Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Kad solījumi palika uz papīra
Jānis Riekstiņš

Smags slogs Latvijas lauku iedzīvotājiem jau pirms kara beigām bija padomju varas pieprasītā kokmateriālu obligātā sagatavošana un izvešana. Tā, piemēram, PSRS Valsts aizsardzības komitejas 1944.gada 20.novembra lēmums noteica, ka darbaklausības kārtībā ir jāsagatavo gulšņi dzelzceļam, balsta koki Donbasam, aviokoksne aviācijas rūpniecībai, malka Ļeņingradai. Saskaņā ar šo lēmumu Latvijā 1945.gada sākumā kokmateriālu sagatavošanai vajadzēja mobilizēt 9400 strādniekus un 6380 vedējus ar pajūgiem.
Arī nākamajos gados kokmateriālu sagatavošanā un izvešanā obligātā kārtā vajadzēja strādāt visiem darbaspējīgiem lauku iedzīvotājiem. Lai zemniekus aizdzītu uz meža cirsmām, plaši tika lietotas dažāda veida represijas. 1945.gadā Latvija uz dažādām PSRS šahtām un raktuvēm nosūtīja 19 068 vagonus ar stutmalku, 1946.gadā - 38 196, 1947.gadā - 40 596, bet 1948.gadā - 28 597 vagonus. Bet Latvijas PSR Ministru Padomes lūgums par labāko kokmateriālu piegādes organizatoru un strādnieku apbalvošanu tika noraidīts.

 "Bet šoreiz ir zināmi draudi..."

 Izvilkums no LK(b)P CK sekretāra J.Kalnbērziņa runas kolhozu priekšsēdētāju sanāksmē

1948.gada 30.decembrī (..) 1949.gada 18.janvārī notiks Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas X *kongress. Visas Latvijas darbaļaudis gatavojas ar lieliem darba sasniegumiem sagaidīt šo kongresu. Spraigs darbs norit fabrikās, MTS, kolhozos, sovhozos, uz celtnēm un citur. Bet tanī pašā laikā mums ir zināma atpalicība ar meža darbiem. Mēs esam solījuši biedram Staļinam, un līdz šim vēl nav bijis neviena gadījuma, kad solījumu neesam izpildījuši. Bet šoreiz ir zināmi draudi, ka solījums izpildīt meža darbus termiņā paliks uz papīra. Meža darbus izpildīt solīja lielākā daļa apriņķu uz X partijas kongresu, un tas ir ierakstīts vēstulē biedram Staļinam - izpildīt līdz šim termiņam izciršanu un izvešanu. Mums šogad gadījās slikta ziema. Daži domā, ļoti daudzi domā tā - ja kārtīgas ziemas nav un arī ceļa nav, varbūt mūs varēs žēlot. Nekādas žēlošanas nebūs. Mēs dzīvojam Padomju Savienībā pēc plāna, plānsaimniecība netiek celta izejot no tā, vai būs slikta vai laba ziema. Biedram Staļinam dotais solījums jāizpilda neatkarīgi no tā, kāda būs ziema, un tas arī jāizpilda neatkarīgi no tā, vai būs labs vai slikts ziemas ceļš. Tāpēc gribu teikt (..), lai jūs ņemtu uz kolhoznieku pleciem vienu daļu no šī grūtā uzdevuma. Pieliksim vislielāko spēku valsts darbā, un lai vai plīst vai lūst, šis lielais meža plāns jāizpilda! Meža materiāli mums tagad valsts saimniecības atjaunošanai vajadzīgi tikpat kā maize un pārējie pārtikas produkti. Bez meža materiāliem nevar dabūt no zemes ārā ogles, nevar bez meža materiāliem mājas celt, fabrikas celt, elektriskās stacijas celt utt. Tāpēc mans lūgums un priekšlikums būtu - aizbraucot mājās, ar visu kolhoznieku degsmi ķerties šim darbam klāt. Nekāds ļaunums nebūs, ja lieku reizi mežā aizbraucis un lieku kubikmetru malkas izcirtīs un izvedīs (..).

LVA, 611.f., 3.apr., 95.l., 194., 195.lp. Oriģināls

*LK(b)P X kongress notika no 1945.gada 24. līdz 27.janvārim

 "Lūgumu ministrs ir noraidījis"

LPSR Ministru Padomes lūgums apbalvot kokmateriālu sagādes darbiniekus

Slepeni
Nr.1132s
1948.gada 22.oktobrī

PSR Savienības rietumu rajonu ogļu rūpniecības ministram Biedram A.F.Zasjadko  Latvijas PSR Ministru Padome lūdz Jūs apbalvot ar medaļu "Par Donbasa atjaunošanu" Latvijas PSR darbiniekus, saskaņā ar pievienoto sarakstu, kuri īpaši izcēlušies, piegādājot Donbasam stutmalku.

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V.Lācis

LVA, 270f., 1.a apr., 427.l., 97.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

 LPSR Ministru Padomes lūgums noskaidrot jautājumu par kokmateriālu sagādes darbinieku apbalvošanu  

Slepeni
Nr.392s
1949.gada 25.aprīlī
Latvijas PSR pastāvīgajam pārstāvim PSR Savienības Ministru Padomē Biedram P.J.Paeglem  1948.gada 23.oktobrī ar Nr.1132 s PSR Savienības rietumu rajonu ogļu rūpniecības ministram biedram A.F.Zasjadko tika nosūtīts materiāls par Latvijas PSR darbinieku apbalvošanu ar medaļu "Par Donbasa atjaunošanu".
Lūdzu pārbaudīt, kādā stāvoklī atrodas lieta un paziņot Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam. Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldnieks I.Bastins

LVA, 270.f., 1.a apr., 427.l., 96.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

 Paziņojums par atteikumu apbalvot Latvijas PSR kokmateriālu sagādes darbiniekus  
1949.gada 12.maijā

Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldniekam biedram I.G.Bastinam  Atbildot uz Jūsu 1949.gada 25.IV vēstuli Nr.392s, paziņojam, ka lūgumu par apbalvošanu ar medaļu "Par Donbasa atjaunošanu" ogļu rūpniecības ministrs biedrs Zasjadko ir noraidījis.

Ministrijas kadru pārvaldes priekšnieks biedrs Ļevickis atteikumu izskaidro ar to, ka PSR Savienības Ministru Padome nav piešķīrusi Ogļu rūpniecības ministrijai tiesības apbalvot citu resoru darbiniekus. 

Latvijas PSR Ministru Padomes pastāvīgais pārstāvis P.Paegle

LVA, 270.f., 1.a. apr., 427.l., 95.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

Atzīmes dokumentā: b.Lācis ir iepazīstināts

Latvijas Vēstnesis 13.01.2004

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home