Pieņem pieteikumus nacistiskā režīma represēto kompensācijas saņemšanai

Aizvakar, 2. aprīlī, sākās pieteikumu pieņemšana no cilvēkiem, kuri cietuši no nacistiskā režīma vardarbības.
Tas ir pirmais solis, lai katrs varētu saņemt vai nu līdz pieciem tūkstošiem Vācijas marku (aptuveni Ls 1427) vai arī līdz 15 tūkstošiem marku (aptuveni Ls 4281) – atkarībā no vietas un apstākļiem, vardarbību pārdzīvojot.

Rakstīts Vācijas likumā

Kā pielikumā Likumi un Lēmumi jau stāstīts, Vācijā nodibināts fonds Piemiņa, atbildība un nākotne. Tas radīts, lai piešķirtu kompensācijas maksājumus kādreizējiem spaidu darbos nodarbinātajiem un tiem cilvēkiem, kas nacionālsociālisma laikā kaut kā citādi cietuši no vardarbības. Tādējādi Vācija atzinusi, ka nacionālsociālistiskā valsts ir nodarījusi smagu netaisnību vergu un spaidu darbos nodarbinātajiem cilvēkiem ar deportācijām, apcietinājumiem, ekspluatāciju, līdz pat cilvēku iznīcināšanai ar darbu un daudziem citiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Praktiskai rīcībai izveidotas piecas partnerorganizācijas, un katra saņem tai paredzēto naudas summu. Kas attiecas uz Latviju, Vācijas Bundestāga pieņemtajā tiesību aktā Likums par fonda «Piemiņa, atbildība un nākotne» dibināšanu noteikts: par Krievijas Federāciju, kā arī Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku atbildīgajai partnerorganizācijai maksimālā saņemamā summa ir 835 miljoni marku. Tas nozīmē, ka nauda, kas no šiem miljoniem pienāksies Latvijā dzīvojošajiem, ies caur Maskavu. Šķiet, būtu lietderīgi piebilst, ka Igaunijai nauda ies caur Minsku, bet Moldovai – caur Kijevu.

Tas nozīmē, ka Latvija ir sajūgta vienā partnerorganizācijā ar Krieviju – līdzīgi kā Igaunija ar Baltkrieviju un Moldova ar Ukrainu. Tā ir izlēmuši naudas devēji vācieši. Un, gribi vai negribi, Latvijai ar to jārēķinās. Tātad situācija nav gluži viennozīmīga.

Mūsu Ārlietu ministrijas informācija

Tajā apliecināts, ka Ārlietu ministrija uzmanīgi seko notikumu attīstībai sakarā ar kompensāciju izmaksu nacionālsociālistiskā režīma spaidu darbos nodarbinātajām personām. Iespējamajiem kompensāciju saņēmējiem tā paziņo, ka kompensāciju izmaksa vēl nav sākta dažādu juridisku iemeslu dēļ: vēl nav pabeigti tiesas procesi ASV, nav arī noslēgts līgums starp Vācijas federālo fondu Atmiņa, atbildība un nākotne un tā partnerorganizāciju – Krievijas Federācijas fondu Saprašanās un izlīgums, kā arī vienošanās starp minēto partnerorganizāciju un Latvijas valdības nozīmēto centrālo pieteikumu pieņemšanas institūciju – valsts akciju sabiedrību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Kompensāciju izmaksa vēl nav sākta arī citās valstīs.

Lai atvieglotu kompensāciju saņēmējiem iespēju laikus iesniegt pieteikumus un tādējādi ievērotu attiecīgajā VFR likumā noteikto pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2001. gada 11. augustu, Ārlietu ministrija informē, ka tā ar Vācijas Federālo fondu Atmiņa, atbildība un nākotne panākusi šādu pagaidu vienošanos:

1. No 2001. gada 2. aprīļa valsts akciju sabiedrība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sāk pieņemt pieteikumus Vācijas fonda Atmiņa, atbildība un nākotne izmaksājamo kompensāciju saņemšanai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2001. gada 11. augusts. Par dokumentu iesniegšanu un izskatīšanu nav jāmaksā.

2. Pieteikumus var sūtīt vai iesniegt rakstiski brīvā formā latviešu vai krievu valodā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai vai kādai no tās filiālēm dzīvesvietā. Kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra būs saņēmusi oficiālās pieteikuma anketas, tās nekavējoši tiks izsūtītas kompensāciju pieprasītājiem izpildīšanai.

3. Ja cietusī persona vēlas, tā savu pieteikumu var sūtīt arī tieši Vācijas Federālā fonda Atmiņa, atbildība un nākotne partnerorganizācijai – Krievijas Federācijas fondam Saprašanās un izlīgums.

Ārlietu ministrija arī informē, ka saskaņā ar likumu par Vācijas federālo fondu Atmiņa, atbildība un nākotne paredzēto kompensāciju var pieprasīt tikai pašas cietušās personas. Ja persona, kura būtu tiesīga saņemt kompensāciju, ir mirusi pēc 1999. gada 15. februāra, tad vienādas tiesības pieprasīt kompensāciju ir pārdzīvojušajam laulātajam un/vai bērniem. Ja persona, kas ir tiesīga saņemt kompensāciju, ir mirusi pēc 1999. gada 15. februāra un tai nav ne laulātā, ne bērnu, tad vienādas tiesības pieprasīt kompensāciju ir mazbērniem vai, ja arī viņi vairs nav dzīvi, tad šādas tiesības ir brāļiem vai māsām. Ja arī neviens no viņiem neiesniedz dokumentus, tad tiesības pieprasīt kompensācijas ir testamentā par mantiniekiem ieceltajām personām.

Saskaņā ar Vācijas federālā likuma par fonda Atmiņa, atbildība un nākotne dibināšanu uz kompensācijām ir tiesīgas pieteikties personas:

* kas bija ieslodzītas koncentrācijas nometnēs vai līdzīgos apstākļos citās ieslodzījuma vietās, vai arī geto un tika nodarbinātas spaidu darbos (ārpus pašreizējās Austrijas Republikas teritorijas),

* kas tika deportētas uz Vāciju vai tās okupētām teritorijām un piespiedu kārtā iesaistītas darbā rūpniecības uzņēmumos vai sabiedriskā jomā, un atradās apcietinājumā vai apcietinājumam pielīdzināmos apstākļos, vai bija pakļautas smagiem dzīves apstākļiem;

* kas tika vajātas rases piederības dēļ un cietušas mantiskus zaudējumus vācu uzņēmumu vainas dēļ vai vācu uzņēmumiem gūstot no tā labumu,

* personām, kam nodarīts cita veida kaitējums, piemēram, gadījumos, ja tika veikti medicīniskie eksperimenti vai arī, ja spaidu darbos nodarbināto personu bērniem, kas bija ievietoti speciālajos bērnunamos, tika nodarīts smags kaitējums veselībai, vai arī šādu bērnu nāves gadījumos.

Likumā ir iestrādāta iespēja pilnvarotajām partnerorganizācijām likuma normas attiecināt arī uz citiem nacionālsociālistisko represiju upuriem, īpaši tiem, kas spaidu darbos bija nodarbināti lauksaimniecībā. Partnerorganizācija atsevišķi lems par šīs iespējas izmantošanu, un, ja šāds lēmums tiks pieņemts, par to plaši tiks ziņots visos masu saziņas līdzekļos.

Divas grupas

Aplēses liecina, ka Latvijā varētu būt aptuveni 6000 cilvēku, kuri varētu pretendēt uz kompensāciju par nacistiskā režīma vardarbību. Tomēr katram izciestā pakāpe un apstākļi bija dažādi. Tāpēc minētajā Vācijas likumā noteiktas divas kompensācijas grupas: summa līdz 15 000 Vācijas marku un summa līdz 5000 Vācijas marku.

Līdz 5000 marku kompensācija paredzēta personām, kuras bija ieslodzītas un nodarbinātas spaidu darbos koncentrācijas nometnēs, kas atradās SD (Sonderdienst) uzraudzībā vai kādā geto līdzīgos apstākļos, kā arī dažās citās nometnēs. Jāpiebilst, ka Salaspili vācieši šādu nometņu sarakstā nav iekļāvuši.

Līdz 5000 marku kompensācija paredzēta personām, kuras no savas valsts tika deportētas uz Vācijas impērijas (reiha) teritoriju 1937. gadā vai uz kādu tās okupētu reģionu, lai spaidu kārtā nodarbinātu ražošanas uzņēmumā vai sabiedriskā (valsts) jomā, kura bija apcietinājumā citos apstākļos, kas ir atšķirīgi no iepriekšminētās grupas (kompensāciju summa līdz 15 000 marku), vai atradās apcietinājumam līdzīgos apstākļos vai salīdzinoši īpaši sliktos dzīves apstākļos.

Tātad kompensācija – vai nu līdz 5000 marku vai līdz 15 000 marku. Un neprecīza bija informācija, ka saņemamā summa ir no 5000 līdz 15 000 marku.

Jāievēro, ka iepriekš teiktais neattiecas uz militārpersonām un viņu nokļūšanu gūstā. Tas attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kuri cietuši no nacistiskā režīma represijām.

Iesniegšanas kārtība

Iesniegums rakstāms brīvā formā. Tas nozīmē, ka rakstīt var, kā kurš māk. Ieteicams pieteikumu iesniegt savas dzīvesvietas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē. Ja dzīvesvieta tiek mainīta, nekavējoties jāpaziņo filiālei, kurā pieteikums ir iesniegts.

Jādomā arī par dokumentiem, kas apstiprina represiju faktu. Kopijas netiks atzītas, ja tās nebūs notariāli apstiprinātas. Ja notariāli apstiprinātu kopiju nav, pareizi darīs tie, kuri ieradīsies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē un uzrādīs dokumentu oriģinālus. Tās darbinieki oriģinālus nokopēs un turpat uz vietas tos arī apstiprinās. Nav ieteicams iesniegt oriģinālus, lai vēlāk tie nebūtu jāmeklē, ja rastos tāda vajadzība.

Adreses pieteikumu iesniegšanai

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Lāčplēša ielā 70a
Rīga LV 1011

VSAA filiāļu adreses
RĪGĀ
Centra rajons: Lāčplēša ielā 70a, Rīga, LV 1011, tālr. 7013693
Kurzemes rajons: Baldones ielā 2, Rīga, LV 1007, tālr. 2455004
Latgales priekšpilsēta: Fridriķa ielā 9, Rīga LV 1019, tālr. 7140827
Vidzemes priekšpilsēta: Brīvības gatvē 262, Rīga, LV 1006, tālr. 7553151
Zemgales priekšpilsēta: Mārupes ielā 1, Rīga, LV 1002, tālr. 7616072
Ziemeļu rajons: Tilta ielā 11/1, Rīga, LV 1005, tālr. 7393177
LATVIJAS RAJONOS
Aizkraukles rajons: Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV 5101, tālr. 5122794
Alūksnes rajons: Baložu bulvārī 3, Alūksne, LV 4301, tālr. 4321803
Balvu rajons: Bērzpils ielā a, Balvi, LV 4501, tālr. 4507023
Bauskas rajons: Uzvaras ielā 1a, Bauska, LV 3901, tālr. 3923564
Cēsu rajons: Vaļņu ielā 13, Cēsis, LV 4101, tālr. 4122905
Daugavpils rajons: Alejas ielā 68, Daugavpils, LV 5403, tālr. 5420285
Dobeles rajons: Brīvības ielā 15, Dobele, LV 3701, tālr. 3722365
Gulbenes rajons: Ozolu ielā 2a, Gulbene, LV 4401, tālr. 4471251
Jēkabpils rajons: Rīgas ielā 152, Jēkabpils, LV 5202, tālr. 5221256
Jelgavas rajons: Pasta ielā 43, Jelgava, LV 3001, tālr. 3023571
Jūrmala: Muižas ielā 7, Jūrmala, LV 2010, tālr. 7751363
Krāslavas rajons: Skolas ielā 7, Krāslava, LV 5601, tālr. 5623640
Kuldīgas rajons: Pilsētas laukumā 2, Kuldīga, LV 3301, tālr. 3320123
Liepājas rajons: Graudu ielā 50, Liepāja, LV 3401, tālr. 3427528
Limbažu rajons: Rīgas ielā 16, Limbaži, LV 4001, tālr. 4022091
Ludzas rajons: Skolas ielā 31/27, Ludza, LV 5701, tālr. 5723362
Madonas rajons: Saieta laukumā 1, Madona, LV 4801, tālr. 4822357
Ogres rajons: Brīvības ielā 33a, Ogre, LV 5001, tālr. 5022269
Preiļu rajons: A. Paulāna ielā 3a, Preiļi, LV 5301, tālr. 5322382
Rēzeknes rajons: Viļānu ielā 8, Rēzekne, LV 4601, tālr. 4623295
Rīgas rajons: Šveices ielā 12, Sigulda, LV 2150, tālr. 2972514
Saldus rajons: Avotu ielā 12, Saldus, LV 3801, tālr. 3822268
Talsu rajons: Kareivju ielā 7, Talsi, LV 3201, tālr. 3221359
Tukuma rajons: Pils ielā 11, Tukums, LV 3101, tālr. 3124423
Valkas rajons: Rīgas ielā 13, Valka, LV 4701, tālr. 4723362
Valmieras rajons: Meža ielā 7, Valmiera LV 4201, tālr. 4207341
Ventspils rajons: Lakstīgalu ielā, Ventspils, LV 3601, tālr. 3624752
Vācijas Federālā fonda Atmiņa, atbildība un nākotne partnerorganizācijas – Krievijas Federācijas fonda Saprašanās un izlīgums – adrese: Fond vzaimopoņimaņija i primireņija, Stolovij pereulok, dom 6, 121069 Moskva.

Pārpublicējot un citējot norāde uz NEATKARĪGO obligāta   Neatkarīgā Rīta Avīze 2001. gada 4. aprīlis. Vladislavs Podnieks

uz sākumlapu