Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Okupācijas varu politika Latvijā:
Dokumentu krājums/ Atb. red. E. Pelkaus.- Rīga: Latvijas Valsts arhīvs; Nordik, 1999.- 590 lpp.

Nesen kā latviešu valodā klajā laistā dokumentu krājuma mērķis ir atsegt komunistiskā un nacionālsociālistiskā režīma politiku Latvijā okupācijas gados. Hronoloģiski tas aptver laika posmu no 1939. gada augusta, kad Maskavā tika parakstīts Molotova - Ribentropa pakts, kas radīja politiskos priekšnoteikumus Baltijas valstu okupācijai, līdz 1991. gada augustam, kad Latvijas Republikas Aukstākā Padome pieņēma konstitucionālo likumu “par Latvijas Republikas valstisko statusu”, kas noteica, ka Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika. Grāmatu veido 14 nodaļas. No tām astoņas (6.- 13.) ir tematiskas, piemēram, “Komunistiskās varas sistēma Latvijā”, “Kolonizācija un rusifikācija”, “Komunistiskā diktatūra un kultūra” u. c. piecas nodaļas veidotas pēc hronoloģiskā principa, piemēram, “Latvijas okupācija un inkorporācija PSRS”, “Latvija Nacistiskās okupācijas varā” u. c. Savukārt 1. nodaļai ir īpašs uzdevums- tā raksturo PSRS totalitārā, represīvā režīma būtību pirms Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas. katru nodaļu ievada teksts, kurā sniegta informācija par aplūkoto jautājumu un dota ievirze nodaļā ievietoto dokumentu labākai izpratnei. Vairums krājumā publicēto dokumentu ir Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas partijas vēstures institūta Partijas arhīva dokumenti, kas glabājas Latvijas Valsts arhīva Vēsturiski- politisko dokumentu daļā. grāmatā iekļauti arī dokumenti, kas atrodas citās Latvijas Valsts arhīva daļās, Latvijas Valsts vēstures arhīvā, kā arī materiāli no Krievijas, Vācijas un Lielbritānijas arhīviem, Latvijas PSR valsts drošības komitejas pretizlūkošanas datu bāzes un personiskajiem arhīviem. Krājumā ietverti arī dokumenti un teksti, kas publicēti grāmatās un periodiskajos izdevumos. Vēstures dokumentu krājuma zinātniskais vadītājs ir E. Pelkaus, tā sastādīšanā piedalījušies: I. Šneidere, J. Riekstiņš, H. Strods, I. Zālīte un A. Bergmanis. Šī grāmata ir precīzs un izsmeļošs okupācijas gadu dokumentējums. Krājuma autori darba noslēgumā uzsver: “Mēs… šo grāmatu gadsimta un gadu tūkstoša nogalē nevis kā naida manifestu, bet kā brīdinājumu un aicinājumu labas gribas cilvēku modrībai aiz gadsimta sliekšņa. ceram, ka tiksim uzklausīti un saprasti.”

Sagatavošanā Jāņa Riekstiņa sastādītais dokumentu krājums “Represijas Latvijas laukos. 1944 - 1949”.
Krājumā apkopoti dokumenti un materiāli par represijām pret Latvijas zemniekiem laika posmā no 1944. gada līdz 1950. gadam. Lielākā daļa dokumentu ir pirmpublicējumi.

Latvijas Valsts arhīvs. Aktualitātes © LVA 1999

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home