Par kara noziegumos vainojamo personu kriminālatbildību

Valsts cilvēktiesību birojs (VCB) šā gada 11.februārī pauda savu viedokli par personu saukšanu pie kriminālatbildības par genocīdu un kara noziegumiem, kas izdarīti Otrajā pasaules karā un pēckara gados Latvijas teritorijā gan pret latviešiem, gan pret citu tautību pārstāvjiem. Ņemot vērā masu medijos no jauna izplatīto Krievijas Federācijas nostāju un pārmetumus Latvijas Republikai šajā jautājumā, VCB atkārtoti vēlas paziņot, ka personu saukšanā pie kriminālatbildības Latvijas Republikā par genocīdu un kara noziegumiem nav tikušas un netiek pārkāptas šo personu cilvēka tiesības.

Latvijas Republika ievēro starptautiskajos līgumos noteiktās saistības saukt pie kriminālatbildības personas, kas vainojamas par attiecīgo noziegumu izdarīšanu, neatkarīgi no to izdarīšanas laika.

Nozīmīgākais Latvijas Republikai juridiski saistošais starptautiskais un kara noziegumu sfēru regulējošais līgums ir ANO Konvencija par noilguma termiņu nepiemērošanu kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Ņemot vērā starptautiskajos līgumos un nacionālajā likumdošanā (LR Krimiāllikums) ietvertās normas, birojs uzskata, ka Latvijas Republika nepārkāpj šo personu pamattiesības un pamatbrīvības. Saucot pie kriminālatbildības kara noziegumu izdarīšanā un genocīdā vainojamās personas, Latvijas Republika respektē starptautiskajos un nacionālajos tiesību dokumentos noteiktās normas un līdz ar to novērš šo noziegumu atkārtotu izdarīšanu nākotnē.

Valsts cilvēktiesību biroja direktors Olafs Brūvers

© Latvijas Vēstnesis, 18.04.2000  Nr. 136/139 (2047/2050)

atpakaļ uz Noziegumi pret cilvēci