Tautas garu salauzt, tautu izvest - tāds bija 14. jūnija mērķis Latvijā
Jānis Riekstiņš,
Latvijas Valsts arhīva vecākais referents, - "Latvijas Vēstnesim"


Padomju Savienības komunistiskā partija un PSRS valdība plašas, nežēlīgas represijas  uzskatīja par sava režīma funkcionēšanas un nostiprināšanas nepieciešamību, par varas nostiprināšanas pastāvīgi darbojošos instrumentu, beigu beigās — par sociālistiskās celtniecības likumsakarību. Tam nolūkam tika izdomāta un izveidota milzīga un represiju sistēma.

Par pamatu deportācijām un izsūtīto turēšanai šajās nometinājuma vietās kalpoja VK (b)P CK un PSRS valdības lēmumi, kā arī iekšlietu tautas komisariāta dažādas pavēles, direktīvas un rīkojumi.

Šoreiz lasītāju uzmanībai tiek piedāvāti daži no Krievijas Federācijas Valsts arhīva saņemti dokumenti, kuri attiecas uz 1941.gada 14.jūnija deportācijas akciju.


PSRS iekšlietu tautas komisariāta Galvenās nometņu pārvaldes priekšnieka valsts drošības vecākā majora Nasedkina ziņojums par izsūtīšanu no Ukrainas, Baltijas, Moldāvijas un Baltkrievijas un deportēto izvietošanu.
Slepeni.
Tikai personīgi.

PSRS iekšlietu tautas komisariāta Galvenā nometņu pārvalde 1.specdaļas priekšniekam Valsts drošības kapteinim __Nr.737848 biedram Gerčovskim (ne vēlāk par 1941.gada 19.jūniju)

Paziņoju, ka saskaņā ar PSR Savienības iekšlietu tautas komisāra biedra L.Berijas norādījumu (izcēlums mans - J.R.) šā gada maijā un jūnijā uz šādām republikām, novadiem un apgabaliem kā trimdā nometinātie no Ukrainas un Baltkrievijas rietumu apgabaliem un no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Moldāvijas PSR ir pārvietoti represēto un nelegāļu ģimenes locekļi aptuveni šādā daudzumā: no Ukrainas PSR uz Krasnojarskas novadu - 3000 cilvēki, Novosibirskas apgabalu - 3000 cilvēki, Omskas - 3000, Kazahijas PSR - 3000 cilvēki.

No Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Moldāvijas PSR uz Krasnojarskas novadu - 7000 cilvēki, Altaja - 9802, Novosibirskas - 13 700, Omskas - 6000 cilvēki, Kirovas 4000 cilvēki, Komi APSR - 3600 cilvēki, Kazahijas PSR - 11 794 cilvēki, t.sk. 794 prostitūtas.

No Baltkrievijas PSR 19.jūnijā tiek nosūtīti:

uz Krasnojarskas novadu - 6000 cilvēki, Altaja novadu - 9000 cilvēki, Novosibirskas apgabalu - 5000 cilvēki, Omskas - 3000 cilvēki, Komi APSR - 1500 cilvēki, Kazahijas PSR - 2500 cilvēki.

Tautas komisāra vietnieks b.Černišovs iekšlietu tautas komisariātiem un Iekšlietu tautas komisariāta pārvaldēm ir devis norādījumu par to, ka turpmāk līdz īpašām izmaiņām minēto speckontingentu uzskaite un ierašanās reģistrācija iekšlietu tautas komisariāta orgāniem dzīves vietās ir jāveic saskaņā ar PSRS iekšlietu tautas komisariāta 1939.gada 1.jūnija pavēli Nr.0143.

Reizē ar šo pievienoju izrakstu no speckontingentu etapēšanas, izvietošanas un darbā iekārtošanas plāna, kuru ir apstiprinājis iekšlietu tautas komisārs biedrs Berija.*

Lūdzu veikt pasākumus, lai sagatavotu nolikumu par trimdā nometināto uzskaiti un reģistrācijas kārtību.

PSR Savienības iekšlietu tautas komisariāta Galvenās nometņu pārvaldes priekšnieks valsts drošības vecākais majors (Nasedkins)

Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9479.f., 1.apr., 87.l., 143.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas. Pirmpublicējums

* Šis dokuments tiek publicēts dokumentu krājumā "Okupācijas varu politika Latvijā 1939.-1991." - J.R.


Iekšlietu tautas komisariāta Galvenās nometņu pārvaldes darba un specnometinājuma daļas priekšnieka Konradova izziņa par deportēto ešelonu norīkojumu
Pilnīgi slepeni

Izziņa par ešelonu norīkojumu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR

(Valsts drošības tautas komisariāta 3.pārvaldei)
N.p.k. Ešelonu Nr. Nosūtīšanas ceļš Norīkojums
1 232 Lietuvas Tomskas dz.c. Zagamnovas stacija
2 237 Lietuvas Tomskas dz.c. Barnaulas stacija
3 238 Lietuvas Tomskas dz.c. Bijskas stacija
4 239 Lietuvas Tomskas dz.c. Bijskas stacija
5 240 Lietuvas Tomskas dz.c. Bijskas stacija
6 243 Lietuvas Komi APSR
7 244 Lietuvas Novosibirskas stacija
8 246 Lietuvas Kazahijas PSR
9 261 Latvijas Krasnojarskas novads
10 262 Latvijas Novosibirskas apgabals
11 263 Latvijas Krasnojarskas novads
12 264 Latvijas Krasnojarskas novads
13 265a Latvijas Krasnojarskas novads
14 266 Latvijas Krasnojarskas novads
15 267 Latvijas Krasnojarskas novads
16 269 Latvijas Krasnojarskas novads
17 270 Latvijas Krasnojarskas novads
18 286 Igaunijas Novosibirskas apgabals
19 287 Igaunijas Novosibirskas apgabals
20 288 Igaunijas Novosibirskas apgabals
21 289 Igaunijas Novosibirskas apgabals

Iekšlietu tautas komisariāta Galvenās nometņu pārvalddarba un specnometinājumu daļas priekšnieksvalsts drošības kapteinis (Konradovs)


Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9479.f., 1.apr., 87.l., 185.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

Iekšlietu tautas komisariāta Novosibirskas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieka valsts drošības leitnanta A.Vorobjova ieteikumi izsūtīto režīma pastiprināšanai
Pilnīgi slepeni

PSR Savienības iekšlietu tautas komisāra vietniekam__Nr.7/2769valsts drošības III ranga komisāram biedram Černišovam Maskavā__1941.gada 22.augustā

1941.gada jūnijā un jūlijā Novosibirskas apgabala teritorijā no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Moldāvijas un Baltkrievijas PSR tika ievesti 19 362 cilvēki - trimdā nometinātie, kurus iekšlietu tautas komisariāta trijnieki ir notiesājuši ar izsūtīšanu trimdā uz 20 gadiem (izcēlums mans - J.R.). Viņi ir izvietoti apgabala 14 ziemeļu rajonos, galvenokārt bijušo kulaku, kurus izsūtīja 1930.-1935.gadā, darba nometināšanas ciematos, kurus apkalpo darbā iekārtošanas komandantūras. Viņu neliela daļa ir izvietota arī šo rajonu pamatiedzīvotāju apdzīvotajās vietās.

Saskaņā ar PSRS iekšlietu tautas komisariāta 1939.gada pavēli Nr.0143 trimdā nometināto administratīvā apkalpošana ir uzdota iekšlietu tautas komisariāta vietējiem orgāniem.

Taču šā kontingenta apkalpošanā noskaidrojās šādas grūtības:

Ievērojama daļa trimdā nometināto ir izvietota apdzīvotajās vietās, kuras no rajona centra atrodas līdz 300 km attālumā. Sakarā ar šo attālumu tās personas, kurām 2-3 reizes katru mēnesi ir jāierodas reģistrēties iekšlietu tautas komisariāta rajona nodaļā, šīs pavēles prasības fiziski izpildīt nevar.

Šā paša iemesla dēļ kontingenta novērošana un apkalpošana viņu izvietošanas vietās un pastāvīgā darba vietās ir ārkārtīgi apgrūtināta.

Tādēļ, lai pastiprinātu režīmu trimdinieku darbā iekārtošanas vietās un lai pilnvērtīgi aptvertu viņus ar operatīvo apkalpošanu sakarā ar kara laiku, uzskatu par nepieciešamu:

1. Attiecināt uz trimdā nometinātajiem to režīmu, kāds ar PSRS tautas Komisāru Padomes 1939.gada 29.decembra lēmumu Nr.2122-617-ps specciematos un attiecībā uz darbā iekārtošanu ir noteikts "Osadņikiem" (osadņiki - tie Polijas pilsoņi, kuri pēc Polijas kara ar padomju Krieviju 1919. un 1920.gadā pārcēlās uz dzīvi Polijas austrumu novados - J.R.).

2. Nodot trimdā nometinātos administratīvā apkalpošanā darba nometinājuma komandantūrām, sakarā ar ko reorganizēt rajonu un ciematu komendantūras par jauktajām komendantūrām, tās turpmāk nosaucot par darba un trimdā nometināto komandantūrām.

Komandantūru reorganizācijas projekts tiek pievienots.
Jūsu lēmumam iesniegtos priekšlikumus lūdzu apstiprināt un sankcionēt to realizāciju.

Pielikumā: minētais.*

Iekšlietu tautas komisariāta Novosibirskas apgabalapārvaldes priekšnieka vietnieks valsts drošības leitnants A.Vorobjovs

Krievijas Federācijas valsts arhīvs, 9479.f., 1.apr., 87.l., 195., 196.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.

* Netiek publicēts


PSRS iekšlietu tautas komisariāta Novosibirskas apgabala pārvaldes sagatavotais deportēto izvietošanas plāns. No jauna ieradušos trimdā nometināto izvietošanas plāns Novosibirskas apgabala rajonos

N. Rajona Rajona Kādā
p.k. nosaukums attālums no organizācijā
rūpniecības tiekizvietoti
centra
1. Norimas apg. 1700 500 Lai izvietotu rajona
Vasjuginas raj. apdzīvotajos punktos 500 1700
2. Norimas apg. 700 700 Lai izvietotu rajona
Parbigas raj. apdzīvotajos punktos 350 700
3. Narimas apg. 800 690 Lai izvietotu rajona
Pudinskas raj. apdzītotajos punktos 350 800
4. Narimas apg. 1100 330 Lai izvietotu rajona
L.Ketu raj. apdzīvotajos punktos 330 1100
5. Kolpaševas raj. 558 500 Lai izvietotu rajona
apdzīvotajos punktos 500 558
6. Molčanovas raj. 450 400 Lai izvietotu rajona
apdzīvotajos punktos 400 450
7. Čerepanovas raj. 116 380 Čerepanovas cūku
audzēšanas sovhozs 80 125
Maisvecas cūku audzēšanas
sovhozs 80 140
Čerepanovas piena un
gaļas sovhozs Nr.1 100 135
Čerepanovas piena un
gaļas sovhozs Nr.2 80 125
Čerepanovas graudu sovhozs 40 145
8. Suzunskas raj. 211 280 Apgabala rūpniecības
padomes kokmateriālu sagāde 200 245
Mežrūpniecības kooperācijas
artelis "Fakel" 40 260
Mežrūpniecības kooperācijas
artelis "Novij putj" 40 220
9. Maslanskas raj. 176 240 Jelbanskas piena un gaļas
sovhozs 40 196
Mežrūpniecības kooperācijas
artelis "Novij promisel" 40 180
Maslanskas piena un gaļas
sovhozs 160 205
Kopā: 900
10. Moškovskas raj. 57 140 Moškovskas cūku audz.
sovhozs 40 72
Cūku audz. sovhozs "Buksir" 60 65
Sugas lopu sovhozs "Boļševik" 40 60
11. Ojašinskas raj. 81 180 Ojašinskas cūku audz. sovhozs 60 95
Cūku audz. sovhozs "Sibirjak" 40 105
Čebuļinskas lauks. sovhozs 80 92
Barlanas lauks. sovhozs 200 82
Kopā: 520
12. Tomskas raj. 317 640 Pārkraušanas bāze
"Čeremošņiki" 400 327
Morjakovskas rūpkombināts 40 347
Rūpniecības kooperāc.
stikla rūpnīca 200 350
Kopā: 640
13. Kočeņevskas raj. 50 400 Čikovskas graudu sovhozs 20 65
Graudu sovhozs "Boļševik" 80 72
Kočeņevskas graudu sovhozs 100 85
Duplenskas piena un gaļas
sovhozs 120 70
L.Karasuksas gaļas sovhozs 80 73
14. Kolivanskas raj. 43 200 Kolivanskas rajona
rūpkombināts 60 55
Vjunskas piena un gaļas
sovhozs 100 60
Mežrūpniecības kooperācijas
artelis " 11 ļet oktjabrja" 20 57
Mežrūpniecības kooperācijas
artelis "9.janvarja" 40 48
Kopā: 620
15. Kuzedejevskas raj. 55 500 Kuzedejevskas rajona
rūpkombināts 60 55 Rūpniecības padomes artelis 400 82
Novosibirskas me?u
saimniecības tresta sovhozs
"Partizan" 40 63
16. Toštogoļskas raj. 125 1415 Rūpniecības padomes artelis 615 140
Mežkombināts 800 137
Kopā: 1915
17. Čulimskas raj. 131 220 Suminskas piena un gaļas
sovhozs 60 176
Itkuļskas piena un gaļas
sovhozs 80 145
Kabinskas piena un gaļas
sovhozs 80 150
18. Dovoļenskas raj. 107 200 Bakluševskas piena un gaļas
sovhozs 120 132
Dovoļenskas piena un
gaļas sovhozs 80 724
Kopā: 420
19. Krapivinskas raj. 60 340 Mungorskas piena un
gaļas sovhozs 80 95
Meļkovskas piena un
gaļas sovhozs 120 110
Užginskas piena un gaļas
sovhozs 100 125
Mežrūpniecības kooperāc.
art. "Krasnij partizan" 20 80
Mežrūpniecības kooperāc.
art. "Novij putj" 20 95
20. Titovskas raj. 65 240 Cūkkopības sovhozs "Zarja" 80 80
Cūkkopības sovhozs "Udarņik" 80 77
Krasinskas piena un gaļas
sovhozs 80 72
Kopā: 580
21. Tja?inskas raj. 195 460 Tja?inskas piena un
gaļas sovhozs 400 215
Artelis "Pobeģiķeļ" 20 230
Artelis "Prosvet tajožņika" 20 205
Artelis "Luč taigi" 20 240
22. Jakšinskas raj. 75 280 Mežrūpniecības kooperācijas
artelis "Krasnij jaz" 40 82
Apgabala rūpniecības
padomes kokmateriālu
sagatavošanas trests 200 93
Jakšinskas lauksaim-
niecības sovhozs 40 78
Kopā: 740

Izvietošana ir veikta saskaņā ar apgabala organizāciju vadītāju iesniegumiem, kuri apņēmās nometinātos izvietojuma vietās nodrošināt ar dzīvojamo platību, izņemot Narimas apgabalu.

Lai nodrošinātu ar dzīvojamo platību tos trimdā nometinātos, kuri tiks izvietoti Narimas apgabala rajonos, ir nepieciešami kredīti jaunu māju celtniecībai un pārtikas fondi izsūtīto apgādei.

Ir nepieciešami arī rūpniecības preču fondi, lai nodrošinātu nometinātos ar siltu apģērbu rudens un ziemas periodā.

Rajoni ir sagrupēti pēc ešeloniem, lai iesniegtu pieprasījumus ešelonu norīkojuma punktos.

Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9479.f., 1.apr., 57., 58., 59.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas.


 Noziegumi pret cilvēci   Crimes against Humanity