Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

INSTRUKCIJA
par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pretpadomju elementu deportāciju

Pilnīgi slepeni

1. Vispārējais stāvoklis

Pretpadomju elementu deportācija ir uzdevums ar lielu politisku nozīmi Tā sekmīga realizēšana ir atkarīga no apgabalu un galvenās izpildkomitejas prasmes izstrādāt rūpīgu operācijas plānu, paredzot visas iespējamās nejaušības. Turklāt vissvarīgākais pamatnoteikums ir, ka operācija jāīsteno bez trokšņa un panikas, nepieļaujot ne pašu deportējamo, nedz arī padomju iekārtai naidīgi noskaņoto apkārtnes iedzīvotāju demonstrācijas vai citādu pretdarbību.

Instrukcijas par darbu sekos vēlāk. Tām jābūt saskaņotām, bet atsevišķos gadījumos deportāciju izpildītāji darbinieki var un viņiem jāņem vērā operāciju īstenošanas vietējās īpatnības, pareizi novērtējot stāvokli un pieņemot citādus lēmumus, lai viņi uzticēto uzdevumu veiktu bez trokšņa un panikas.

2. Instrukcijas izpildīšanas kārtība

Darba veicēju grupas deportācijas dienā instruē apgabalu izpildkomitejas, pēc iespējas īsi pirms darba sākšanas, ņemot vērā arī braukšanas ilgumu līdz deportācijas izvešanas vietai.

Apgabalu izpildkomitejas jau iepriekš sagādā vajadzīgos transporta līdzekļus darba veicēju grupu nogādāšanai uz darbības vietām.

Attiecībā uz jautājumu par vajadzīgā automobiļu un vagonu skaita piešķiršanu transportam apgabalu izpildkomitejas konsultējas ar partijas vadītājiem attiecīgās vietās.

Instrukciju došanai paredzētās vietas jau iepriekš rūpīgi sagatavojamas, apsverot to piemērotību un novēršot iespējamību ienākt nepiederīgām personām.

Instrukciju nodošanas laikā ēku rūpīgi apsargā strādnieku gvardisti.

Gadījumā, ja kāds operāciju veicējs darbinieks nav ieradies saņemt instrukcijas, apgabala izpildkomitejai bez kavēšanās iztrūkstošais jāatvieto ar iepriekš norīkotās rezerves spēkiem.

Izpildkomitejas pārstāvji paziņo visiem sapulcinātajiem darbiniekiem valdības lēmumu par zināma skaita pretpadomju elementu izsūtīšanu no attiecīgās republikas, resp., apgabala. Turklāt viņi dod īsu norādījumu — kas ir izsūtāmie.

Sapulcinātie darbinieki brīdināmi ņemt vērā to, ka deportējamie ir padomju tautas ienaidnieki un tāpēc viņu bruņots uzbrukums nav neiespējams.

3. Dokumentu saņemšanas kārtība

Pēc vispārējo instrukciju nodošanas darba veicējām grupām tām nododami noteikti dokumenti par deportējamiem, resp., deportējamo saraksti jau iepriekš pārrunājami un pieņemami darba veicējās grupās — pagastos un ciemos, lai darbības laikā nerastos nekādi traucējumi.

Pēc izsūtāmo personu saraksta saņemšanas grupas vadītājs iepazīstas ar tās ģimenes sastāvu, kuru tas nodomājis deportēt Viņš pārbauda izsūtāmās ģimenes locekļu skaitu, klāt pielikto pašiem deportējamiem izpildāmo veidlapu skaitu, izsūtāmo pārvešanai vajadzīgos transporta līdzekļus. Neskaidrības novēršamas tūlīt uz vietas.

Izsniedzot izsūtāmo sarakstus, apgabala izpildkomiteja paziņo katram grupas dalībniekam, resp., grupas vadītājam, kur izsūtāmo ģimeni domāts novietot, un paskaidro, kā to tur nogādās. Tāpat tā paziņo darba veicējai grupai, pa kādiem ceļiem izsūtāmie nogādājamie līdz dzelzceļa stacijai, kur tos ievietos vilcienā. Ir svarīgi norādīt, kur izvietojas karaspēka vienības, lai, rodoties traucējumiem deportāciju veikšanas gaitā, varētu pieaicināt tās palīgā varbūtējas pretošanās gadījumā.

Pārbaudāmi visu deportācijas grupas dalībnieku ieroči un munīcija. ieročiem jābūt kaujas gatavībā, pielādētiem, bet patrona nedrīkst atrasties stobrā. ieroči lietojami kā pēdējais līdzeklis —ja darba veicējai grupai uzbrūk, draud tai ar uzbrukumu vai izrāda pretestību.

4. Deportācijas kārtība

Ja no vienas vietas deportējamas vairākas ģimenes, viens no darba veicējas grupas locekļiem ieceļams par vecāko attiecīgajā ciemā. Viņa rīkojumi jāklausa visiem darba veicējiem tai ciemā.

Ierodoties ciemā, deportāciju izdarītājas grupas sazinās ar vietējām izpildkomitejām (ievērojot vajadzīgo slepenību)—arī izpildkomitejas priekšnieku, sekretāru vai tās locekļiem. No viņiem deportētāji saņem noteiktus norādījumus par izsūtāmo ģimeņu dzīves vietām. Tad darba veicējas grupas kopā ar vietējās komitejas darbiniekiem dodas uz izsūtāmo personu dzīves vietām.

Deportācijas izdarāmas rīta ausmā. Ierodoties izsūtāmās ģimenes dzīvokli, grupas vecākais sapulcē visus izsūtāmās ģimenes locekļus vienā telpā, neaizmirsdams ievērot vajadzīgos piesardzības līdzekļus varbūtējas pretestības novēršanai.

Pārbaudījis ģimenes skaitu pēc izsūtāmo saraksta un atzīmējis tajā slimos, kā arī iztrūkstošo ģimenes locekļu atrašanās vietu grupas vecākais uzaicina nodot ieročus. Vienalga, vai ieroči tiek nodoti vai ne, katrs deportējamais izkratāms. Tāpat izkratāms dzīvoklis, meklējot tur paslēptos ieročus. Dzīvokļa kratīšanas laikā viens grupas dalībnieks paliek sardzē pie deportējamiem.

Ja ieročus atrod mazā skaitā, tie savācami un sadalāmi grupas dalībniekiem. Ja atrod daudz ieroču, tie iekraujami ratos vai automašīnās, ar kurām deportētāji ieradušies. Pēc tam turpat novietojama arī munīcija. Munīcija un šautenes iesaiņojamas kopā.

Vajadzības gadījumā ieroču transportēšanai mobilizējama arī sardze.

Atrodot ieročus, kontrrevolucionāras skrejlapas, literatūru, ārzemju valūtu, vērtslietas lielā skaitā, par to turpat uz vietas sastādāms akts, kurā aprakstāmi atrastie ieroči un literatūra. Bruņotas pretošanās gadījumā jautājumu par to personu, kas pretojas, apcietināšanu un nogādāšanu uz vietējo sabiedriskās drošības tautas komisariāta nodaļu izlemj apgabala izpildkomiteja.

Par tiem izsūtāmajiem, kas slēpušies no deportācijas, kā arī par slimajiem sastādāms attiecīgs akts, ko paraksta partijas pārstāvis.

Pēc kratīšanas pabeigšanas deportējamiem paziņo, ka saskaņā ar valdības lēmumu viņus izsūta uz citiem Savienības apgabaliem.

Deportējamam atļauts līdzi ņemt mājsaimniecībai nepieciešamos priekšmetus, bet ne vairāk par 100 kg:

1. Drēbes.
2. Apavus.
3.Veļu.
4. Gultas veļu.
5. Traukus.
6. Glāzes.
7. Virtuves piederumus.
8. Pārtiku — domātu ģimenes viena mēneša iztikai.
9. Rīcībā esošo naudu.
10. Mugursomu vai ceļojuma somu, kurā priekšmeti iesaiņojami.

Nav ieteicams līdzi ņemt lielākus priekšmetus. Ja izsūtāmos domāts izvietot lauksaimniecībā, tie drīkst līdzi ņemt mazus lauksaimniecības inventāra piederumus — cirvjus, zāģus un citus priekšmetus. Tie tad sasienami kopā un novietojami atsevišķi no mājsaimniecības piederumiem, jo dzelzceļa stacijā tos ievietos speciālos preču vagonos.

Lai nesajauktu to piederību, uz tiem uzrakstāms vārds, tēvavārds un ciema nosaukums.

Novietojot šādus priekšmetus transporta līdzekļos, Jāraugās, lai deportējamais nevar tos izlietot par pretošanās ieročiem laikā, kamēr viņi virzās pa lielceļu.

iekraujot līdzi ņemamās mantas, darba veicējas grupas pārstāvji kopā ar vietējās izpildkomitejas pārstāvjiem sastāda inventāra sarakstu, fiksējot priekšmetu stāvokli, vadoties no viņiem izsniegtās instrukcijas.

Ja deportējamam ir pašam savi transporta līdzekļi, līdzi ņemamās mantas un paši deportējamie tajos tiek nogādāti uz noteikto iekraušanas vietu.

Ja deportējamiem tādu nav, pēc darba izvedējas grupas vecākā rīkojuma vietējā izpildkomiteja norīko šķūtis.

Visas personas, kas deportācijas priekšdarbu laikā atrodas deportējamo dzīvoklī, aizturamas līdz deportācijas darba nobeigšanai. Tāpat uz vietas noskaidrojama viņu radniecība ar izsūtāmajiem. Tas darāms, lai notvertu personas, kas izvairās no policijas, milicijas un citiem cilvēkiem.

Pārbaudot aizturētās personas un noskaidrojot, ka viņas neietilpst izsūtāmo kontingentā, tās atbrīvojamas.

Ja ciema iedzīvotāji sāk pulcēties ap māju, kur notiek deportācija, viņi uzaicināmi izklīst pa savām mājām un brīdināmi, ka pulcēšanās nav atļauta.

Ja deportējamais atsakās atvērt durvis arī pēc tam, kad viņam paziņots, ka aiz durvīm atrodas Sabiedriskās drošības tautas komisariāta darbinieki, tās izlaužamas. Atsevišķos gadījumos palīgā aicināmas arī citas deportētāju grupas, kas darbojas tai pašā apkārtnē.

Ciema deportējamo nogādāšana uz sapulcināšanas vietām izdarāma dienas laikā. Ģimenes locekļu savākšanu izdarīt pēc iespējas ātri, bet ne ilgāk kā divu stundu laikā.

Visos gadījumos jāievēro stingra un noteikta rīcība, nepieļaujot bramanību, troksni un paniku.

Uz visstingrāko noliegts noņemt izsūtāmam kaut kādas mantas. izņemot ieročus, kontrrevolucionāru literatūru un ārzemju valūtu Tāpat nedrīkst lietot izsūtāmo pārtiku.

Visi deportācijas veicēji darbinieki brīdināmi, ka viņus sauks pie atbildības un nodos tiesai par izsūtāmo mantas piesavināšanos.

5. Deportējamā atšķiršana no viņa ģimenes

Ņemot vērā ka liels deportējamo skaits domāts apcietināšanai speciālās nometnēs, kamēr viņu ģimenes novietojamas citos apgabalos, tomēr deportācija izdarāma kopā ar ģimeni, neinformējot ģimenes galvu par paredzēto šķiršanu. Izdarot dzīvokļa kratīšanu un sakopojot atrastos dokumentus, ģimenes galvas dokumenti pievienojami viņa izsūtīšanas pavēlei, bet pārējie pie ģimenes saraksta.

Šādas deportējamās ģimenes nogādājamas līdz dzelzceļa stacijai vienā satiksmes līdzeklī, un tikai stacijā ģimenes galva ievietojams atsevišķā, ģimenes galvām paredzētā vagonā.

Jau dzīvokli deportējamās ģimenes galva brīdināms, ka viņa līdzi ņemamie priekšmeti ievietojami atsevišķā somā, paskaidrojot, ka tas jādara tāpēc, ka sanitārā pārbaude vīriešiem notiks atsevišķi

Stacijā apcietināšanai paredzētā ģimenes galvas mantas iekraujamas atsevišķos vagonos, kurus norādīs šim nolūkam norīkoti darbinieki

6. Deportējamo konvojs

Stingri noliegts deportējamo kolonnas konvojam sēdēt deportējamo transporta līdzekļos. Pavadoņiem jāiet gar abiem kolonnas sāniem un aizmugurē. Konvoja vecākais laiku pa laikam apstaigā kolonnu, lai pārbaudītu, vai virzīšanās notiek pareizi.

Kolonna sevišķi uzmanāma, tai virzoties cauri apdzīvotām vietām, kā arī satiekoties ar garāmgājējiem. Konvojam jāraugās, lai nenotiktu neviens bēgšanas mēģinājums un lai deportējamie nesarunātos ar garāmgājējiem

7. Iekraušanas kārtība

Katrā iekraušanas punktā viens apgabala izpildkomitejas un viens speciāli norīkots darbinieks atbild par iekraušanas gaitu.

Deportācijas dienā iekraušanas punkta priekšnieks kopā ar deportācijas vilciena priekšnieku un Sabiedriskās drošības tautas komisariāta karaspēka priekšnieku pārbauda vilciena vagonus, lai redzētu, vai tie ir apgādāti ar visu vajadzīgo — guļamnārām, tualetes spaini, laternu, restēm utt. Tāpat viņi pārrunā, kā vilciena priekšniekam izturēties pret deportējamiem.

Iekraušanas punktu apsargā NKVD karaspēks.

Deportācijas darba veicējas grupas vecākais nodod izsūtāmo vilciena priekšniekam izsūtāmo sarakstu norakstu par katru vagonu atsevišķi. Vilciena priekšnieks pēc tam izsauc deportējamos pēc saņemtajiem sarakstiem, rūpīgi pārbauda ģimenes locekļu skaitu un ierāda tiem vietu vagonā.

Deportējamo mantas iekraujamas tai pašā vagonā, kur deportējamie, atskaitot lauksaimniecības inventāra priekšmetus, kas ievietojami atsevišķos preču vagonos.

Deportējamie ievietojami vagonos pa ģimenēm. Nav atļauts ģimenes šķirt (izņemot vienīgi apcietināšanai nolemtos ģimeņu galvas). Katrā vagonā ievietojamas 25 personas.

Pēc vajadzīgā skaita ievietošanas vagons noslēdzams. Pēc cilvēku pārņemšanas un ievietošanas vagonos deportācijas vilciena priekšnieks ir atbildīgs par viņiem un par viņu nogādāšanu norādītajās vietās.

Pēc izsūtāmo nodošanas deportācijas veicējas grupas vecākais raksta ziņojumu par darba paveikšanu un tā gaitu, un īsumā uzskaitāmi deportējamo vārdi. Jānorāda, vai ir atrasti ieroči un kontrrevolucionāra literatūra un kā deportācija izdevusies. Pēc deportējamo nodošanas un ievietošanas izsūtāmo vilcienā un pēc ziņojuma iesniegšanas deportētāju grupas dalībnieki tiek atbrīvoti no viņu pienākumiem, un tie tālāk rīkojas pēc vietējās Sabiedriskās drošības tautas komisariāta nodaļas norādījumiem.

1941. gada 21. janvāri. Nr. 2192.   PSRS Sabiedriskās drošības tautas komisāra vietnieks, trešā ranga Sabiedriskās drošības komisārs: (paraksts) SEROVS
Apstiprinu: (paraksts) MAŠKINS

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home