Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Ekspedīcijas | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Krimināllikums
SEVIŠĶĀ DAĻA
IX nodaļa
Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds

  71.pants. Genocīds

Par genocīdu, tas ir, par tīšu darbību nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rases, sociālu, noteiktas kopīgas pārliecības vai ticības cilvēku grupu kā tādu, šādas grupas locekļus nogalinot, nodarot viņiem dzīvībai vai veselībai bīstamus miesas bojājumus vai novedot viņus līdz psihiskai saslimšanai, tīši radot viņiem tādus dzīves apstākļus, kas pilnīgi vai daļēji šos cilvēkus fiziski iznīcina, lietojot līdzekļus, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanu šādā grupā, vai nododot bērnus piespiedu kārtā no vienas cilvēku grupas otrā, -
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.

  72.pants. Noziegumi pret mieru

Par noziegumiem, kas izdarīti pret mieru, tas ir, par bruņotas agresijas plānošanu, gatavošanu, tās izraisīšanu, piedalīšanos tajā, par agresīva kara vešanu, pārkāpjot Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus, par piedalīšanos sazvērestībā ar nolūku izdarīt šajā pantā minētos noziegumus -
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.

  73.pants. Masveida iznīcināšanas ieroču ražošana, uzkrāšana, lietošana un izplatīšana

Par kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču ražošanu, uzkrāšanu, lietošanu vai izplatīšanu -
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.

  74.pants. Kara noziegumi

Par kara noziegumiem, tas ir, par Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos aizliegtu kara vešanas noteikumu un paražu pārkāpšanu, kas izpaudusies okupētās teritorijas civiliedzīvotāju, ķīlnieku un karagūstekņu slepkavošanā, spīdzināšanā, aplaupīšanā, aizvešanā vai norīkošanā piespiedu darbos, neattaisnojamā pilsētu un citu objektu postīšanā,-
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.

  75.pants. Varmācība pret iedzīvotājiem karadarbības rajonā

Par nelikumīgu vardarbību pret iedzīvotājiem karadarbības rajonā, kā arī par nelikumīgu viņu mantas vardarbīgu atņemšanu vai iznīcināšanu -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem.  

76.pants. Marodēšana

Par kritušo vai ievainoto mantas piesavināšanos kaujas laukā (marodēšanu) -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.

  77.pants. Aicinājums uz agresīvu karu

Par publisku aicinājumu uz agresīvu karu vai militāra konflikta izraisīšanu -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.

  78.pants. Nacionālās un rasu vienlīdzības pārkāpšana, cilvēka tiesību ierobežošana

(1) Par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu, kā arī par apzinātu personas ekonomisko, politisko vai sociālo tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu vai tiešu vai netiešu priekšrocību radīšanu personai atkarībā no tās rases vai nacionālās piederības -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pašu darbību, ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem, kā arī tad, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

  79.pants. Kultūras un nacionālā mantojuma iznīcināšana

Par tādu vērtību tīšu iznīcināšanu, kas ir kultūras un nacionālā mantojuma sastāvdaļa, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņpadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.


Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.jūnijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 8.jūlijā

  

 Sākumlapa Home