Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 
Par savas nācijas gūsta liecību
Latvijas Okupācijas muzejs iepazīstina ar jauno “Gadagrāmatu 2001”

Gadagrāmatā publicēti jaunākie pētījumi par okupācijas laika vēsturi un atsevišķi līdz šim slepeni dokumenti. Te arī pārskats par muzeja darbu un jaunieguvumiem 293 lappusēs ar fotogrāfijām un dokumentu faksimiliem.

Acīmredzot gadagrāmatas nozīmīgākais pētījums ir zinātniskā redaktora un muzeja pētniecības programmas vadītāja profesora Heinriha Stroda raksts par sarkanarmijas haotisko atkāpšanos no Latvijas 1941. gada vasarā. Tajā detalizēti parādīta notikumu patiesā norise un revidēti komunistu mīti par sarkanarmijas “varonīgo” atkāpšanos.

Savukārt Maskavas profesore Svetlana Červonnaja analizē Baltijas vēstures izpētes stāvokli mūsdienu Krievijas zinātnē, bet Dr. oec. Pārsla Eglīte — Latvijas iedzīvotāju skaita un etniskā sastāva veidošanos XX gadsimtā, pētījumā pierādot, ka Latvija 1940.–1959. gadā zaudējusi 325 000 (17%) cilvēku, bet no okupācijas varas cietuši 600–700 000 cilvēku.

Gadagrāmatā pirmo reizi publicēti deviņi Vissavienības komunistiskās (boļševiku) partijas centrālkomitejas politbiroja 1940. gada lēmumi Latvijas jautājumos. 110 Vjatkas (Kirovas) cietumā nošauto Latvijas iedzīvotāju īsbiogrāfijas, Latvijas komunistiskās partijas biroja lēmums par ārzemju radioraidījumu slāpēšanu, pārskati LKP centrālkomitejai par pasta sūtījumu cenzūru Rīgas pasta cenzoru punktā.

Tāpat publicētas trīs plašas recenzijas, muzeja darba pārskats un ieskats muzeja jaunieguvumos. Rakstiem latviešu valodā pievienoti kopsavilkumi angļu valodā.

Blakus okupācijas laika vēstures materiālu vākšanai, to izstādīšanai un izglītības darbam Latvijas 50 gadu okupācijas muzejs veic šī laika zinātnisko izpēti un publicē savus pētījumus. Jau publicēto pētījumu vidū ir A.E.Feldmaņa “Masļenku traģēdija — Latvijas traģēdija” (R., 2000), vēstures avotu krājums skolām “Dokumenti liecina” (R., 1999), “Latvijas Okupācijas muzeja Gadagrāmata 1999: Genocīda politika un prakse” (R., 2000) un “Okupācijas muzeja Gadagrāmata 2000: Komunistu un nacistu jūgā” (R., 2001).

“LV” informācija

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home