiski nozīmē iespēju nevalstiskajām organizācijām vai pat atsevišķiem indivīdiem vērsties pie prokurora. Taču tiesa uzsāks izmeklēšanu tikai tad, ja to neveiks pati iesaistītā dalībvalsts — ja valsts nespēj vai nevēlas veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Pirmstiesas izmeklēšanā tiks lemts, vai vispār ir pietiekams pamats lietas iztiesāšanai.

Tiesa varēs piespriest naudas sodus vai mantas konfiskāciju, kā arī ieslodzījumu līdz 30 gadiem vai mūža ieslodzījumu par īpaši smagiem noziegumiem. Nāves sods netiek paredzēts. Tiesai būšot arī iespējas izskatīt lietas, kas saistītas ar agresijas noziegumu, ja dalībvalstis spēs vienoties par tā definīciju.

Par tiesas mītnes pilsētu ir izraudzīta Hāga, kas dažkārt tiek dēvēta par pasaules tiesisko galvaspilsētu — te XX gs. sākumā īpaši šim nolūkam celtajā Miera pilī strādā Starptautiskā šķīrējtiesa, darbojas ANO Starptautiskā tiesa, bijušās Dienvidslāvijas un Ruandas tribunāli un citas starptautisko tiesību institūcijas. Tomēr, ja būs nepieciešams, tiesa varēs iztiesāt lietas arī citur.

Kandidātus SKT tiesnešu amatiem varēja izvirzīt tikai tās dalībvalstis. Tiesnešu vēlēšanas 33 balsošanas kārtās notika februārī Ņujorkā. Kandidātus izvirzīja 45 valstis. Starp astoņpadsmit tiesnešiem tika ievēlēta arī Latvijas Satversmes tiesas tiesnese Anita Ušacka. Vienīgā no Centrālās un Austrumeiropas valstīm. SKT tiesnesis amatā būs deviņus gadus, ik pa trim gadiem dalībvalstis pārvēlēs sešus tiesnešus. Tādēļ Ņujorkā izlozes veidā tika noteikts, kuri no pirmā sasaukuma tiesnešiem strādās trīs, sešus vai deviņus gadus. Latvijas pārstāve A.Ušacka strādās trīs gadus ar tiesībām tikt pārvēlētai uz nākamo termiņu.

Tiesnešiem no sava vidus pašiem jāizraugās SKT prezidents un divi viņa vietnieki. Dalībvalstīm arī jāvienojas par SKT prokurora kandidatūru.

ASV bažas par atriebību

SKT dibināšanu aizēno lielie strīdi starp valstīm jau tiesas dibināšanas laikā. Baidoties par SKT lielajām pilnvarām, tās statūtus ratificēt atteikušās vairākas nozīmīgas valstis.

Krievijas, Ķīnas, Irākas, Irānas, Izraēlas, Lībijas un citu valstu vilcināšanos var pamatot ar bažām par SKT vēršanos pret atšķirīgi vērtējamajām darbībām pašu mājās.

ASV aktīvi apšaubījusi SKT lietderību kopš brīža, kad kļuva skaidrs, ka tā nebūs pakļauta stingrai ANO Drošības padomes politiskajai kontrolei. Kopš tā brīža ASV faktiski ir darbojušās pret Starptautisko krimināltiesu, lai gan B.Klintona administrācija parakstīja tās dibināšanas statūtus. Pērn ASV izvērsa aktīvu kampaņu, slēdzot divpusējos līgumus par ASV pilsoņu neizdošanu SKT. Jāatgādina, ka šis ASV manevrs bija iemesls nopietnam strīdam arī starp ES valstīm un tām kandidātvalstīm, kas vēlējās šādu divpusējo vienošanos parakstīt.

Amerikāņi pauduši viedokli, ka starptautiskajām tiesībām nevajadzētu sasteigti piešķirt pārāk lielu varu, jo liela daļa no tām tiek realizētas nevis objektīva taisnīguma vārda, bet gan veidotas valstu savtīgu politisko kompromisu ceļā. ASV amatpersonas izteikušas bažas, ka nav arī skaidrs, kā tiks izvērtēta konkrētu personu atbildība. Tiek retoriski jautāts, vai par faktiski neizbēgamajām kara darbības kļūdām sabombardējot civilo objektu sodāms būtu lidmašīnas pilots, militārās vienības vadītājs, ģenerālis vai prezidents.

Tomēr visvairāk Starptautiskā krimināltiesa satrauc ASV militārpersonas. Pastāv bažas, ka tiesa kļūs par ieroci to rokās, kas gribēs vērsties pret ASV visā pasaulē. ASV jau ir draudējušas, ka vienkārši atsauks savus miera uzturēšanas spēkus no Bosnijas un citiem krīžu punktiem pasaulē, atstājot situācijas kontroli SKT atbalstītāju ziņā.

Amerikāņiem esot arī psiholoģiski grūti pieņemt situāciju, ka tās pilsoņus varēs vajāt un tiesāt vēl kāds cits bez ASV varas iestādēm. Princips amerikāņus neizdot nevienai citai tiesai nākot no ASV Neatkarības kara laikiem, kad nu jau bijušās kolonijas lietas centās iztiesāt Britu Admiralitātes tiesa.

Presē SKT jau izpelnījusies apzīmējumu par «neko nedarošu moralizētāju» (Eiropas) un «sūdzētāju» (trešās pasaules valstu bieži vien nedemokrātiskie režīmi) klubu. Darbojoties bez ASV, Krievijas un Ķīnas atbalsta, Starptautiskajai krimināltiesai būs jāiegulda daudz pūļu, lai pierādītu savu darbotiesspēju un nepieciešamību.

Diena, 2003. gada 11. marts.


Latviete — starptautiska tiesnese

Gints Jegermanis, Latvijas vēstnieks ANO Ņujorkā

Šodien Hāgā Nīderlandē notiks Starptautiskās krimināltiesas atklāšanas svinīga ceremonija. Tajā bez Nīderlandes karalienes, premjerministra un daudzu valstu ārlietu ministriem piedalīsies arī 18 tiesneši, kas tika ievēlēti ANO Ņujorkā šāgada februārī. To vidū ir arī Satversmes tiesas tiesnese Anita Ušacka. Manuprāt, tas ir fakts, kas vēl līdz galam nav novērtēts un apzināts. Ko šīs tiesas izveidošana nozīmē pasaulei un Latvijai?

Ceļš uz Starptautisko krimināltiesu (SKT) sākās drīz pēc Otrā pasaules kara, kad Latvijas vārds no oficiālajām kartēm bija izzudis. Dibinot Apvienoto Nāciju Organizāciju, 1945.gadā tās hartā tika paredzēta Starptautiskās tiesas izveidošana. 1946.gada 18.aprīlī Hāgā šī tiesa, kas izskata starpvalstu strīdus, uzsāka savu darbu.

Drīz vien ANO dalībvalstis nonāca pie atziņas, ka līdztekus starpvalstu tiesai jādibina Starptautiskā krimināltiesa, kas vērstos pret genocīdu un cita veida noziegumiem. 1948.gada 9.decembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 260.rezolūciju, kurā secināja, ka visos laikmetos genocīds ir radījis lielu postu un milzīgus zaudējumus cilvēcei. Tika izstrādāta arī konvencija par genocīda noziegumu novēršanu un sodīšanu. Lai gan vajadzība pēc šādas starptautiskas tiesas bija acīmredzama, tomēr aukstā kara apstākļos tās dibināšana nebija iespējama.

Deviņdesmito gadu pirmā puse nāca ne tikai ar straujām izmaiņām starptautiskajās attiecībās, kad sabruka Padomju Savienība un izmainījās lielvaru spēku samērs, bet arī ar cilvēku masveida slepkavošanu tepat Eiropas dienvidos, bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, un Centrālāfrikā, precīzāk, Ruandā.

Politiķi un lietpratēji tobrīd runāja par jauno pasaules kārtību, demokrātijas un liberālisma uzvaru, par vēstures beigām un civilizāciju sadursmi. Neatkarīgi no visām teorijām starptautisko institūciju neizlēmība, ANO Drošības padomes kūtrums skaidri parādīja, ka tobrīd pastāvošā starptautisko vienošanos sistēma nepiedāvāja derīgus risinājumus, kas ļautu novērst tik plaša mēroga slaktiņus.

Tomēr šie noziegumi pret cilvēci mudināja ANO radīt īpašus tribunālus, lai tiesātu genocīdā un līdzvērtīgos noziegumos iesaistītās amatpersonas un to tiešos veicējus. 1993.gadā Hāgā darbu sāka Starptautiskais Dienvidslāvijas tribunāls, 1995.gadā Arušā (Tanzānijā) — Starptautiskais Ruandas tribunāls. Pa šiem gadiem abi tribunāli ir pieredzējuši cilvēku neticību, kritiku, vilšanos, vienlaikus abos gadījumos var vērot pirmos panākumus.

Ruandas tribunāls 1998.gadā pirmo reizi cilvēces vēsturē panāca apsūdzošu spriedumu par genocīda noziegumiem pret kādas mazas Ruandas pilsētas mēru. Tajā pašā apsūdzībā tribunāls noteica, ka mērķtiecīga izvarošana ir noziegums pret cilvēci un ka seksuālā vardarbība ir viens no genocīda veidiem. Tā paša gada decembrī Arušā pirmo reizi tika notiesāts bijušais valsts galva Žans Kambanda, Ruandas pagaidu valdības premjerministrs tika atzīts par vainīgu genocīda noziegumos. Pateicoties šī ANO tribunāla darbībai, aptuveni divdesmit pasaules valstīs tika arestēti bijušie hutu cilts līderi, no tiem 11 bijušie Ruandas valdības ministri.

Tas pats lielā mērā ir sakāms par Dienvidslāvijas tribunālu. Nule Hāgā par kara noziegumiem uz 11 gadiem tika notiesāta bijusī Bosnijas serbu prezidente Biljana Plavšiča. Turpinās Slobodana Miloševiča prāva.

Drīz pēc Dienvidslāvijas tribunāla izveidošanas atsākās SKT veidošanas process. ANO Ģenerālā asambleja radīja pagaidu darba grupu SKT dibināšanai. Laikā no 1996. līdz 1998.gadam sagatavošanas komiteja pabeidza darbu pie SKT statūtu uzmetuma izstrādāšanas. 1998.gadā no 15.jūnija līdz 17.jūlijam Romā strādāja SKT dibināšanas konference.

Tādējādi 1998.gada 17.jūlijā Romā pēc nepilniem 50 gadiem tika radīts dokuments — Romas statūti, kas ir tiesiskais pamats Starptautiskās krimināltiesas izveidošanai. Romas statūti paredz, ka gadījumos, ja kāda valsts, kuras teritorijā ir pastrādāti tādi noziegumi kā genocīds, noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi un agresija (tās definīcija gan vēl nav starptautiski apstiprināta), nevēlas vai nespēj tiesāt vainīgos, šo lomu uzņemas SKT.

Tobrīd neviens neiedomājās, ka nepaies pat četri gadi, kad Romas statūtus ratificēs 60 valstis, kas bija nepieciešamais ratifikāciju daudzums, lai šis dokuments stātos spēkā. Lai gan Latvija diezgan aktīvi piedalījās Romas statūtu sagatavošanas komitejas darbā un ārlietu ministrs Valdis Birkavs 1998.gada vasarā Romā vadīja dažas dibināšanas konferences sēdes, tomēr mūsu valdībai nācās pamatīgi nopūlēties, pirms tika sagatavotas visas ratifikācijai nepieciešamās izmaiņas Latvijas likumdošanā. Piemēram, bija nepieciešami arī labojumi Satversmē, kas paredzēja imunitātes pret kriminālo jurisdikciju Saeimas deputātiem un Valsts prezidentam. Pērn 28.jūnijā Latvija kļuva par pilntiesīgu Romas statūtu dalībvalsti, kas ļāva tai tieši piedalīties tiesas izveidošanā.

Pirmo SKT tiesnešu vēlēšanām tika radīta neparasti sarežģīta vēlēšanu kārtība, kas paredzēja vairāku minimālo kritēriju izpildi, lai tiesas sastāvs atbilstu Romas statūtu garam. Tika noteikts, ka ir jāievēl noteikts pārstāvju skaits no dažādām ANO reģionālajām valstu grupām. Ņemot vērā tiesas kompetences īpatnības jeb noziegumu specifisko dabu, bija svarīgi nodrošināt līdzsvarotu attiecību starp aktīvajiem tiesnešiem un cilvēktiesību jautājumu zinātājiem. Tā kā tiesas kompetencē esošie noziegumi lielākoties varētu būt saistīti ar dažnedažādu vardarbību pret sievietēm un bērniem, tika noteikts, ka no visiem pretendentiem jāievēl vismaz sešas sievietes.

Vēlēšanu brīdī SKT statūtus bija ratificējušas 87 valstis (85 bija tiesīgas vēlēt), no tām 43 bija pieteikušas savus kandidātus. Pavisam kandidēja 10 sieviešu un 33 vīrieši. Ar lielāko daļu no kandidātiem tikos personīgi, kas ļauj teikt, ka Latvijas izvirzītā tiesnese profesore Anita Ušacka, būdama starptautiski atzīta cilvēktiesību jautājumu lietpratēja ar garu sasniegumu un kvalifikāciju sarakstu, bija nonākusi ļoti spēcīgu konkurentu vidū.

Grozi kā gribi, tomēr 25 kandidātiem bija lemts zaudēt šajās vēlēšanās. Tāpēc neatkarīgi no nevalstisko organizāciju un SKT sekretariāta aicinājumiem dalībvalstīm izvairīties no darījumu slēgšanas un mudinājumiem vērtēt kandidātus atbilstoši viņu profesionālajai pieredzei un zināšanām pirmsvēlēšanu gaita un pašas vēlēšanas parādīja, ka tikai uz kandidātu nopelniem paļauties vien nevarēja. Piemēram, viena no spēcīgākajām kandidātēm Šveices tiesnese Barbara Ote netika ievēlēta.

Kopš pērnā gada oktobra vidus Latvijas Ārlietu ministrija kopā ar vēstniecībām un pārstāvniecību Ņujorkā veica apjomīgu Latvijas tiesneses sasniegumu skaidrošanas darbu. 18 tiesnešu ievēlēšanai februārī bija vajadzīgas 33 kārtas, kas ilga četras dienas. Pēdējā dienā vēlēšanas notika bez apstājas 12 stundas. Austrumeiropas valstu grupā bija 7 kandidāti uz 2 vietām. Latvijas tiesnese Ušacka ir vienīgā kandidāte, kas tika ievēlēta no Austrumeiropas grupas.

Uzskatu to par lielu Latvijas valsts panākumu un starptautisku atzinību. Mums ir izdevies apliecināt, ka Latvijā ir tik augsta līmeņa lietpratēji, kas atbilst visiem SKT kritērijiem. Pati tiesa vēl tikai veidojas, taču tā drīz vien kļūs par pasaules politisko kaislību sastāvdaļu. Nav noslēpums, ka pret SKT izveidošanu iebilst daudzu valstu valdības. Latvijas pārstāvei būs visas iespējas ietekmēt šīs tiesas tapšanu par vienu no XXI gadsimta svarīgākajiem starptautisko attiecību elementiem.

Diena, 2003. gada 11. marts.


Lai nodrošinātu starptautiskā taisnīguma cieņu un realizāciju

11. martā  (2003), pēc 18 tiesnešu zvēresta darbu sāka Starptautiskā krimināltiesa (SKT) Hāgā. Ceremonija notika Nīderlandes parlamentā, un SKT tiesnešu, tai skaitā Latvijas pārstāves Anitas Ušackas, zvērestu pieņēma karaliene Beatrikse, klātesot arī ANO ģenerālsekretāram Kofi Annanam. Aprīļa beigās sāksies arī šīs tiesas prokuroru un izmeklētāju nominēšana, bet pilnībā šī institūcija varēs sākt funkcionēt vasaras nogalē.

Starptautiskās krimināltiesas izveide ir daudzu pasaules valstu ilggadēju diplomātisku pūliņu rezultāts. Šī institūcija ir pirmā pārnacionālā tiesa, kuras kompetencē būs kara noziegumu, genocīda, agresijas un noziegumu pret cilvēci izskatīšana gadījumos, kad atsevišķu valstu nacionālās tiesas kļūst neefektīvas konkrētu noziegumu izskatīšanā vai arī vispār nedarbojas. Mēģinājumi radīt šādu tiesu iestādi ilguši gandrīz visas 20. gadsimta otrās puses garumā, taču tikai pasaules vēsturē visasiņainākās simtgades noslēgumā tie vainagojās ar panākumiem. 1998. gadā 17. jūlijā Romā tika parakstīts starptautisks līgums par šīs tiesas izveidi, kas vēlāk ieguva nosaukumu – Romas statūti, un tajā tika formulēta gan SKT izveides procedūra, gan darbības pamatprincipi. Tā līguma preambulā statūtu dalībvalstis pamato šādas tiesas izveides nepieciešamību – “nodrošināt starptautiskā taisnīguma ilgstošu cieņu un realizēšanu”. Romas statūtos formulēta arī SKT jurisdikcija – “tikai vissmagākie noziegumi, kas skar visu starptautisko sabiedrību kopumā” – genocīds, noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi, agresija, kā arī formulēta šo noziegumu definīcija Romas statūtu izpratnē. SKT būs piekritīgas tikai lietas par noziegumiem, kuri izdarīti pēc Romas statūtu spēkā stāšanās, un par šādiem noziegumiem SKT atbildēs tikai fiziskas personas, kuras nozieguma izdarīšanas brīdī bijušas vecākas par 18 gadiem, arī militārpersonas, tai skaitā militārie komandieri, kuru vadītā karaspēka locekļi būs izdarījuši SKT jurisdikcijā esošos noziegumus. SKT kompetencē esošajiem noziegumiem saskaņā ar Romas statūtiem nav noilguma.

Acīmredzot tieši tie Romas statūtu noteikumi, kas regulē militārpersonu atbildību, pamudināja vairākas pasaules valstis kritizēt SKT dibināšanu, baidoties, ka tā varētu traucēt realizēt to ārpolitiku. Visietekmīgākā no tām neapšaubāmi ir ASV, kuras pašreizējais prezidents Džordžs Bušs, neraugoties uz to, ka iepriekšējais valsts vadītājs Bils Klintons bija parakstījis Romas statūtus, pagājušajā gadā izvērsa aktīvu starptautisko kampaņu, kuras mērķis bija ASV un citu valstu divpusējo līgumu slēgšana par ASV pilsoņu neizdošanu SKT. Jāatgādina, ka pagājušā gada otrajā pusē izvērsās arī diskusijas par iespējamo ES kandidātvalstu, tai skaitā Latvijas, piekrišanu šādiem līgumiem. Taču šādu iespējamību stingri kritizēja ES dalībvalstis, kuras ir aktīvas SKT izveides un darbības atbalstītājas.

Romas statūti stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā, kad tos bija ratificējusi 60. līguma parakstītāja valsts. Latvijas Republikas Saeima lēmumu par pievienošanos līgumam par SKT izveidošanu pieņēma 2002. gada 20. jūnijā (skat. “LV” Nr.97, 28.06.2002.), bet paši Romas statūti Latvijā stājās spēkā 2002. gada 1. septembrī.

Kā jau minēts, vakar zvērestu devušo SKT tiesnešu skaitā ir arī līdzšinējā Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnese Anita Ušacka. Mūsu valsts pārstāves ievēlēšana šajā starptautiskajā institūcijā ir vērtējama kā ļoti liela atzinība Latvijas izvirzītajai kandidātei, viņas kompetencei un vienlaikus arī kā nozīmīgs diplomātijas panākums, jo A. Ušacka ir vienīgā Austrumeiropas pārstāve tiesnešu vidū. Uz vēlēšanām savus pārstāvjus bija izvirzījušas arī citas Eiropas vidus un austrumdaļas “jaunās demokrātijas” – Rumānija, Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Polija un Slovēnija, taču šie kandidāti tiesnešu skaitā neiekļuva.

SKT tiesnešu saspringtās vēlēšanas notika šā gada sākumā, no 3. līdz 7. februārim, kopumā 33 kārtās – daudz ilgāk, nekā tas tika sākotnēji plānots. Uz vēlēšanām pieteikto 45 kandidātu atlasi grūtu darīja gan sarežģītā procedūra (Romas statūti nosaka arī to, ka, vēlot tiesnešus, jāraugās, lai taisnīgi būtu pārstāvētas pasaules galvenās tiesību sistēmas, būtu taisnīga ģeogrāfiskā, kā arī sieviešu un vīriešu dzimuma tiesnešu pārstāvība), gan fakts, ka vēlēšanu laikā Romas statūtus parakstījušo 89 valstu pārstāvji, savstarpēji vienojoties, centās panākt vai nu savas valsts, vai sava reģiona pārstāvju, vai arī neitrālu valstu izvirzīto kandidātu iekļūšanu šajā tiesā.

Tomēr vēlēšanas beidzās veiksmīgi, un SKT tiesnešu amatos tika apstiprināti: tiesnese Maurīna Hārdinga Klārka (Maureen Harding Clark) no Īrijas, tiesnese Fatumata Dembele Djara (Fatoumata Dembele Diarra) no Mali, tiesnesis Adrians Fulfords (Adrian Fulford) no Lielbritānijas, tiesnesis Karls T. Hadsons-Filipss (Karl. T. Hudson-Phillips) no Trinidadas un Tobago, tiesnesis Klods Žordā (Claude Jorda) no Francijas, tiesnese Elizabete Odio Benito (Elizabeth Odio Benito) no Kostarikas, tiesnesis Georgioss M. Pikis (Gheorgios M. Pikis) no Kipras, tiesnesis Tuiloma Neroni Sleids (Tuiloma Neroni Slade) no Samoa, tiesnesis Saņjuņs Songs (Sang-hyun Song) no Korejas Republikas, tiesnese Silvija H. de Šteinere (Sylvia H. de Steiner) no Brazīlijas, Renē Blatmans (Renē Blattmann) no Bolīvijas, tiesnesis Hanss Peters Kauls (Hans Peter Kaul) no Vācijas, Filips Kiršs (Philippe Kirsch) no Kanādas, tiesnesis Erki Kourula (Erkki Kourula) no Somijas, tiesnese Akua Kueniehija (Akua Kuenyehia) no Ganas, tiesnese Navanetema Pilē (Navanethem Pillay) no Dienvidāfrikas Republikas, tiesnesis Mauro Politi (Mauro Politi) no Itālijas, kā arī tiesnese no Latvijas – Anita Ušacka. SKT tiesnešu pilnvaras ir 3, 6 un 9 gadi. A. Ušackas pilnvaru laiks ir trīs gadi, taču viņai ir tiesības tikt izvēlētai vēl uz otru pilnvaru termiņu.

Visi ievēlētie SKT tiesneši ir atzīti tiesību zinātņu speciālisti un praktiķi galvenokārt divās nozarēs – krimināltiesībās un cilvēktiesībās. Vairāki tiesneši jau iepriekš strādājuši reģionālajos kara noziegumu tribunālos.


“Domāju, ka šī tiesa varēs pilnvērtīgi strādāt”

Latvijas Satversmes tiesas tiesnese, Starptautiskās krimināltiesas tiesnese prof. Anita Ušacka intervijā Latvijas Radio.
Intervija Latvijas Radio 18. marta raidījumā “Kāpnes” pulksten 12.35. Vada žurnālists Jānis Krēvics

— Pirms neilga laika Starptautiskajā krimināltiesā tika ievēlēti tiesneši, šī tiesa varēs izmeklēt un sākt kriminālvajāšanu, kā arī tiesāt indivīdus par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Tomēr jaundibinātā tiesa jau veidošanas procesā saskārusies arī ar diezgan lielu neuzticību un skepsi. Lai skaidrotu šīs tiesas darbības principus un arī to, vai tai būs kāda loma konfliktos, kas šobrīd risinās pasaulē un pēc dažām dienām varētu sākties arī, iespējams, Irākā, mūsu studijā ir Starptautiskās krimināltiesas tiesnese Anita Ušacka. Lai cilvēkiem būtu skaidrs, lūgšu jums pašā sākumā īsumā dažos teikumos izskaidrot, kas ir Starptautiskā krimināltiesa un ko tā darīs.

Anita Ušacka: — Jūs jau pats atbildējāt ļoti pilnīgi uz šo jautājumu. Es gribētu pielikt klāt pie šiem smagajiem noziegumiem, kuri būs mūsu tiesas kompetencē, arī agresiju kā ceturto noziegumu veidu. Mūsu tiesa izskatīs šos iespējamos noziegumus, bet — tikai tos, kuri izdarīti pēc pagājušā gada 1.jūlija, kad stājās spēkā Romas statūti, tāpēc ka tiem nav atpakaļejoša spēka.

 — Jūs esat ievēlēta gan Starptautiskajā krimināltiesā, gan strādājat Satversmes tiesā. Vai šos amatus varat apvienot?

A.Ušacka: — Kā jau zināms, 11.martā notika formālā inaugurācijas ceremonija Hāgā, kur 18 tiesneši no dažādām valstīm deva zvērestu. Bet tā bija tikai formāla inaugurācijas ceremonija, tas nozīmē, ka tiesa vēl nav sākusi darbu. Tiesa varēs sākt darbu tikai tad, kad būs ievēlēts prokurors un divi prokurora vietnieki, tas notiks Ņujorkā aprīlī, kad būs ievēlēti šie prokurori, viņi veidos savu komandu, ļoti lielu, kas arī izvērtēs tos 200 iesniegumus, kuri jau ir iesniegti Starptautiskajā krimināltiesā, un mūsu, tiesnešu, nākamā tikšanās ir paredzēta šā gada jūnijā, kad jau būs skaidrs, cik lietas būs ierosinātas un cik tiesnešu pilnā slodzē vajadzēs uz to brīdi Hāgā. Līdz šim mēs ievēlējām tiesas priekšsēdētāju un divus vietniekus, kas pastāvīgi atrodas Hāgā, pārējie visi tiesneši atgriezās mājās un turpina pildīt savas pilnvaras līdz brīdim, kad mūs izsauks strādāt uz Hāgu. Un, manuprāt, tas ir ļoti loģiski tāpēc, ka tagad būtu laikam nepareizi atrasties Hāgā un tērēt naudu, neko nedarot, jo no sākuma ir jābūt prokuratūrai un ir jāsāk šis kriminālvajāšanas process.

 — Pievēršoties tieši tiesas darbam saistībā ar šobrīd jau ļoti reālu militāro konfliktu Irākā, jājautā – vai šī institūcija varēs pilnvērtīgi strādāt, ja tajā nav iesaistījusies nedz Amerika, nedz Krievija un arī Izraēla negrasās iesaistīties šajā institūcijā.

A.Ušacka: — Domāju, ka šī tiesa varēs pilnvērtīgi strādāt, jo visi 18 tiesneši ir ievēlēti taisnīgās vēlēšanās, 87 valstis vēlēja, un es domāju, ka viņi ir pietiekami kompetenti, lai izskatītu iespējamās lietas, kuras būs mūsu tiesas kompetencē. Un, ja šajā tiesā nepiedalās dažas lielvalstis, tas nenozīmē, ka šī tiesa nebūs spējīga strādāt. Galvenais — lai šī tiesa būtu politiski neatkarīga, un, ja šī tiesa būs politiski neatkarīga un kompetenta, tad es uzskatu, nekādas problēmas nevar rasties, un nākotnē pievienosies arī citas valstis.

— Daudzviet pasaulē notiek dažādi konflikti un katru dienu iet bojā neskaitāmi cilvēki. Kā jūs redzat, kuri no šobrīd aktuālajiem karstajiem punktiem varētu nonākt tiesas kompetencē— vai tā būtu Čečenija, Tuvie Austrumi, Ķīna, Ziemeļkoreja?

A.Ušacka: — Pirmkārt, mēs varam runāt tikai par tām valstīm, kuras ir ratificējušas Romas statūtus. Otrkārt, es zinu, ka ir šie 200 iesniegumi Hāgā.

— No kurām valstīm galvenokārt tie ir?

A.Ušacka: — Es negribētu precīzi uzskaitīt visas valstis, bet trīs valstis ir ļoti nopietnas, un tā ir Āfrika, bet es negribētu konkrēti nosaukt šīs valstis.

— Tiesa ir veidota, nevis lai aizstātu nacionālās tiesu sistēmas, bet gan kā to papildinājums tajos gadījumos, kad tās kļūst neefektīvas vai vispār pārstāj darboties. Kā iespējams noteikt to, ka vietējās tiesas ir neefektīvas, kas to tieši darīs, un kāds ir mehānisms?

A.Ušacka: — Mūsu tiesā ir izveidoti trīs departamenti. Pirmais departaments ir pirmstiesas departaments, otrais ir tiesas departaments, kas izskatīs kā pirmā instance šīs lietas, un tad vēl ir izveidota apelācijas tiesa. Un tiesneši no pirmajiem diviem departamentiem būs rotēti no viena uz otru departamentu, un, manuprāt, pirmstiesas departaments arī būs tas, kas izvērtēs situāciju konkrētā valstī, izbrauks varbūt arī uz šīm valstīm un izvērtēs, kāda tad ir šī tiesu sistēma — vai tā ir stipra, vai tā ir demokrātiska, vai spējīga pati tikt galā ar šiem noziegumiem. Un skaidrs, ka atkarībā no reģiona būs vajadzīgi attiecīgie speciālisti arī no citām valstīm. Es jau pieļauju, ja tas notiktu Austrumeiropā, tad noteikti vajadzētu arī speciālistu no Austrumeiropas, ja tas notiek Āfrikā, vajadzīgi speciālisti no Āfrikas un arī no citām valstīm. Tā ka tā būs tā pirmstiesas palāta, kas nodarbosies ar to. Un skaidrs, ka ļoti daudz padomnieku un ekspertu piedalīsies šajā procesā.

— Ņemot vērā, ka prokurors vēl nav ievēlēts un, kā jūs teicāt, tas varētu notikt aprīļa beigās un prokuroram ir vienīgās tiesības ierosināt lietas izskatīšanu šajā tiesā, vai varat paredzēt, kad tiesa varētu sākt skatīt pirmās lietas?

A.Ušacka: — Gribu teikt, ka jūs bijāt drusciņ neprecīzs. Lietu var ierosināt arī dalībvalstis, ne tikai prokurors. Otrkārt, patiešām prokurora vēlēšanas notiks aprīlī, kaut gan tās bija plānotas jau vienlaikus ar tiesnešu vēlēšanām, bet neviena prokurora kandidatūra uz to laiku nebija izvirzīta, tāpēc šīs prokurora vēlēšanas tika pārnestas uz aprīli. Šodien mēs ar palīdzi paskatījāmies tiesas mājaslapā – vēl neviens kandidāts nav oficiāli pieteikts uz šo amatu, bet, pārskatot vakar daudzas ārzemju avīzes un relīzes, ko man sūta tagad no daudzām avīzēm, tiek minēti vismaz trīs vārdi, un viens no vārdiem ir Karla del Ponte – Dienvidslāvijas tribunāla prokurore, kas ir šobrīd savā amatā, tad Redžinalds Blanšs – tiesnesis no Austrālijas, tiek minēti arī Kanādas, Gambijas un Argentīnas kandidāti. Skaidrs, ka mēs nezinām, kas būs izvirzīti. Vēlēšanas notiks aprīlī. Grūti paredzēt, cik ilgi tās notiks, domāju, ne tik ilgi kā tiesnešu, nebūs šo 33 tūru, un tad būs vajadzīgs laiks prokuroram un diviem vietniekiem, kuri būs ievēlēti, veidot savu nodaļu, kas būs ļoti liela nodaļa. Tātad vajadzēs atrast cilvēkus, kuri strādās šajā nodaļā, — prokurori no dažādām valstīm. Un, ja plānojam, ka mūsu tikšanās būs jūnija vidū, tad uz šo laiku jau varētu prokuratūra sākt darbu, ierosināt lietas, un tad atkarībā no ierosināto lietu skaita (man grūti prognozēt, tiek nosaukti dažādi termiņi, tas varētu būt 1.jūlijs) varētu sākt strādāt varbūt šī pirmstiesas izmeklēšanas nodaļa un varbūt apelācijas nodaļa tāpēc, ka visu var pārsūdzēt. Un pārējie tiesneši pievienotos varbūt nākamā gada sākumā, kad izmeklēšana jau būtu pilnā gaitā. Un es domāju, ka būtu ierosinātas vēl jaunas lietas un pietiktu darba, tāpēc ka Romas statūti paredz vēl arī iespēju ievēlēt papildu tiesnešus, ja būs nepieciešams.

— Jūs šobrīd esat vienīgā pārstāve no Austrumeiropas valstīm. Vai jums būs viegli strādāt, un kādas lietas varētu ierosināt tieši no šī reģiona?

A.Ušacka: — Es nezinu par lietām, par to es negribētu runāt, bet es gribētu teikt, ka patiešām esmu vienīgā ievēlēta no Austrumeiropas no septiņiem kandidātiem un šie kandidāti visi bija ļoti stipri. Man ļoti žēl, ka nav otrā kandidāta, tāpēc ka prasības no sākuma bija tādas, ka vismaz diviem tiesnešiem ir jābūt no Austrumeiropas. Skaidrs, ka tā man ir ļoti liela atbildība — pārstāvēt visu reģionu. Bet pirmajā nedēļā, kad mēs strādājām Hāgā, — kas faktiski vēl nebija tiesas darbs, mums vajadzēja panākt konsensu par priekšsēdētāju un vietniekiem, kuriem jāsāk darbs jau tagad, — es jutos ļoti labi, arī šajā nedēļā es saviem kolēģiem ļoti daudz ko pastāstīju par Latviju, par mūsu 1922.gada Satversmi, un viņi bija pārsteigti, ka mums ir tik veca Satversme, stāstīju par mūsu tiesību sistēmu, kas līdz 1940.gadam bija romāņu–ģermāņu tiesību sistēma, ļoti demokrātiska. Un, ja nebūtu šīs 50 gadu okupācijas, mēs būtu turpat, kur ir Francija, Vācija, Anglija un citas Rietumu valstis.

— Kā jūs domājat, vai Latvijā šobrīd cilvēkiem ir pieejama pilnvērtīga informācija par iespējām aizstāvēt savas tiesības starptautiskajās institūcijās un, galvenais, vai cilvēkiem ir izpratne par to, kā šīs iestādes darbojas.

 A.Ušacka: — Visvairāk mēs runājam par Strasbūru vai Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Domāju, ka varbūt nepietiekami. Es biju Krievijā konferencē novembrī un redzēju uzrakstus uz ļoti daudzām mājām, ka „te strādā juristi, un mēs sniedzam konsultācijas cilvēktiesībās, starptautiskajās cilvēktiesībās, kā griezties Eiropas Cilvēktiesību tiesā”. Diemžēl Latvijā ļoti maz kvalificētu advokātu strādā šajā jomā, un vienkāršajam cilvēkam, domāju, ir ļoti, ļoti grūti piekļūt šai tiesai, izprast, kā to darīt. Es domāju, ka vairāk vajadzētu informēt cilvēkus.

— Runājot tieši par Latviju, — gandrīz pirms gada, veicot aptaujas 27 Eiropas valstīs, Eiropas Tiesnešu asociācija konstatēja, ka Latvijas tiesnešu vidējie gada ienākumi ir viszemākie, mēnesī tiesnesim sanāk aptuveni 200 lati pēc nodokļu nomaksas, šā gada budžetā gan ir iestrādāti vēl 1,2 miljoni, tātad algas pamazām palielināsies. Kā jums kā Latvijas tiesnesei izskatās salīdzinājumā ar citu valstu kolēģiem?

A.Ušacka: — Tas ir grūts jautājums, un es gribētu atbildēt ne kā Satversmes tiesas tiesnese, bet kā Latvijas Universitātes profesore, kā akadēmiskās pasaules pārstāve — ka tas ir ļoti grūts jautājums mūsu valstī. Tomēr 12 gadu laikā pēc neatkarības atjaunošanas mūsu politiķi neizteica politisko gribu nostiprināt tiesu varu. Es nesaku, ka algas ir galvenais, lai nostiprinātu tiesu varu, bet tas ir viens no svarīgākajiem elementiem. Un, ja tiesnesim ir jādomā, kā izglītot savus bērnus, kā pabarot savu ģimeni... Es zinu daudzus tiesnešus, kas strādā savos dārziņos un laukos vasarā, tad skaidrs, ka šī ir problēma, un ir palīgi tiesnešiem un tā tālāk, kaut gan es to neizvirzītu sākumā. Varbūt tas nebūtu ētiski, bet man jau iznāca saruna Hāgā (es negribu nosaukt valsti) ar Rietumu valsts tiesnešiem, privātā sarunā pateica, ka man, kad es strādāšu Hāgā, būs ļoti liela alga, ļoti liela nauda, es pat nezinu summu, atklāti sakot, un tad es teicu, ka man nav galvenais nauda, ka man galvenais ir darbs. Tātad ir šie dubultstandarti, kā uz mums skatās. Skaidrs, ka mēs nevaram salīdzināt sevi ar citām Rietumu valstīm, bet es priecājos, ka jaunā valdība dara vismaz kaut ko, lai uzlabotu šo situāciju.

“LV”, 19.03.2003 

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home