Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 

Kā varasvīri ārzemju radiobalsis apkaroja
Jānis Riekstiņš

Pēc Latvijas okupācijas 1940.gadā PSRS varas iestādes veica daudzus un dažādus pasākumus, lai to izolētu no ārpasaules: slēdza ārvalstu vēstniecības, izraidīja ārvalstu korespondentus, izdeva īpašu lēmumu par ārzemju literatūras saņemšanu tikai ar izdevniecības "Inostrannaja ļiteratura" ("Ārzemju literatūra") Maskavā starpniecību. Ilgus gadus ārzemniekus ielaida tikai dažās Latvijas pilsētās. Latvijas pilsoņu tikšanās ar ārzemniekiem, kā arī ar ciemos atbraukušajiem trimdas latviešiem tika stingri kontrolēta. Tāpat kā pasta sūtījumi uz ārzemēm.

Taču šajā totalitārajā režīmā tomēr palika kāda joma, kuru pilnīgi aizliegt un izkontrolēt neizdevās. Tie bija ārzemju raidstaciju radioraidījumi. Lai gan kopš 1940.gada varas iestādes visdažādākajos veidos centās aizkavēt to uztveršanu un dzirdamību, tomēr visi mēģinājumi noslāpēt dažādās ārzemju radiobalsis beidzās neveiksmīgi. Bet dažkārt atgadījās pat gluži neticamas lietas, proti, ārzemju radiobalsis varēja dzirdēt visai plašā apkārtnē.
Par to, kā varas iestādes apkaroja ārzemju radiobalsis un kā vērsās pret tiem, kuru vainas dēļ aizliegtās radiopārraides nokļuva līdz lielākam klausītāju pulkam, stāsta Latvijas Valsts arhīva dokumenti.

Latvijas PSR valsts drošības tautas komisāra S.Šustina ieteikums veikt visu radiouztvērēju reģistrāciju

Pilnīgi slepeni

LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam b. Lācim Rīgā

Latv. PSR uztverošā radioraidījumu tīkla attīstība nav nodrošināta ar precīzu uzskaiti. Latv. PSR Sakaru tautas komisariāta Sakaru pārvalde līdz šim nav veikusi visu tipu radiouztvērēju pārreģistrāciju pēc Savienībā noteiktās standarta kartīšu sistēmas.
Precīzas uzskaites trūkums neļauj noteikt radioklausītāju kontingentu, LPSR kopējo un pilsētu radiouztvērēju skaitu un nedod iespēju savākt savlaicīgu simtprocentīgu abonentu samaksu.
Ņemot vērā nepieciešamību dabūt ziņas par radiouztvērēju skaitu, radioklausītāju sociālo slāni, kuriem ir jaudīgi radiouztvērēji, kuri brīvi uztver ārzemju raidstacijas, kā arī ar nolūku laikus ievākt abonenta maksas, no kurām līdzekļus var novirzīt LPSR radiomezglu attīstībai un raidījumu kvalitātes uzlabošanai, es ieteiktu uzdot LPSR Sakaru tautas komisariāta Sakaru pārvaldei visīsākajā laikā veikt visu radiouztvērēju pārreģistrāciju.
Latv. PSR lēmuma projektu pievienoju Jūsu izskatīšanai.

LPSR valsts drošības tautas komisārs valsts drošības kapteinis S.Šustins

1941.g. 21.aprīlī

LVA, 270.f., 1.apr., 404.l., 61.lp. Oriģināls.Tulkojums no krievu valodas

Atzīmes dokumentā: Saskaņot ar Sakaru pilnvaroto un radiokomitejas priekšsēdētāju (Aleksandrovu un Leimani)

30.IV 41. V.L. (Vilis Lācis)

Lieta Nr.11
Izskatīts Tautas Komisāru Padomes sašaurinātā sastāva sēdē 9.5.41.g.

LPSR Ministru Padomes kara daļas priekšnieka Šarapova lūgums LPSR valsts drošības ministram A.Novikam sniegt ziņas par Latvijas PSR teritorijā esošajām radiostacijām

Slepeni, Nr.109s, 1947.gada 30.janvārī

Latvijas PSR valsts drošības ministram biedram A.A.Novikam

Lai iepazītos un pieņemtu attiecīgus mērus tā izpildei, iesniedzu Jums PSR Savienības Ministru Padomes 1947.gada 18.janvāra lēmumu Nr.91-40s "Par padomju radiostaciju uzskaites sakārtošanu".
Saskaņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja norādījumu lūdzu:
1) iesniegt Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam izziņu par Latvijas PSR reģistrētajām un nereģistrētajām radiostacijām;
2) pieņemt nepieciešamos mērus, lai izpildītu minēto PSR Savienības Ministru Padomes lēmumu;
3) iesniegt Latvijas PSR Ministru Padomei Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma projektu šajā jautājumā, ja tas ir nepieciešams.
Jums nosūtīto PSR Savienības Ministru Padomes lēmumu Nr.91-40s lūdzu nosūtīt atpakaļ Latvijas PSR Ministru Padomei kopā ar Jūsu sagatavoto materiālu ne vēlāk par 1947.gada 10.februāri.
Pielikumā: lēmums Nr.91-40s (Izej. Nr.238)

Kara daļas priekšnieks Administratīvā dienesta apakšpulkvedis Šarapovs

LVA, 270.f., 1.s. apr., 280.l., 5.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

LPSR Valsts drošības ministrijas atteikums sniegt ziņas par Latvijas teritorijā esošajām radiostacijām

Nr.1/178, 1947.gada 6.februārī
Latvijas PSR Ministru Padomes kara daļas priekšniekam b. Šarapovam

Nosūtām atpakaļ Jūsu attieksmi Nr.109 bez izpildes, jo PSRS Ministru Padomes lēmums Nr.91-40s neuzliek mums pienākumu iesniegt jebkādas ziņas par radiostacijām, kuras atrodas Latvijas PSR teritorijā.
Pielikumā: PSRS Ministru Padomes lēmums Nr.91-40s

Latvijas PSR valsts drošības ministrs ģenerālmajors A.Noviks*

LVA, 270.f., 1.s. apr., 280.l., 19.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

* Dokumentu parakstījis A.Novika vietnieks.

Paraksts - nesalasāms

LK(b)P Rīgas pilsētas komitejas lēmums par pretpadomju radioraidījumu aizsišanu* Latvijas komunistiskās (boļševiku) partijas Rīgas pilsētas komitejas lēmums

Slepeni, 1948.gada 1.novembrī
Latvijas K(b)P Rīgas pilsētas komitejas biroja protokols Nr.42 § 2

Par neatliekamiem pasākumiem pretpadomju radioraidījumu slāpēšanu

Latvijas K(b)P pilsētas komitejas birojs atzīmē, ka PSR Savienības 1949.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.1516/475 ps "Par pretpadomju radioraidījumu slāpēšanu" izpilde pilsētā vēl norit neapmierinoši. Pretpadomju pārraides vairāk nekā 10-12 īsviļņos netiek slāpētas. PSRS Sakaru ministrijas pilnvarotā Latvijas PSR rīcībā tehnisko līdzekļu ir nepietiekami. Tajā pašā laikā vairāki pilsētā esošie īsviļņu raidītāji slāpēšanai netiek izmantoti. Resoru vadītāji nav neko darījuši, lai pastiprinātu savu raidītāju jaudu. Pretpadomju raidījumu slāpēšanai vidējos viļņos netiek izmantotas augstfrekvences iekārtas, kuras atrodas vairākos uzņēmumos.
PSRS Ministru Padomes lēmuma neapmierinoša izpilde vispirms ir izskaidrojama ar to, ka vairāki resoru un uzņēmumu vadītāji neizprot un nenovērtē cīņas ar pretpadomju raidījumiem politisko svarīgumu.
Latvijas K(b)P pilsētas komitejas birojs nolemj:
Lai izpildītu PSR Savienības Ministru Padomes lēmumu par pretpadomju radioraidījumu slāpēšanu:
1. Uzdot "Latvenergo" pārvaldniekam biedram Pavļenko no š.g. 1.novembra nodrošināt raidītāja nepārtrauktu diennakts darbu, lai noslāpētu pretpadomju raidījumus.
2. Uzdot Latvijas Jūras kuģniecības pārvaldes priekšnieka vietas izpildītājam biedram Habalovam nodrošināt ikdienas divu īsviļņu raidītāju piešķiršanu, lai slāpētu pretpadomju pārraides, vienu no tiem - augu diennakti.
Uzdot biedram Habalovam paātrināt jaudīga augstfrekvences bloka izmēģinājumus un nodot to ekspluatācijā ne vēlāk par 1949.gada 15.novembri.
3. Uzdot Civilās gaisa flotes Latvijas atsevišķās vienības priekšniekam biedram Bazčenko no š.g. 1.novembra katru dienu piešķirt slāpēšanai divus raidītājus, vienu no tiem - augu diennakti.
4. Pieņemt zināšanai Rīgas Jūras kara flotes bāzes sakaru priekšnieka majora biedra Lokatņikova paziņojumu, ka viņš katru dienu piešķirs slāpēšanai masu "aizsišanas" stundās divus raidītājus.
5. Pieņemt zināšanai Baltijas kara apgabala sakaru pārvaldes priekšnieka vietnieka pulkveža biedra Hmaras paziņojumu, ka viņš pretpadomju raidījumu slāpēšanai ir piešķīris 5 raidītājus, kuri strādā seansos (pa divarpus stundām diennaktī).
6. Lūgt Baltijas kara apgabala pavēlnieka vietniekam ģenerālpulkvedim I.V.Rogovam dot norādījumu kara apgabala sakaru priekšniekam piešķirt papildus 3-4 radioraidītājus, kā arī papildināt strādājošo raidītāju laiku līdz 5 stundām diennaktī.
7. Pieņemt zināšanai rūpnīcas VEF direktora biedra Gailes paziņojumu, ka pēc tehniskās dokumentācijas iesniegšanas rūpnīcai VEF tiks veikti visi pasākumi, lai izgatavotu pastiprinātājus esošo raidītāju jaudas palielināšanai. (..)

Latvijas K(b)P Rīgas pilsētas komitejas sekretārs K.Novikovs

LVA, PA.-101.f., 12.apr., 140.a l., 123., 124.lp. Oriģināls.Tulkojums no krievu valodas
*krieviski tekstā - zabivka

LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja V.Lāča un LK(b)P CK sekretāra J.Kalnbērziņa ziņojums Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam
V.Molotovam par ārzemju radioraidījumu slāpēšanu un radiocentra celtniecību

Pilnīgi slepeni, Nr.277s, 1951.gada 5.maijā

PSR Savienības Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam biedram V.M.Molotovam

1950.gadā saskaņā ar PSR Savienības Ministru Padomes 1949.gada 30.decembra lēmumu Nr.5918-2221s Rīgas pilsētā ir izbūvēti divi speciāli objekti pretpadomju radioraidījumu slāpēšanai un bez tam piesaistīti dažādu resoru līdzekļi.
Ar republikānisko partijas un padomju organizāciju palīdzību Sakaru ministrijas veiktie pasākumi ievērojami uzlaboja pretpadomju propagandas slāpēšanas darbu un 1951.gada janvārī un februārī BBC un "Amerikas balss" pārraides nevarēja dzirdēt, izņemot atsevišķus gadījumus.
Sākot ar 1951.gada martu, pretpadomju propaganda pa radio pastiprinājās, tā, piemēram, ievērojami pieauga šo radioraidījumu skaits latviešu un lietuviešu valodā, kā rezultātā esošo radiolīdzekļu to slāpēšanai nepietiek un pretpadomju raidījumi Rīgas pilsētā ir dzirdami.
Bez tam Rīgas jūrmala, kura ir Vissavienības nozīmes kūrorts ar daudziem tūkstošiem iedzīvotāju, pretpadomju raidījumiem ir atvērta, jo Rīgas pilsētā esošie radiolīdzekļi savas mazās jaudas dēļ Rīgas jūrmalu no pretpadomju propagandas pilnīgi nenosedz.
Saskaņā ar PSR Savienības Ministru Padomes 1950.gada 4.decembra lēmumu Nr.4809-2091s Rīgas pilsētā bija jāuzceļ lielas jaudas radiocentrs (desmit radioraidītāji pa 4 kW), lai slāpētu pretpadomju radioraidījumus, kuru celtniecību Sakaru ministrija ieplānojusi 1953.gadā.
Lūdzam jūs uzdot PSRS Sakaru ministrijai Rīgas radiocentra celtniecību iekļaut 1951.gada plānā, lai to ekspluatācijā nodotu 1952.gadā.

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V.Lācis
Latvijas K(b) P CK sekretārs
J.Kalnbērziņš

LVA, 270.f., 1.s., apr., 651.l., 220., 221.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

Atzīmes dokumentā:

Atbilde saņemta pa Latvijas K(b)P CK līniju, un radiocentra celtniecība ir atteikta A.Pokalns
7.I 52.g.

Izvilkums no LPSR Valsts drošības ministrijas lēmuma par Elfrīdas Jansones arestu

"Apstiprinu" Latvijas PSR valsts drošības ministrs
ģenerālmajors /Noviks/* 1951.gada 27.aprīlī
"Sankcionēju" LPSR prokurors**
Rīga, 1951.gada 27.aprīlī

Lēmums (par arestu)

LPSR, Priekule, 1951.gada 26.aprīlī

Es, Latv. PSR VDM Priekules rajona daļas priekšnieka vietnieks - vecākais leitnants Vasins, izskatījis materiālus par Elfrīdas Sīmaņa meitas Jansones, dzimušas 1921.gadā Liepājas apriņķī, tagad dzīv. Priekules rajona Vaiņodes pagastā, latvietes, bezpartijiskas, ar 6 klašu izglītību, neprecējušās, netiesātas, strādāja par telefonisti Vaiņodes sakaru daļā, dzīvo: Priekules rajona Veldas ciema "Dzidrās", noziedzīgu darbību
konstatēju:
Jansone, strādājot par telefonisti Vaiņodes sakaru daļā, caur Vaiņodes radiomezglu translē pretpadomju satura radiopārraides, kuras ir vērstas pret partiju un padomju valdību. Maskavas un Rīgas raidījumu vietā viņa translē "Amerikas balss" pārraides no Ņujorkas.
Liecinieks Nikolajs Maksima dēls Okuņevs 1951.gada 16.aprīļa pratināšanā liecināja: "(..) Vaiņodes radiomezgls Vaiņodes iedzīvotājiem raida amerikāņu pretpadomju propagandu. Arī es esmu Vaiņodes radiomezgla abonents. Šā gada 11.aprīlī no pulksten 6 rītā tika paziņots, ka runā taisnīgā "Amerikas balss" no Ņujorkas. Tika ziņots, ka Amerika īsteno taisnīgu politiku, bet Padomju Savienība īsteno netaisnīgu politiku. Tika slavināta amerikāņu karaspēka uzvara Korejas frontē un runāts par to, ka Padomju Savienības valdība izmanto vergu darbu, ceļot kanālus un lielas elektrostacijas. Visus tos apmelojumus, kuri tika raidīti no radiomezgla, es neatceros, bet pārraide ilga apmēram stundu (..). Papildinu, ka 1951.gadā, bez jau minētā gadījuma, man vēl divas reizes iznāca klausīties "Amerikas balsi" no Vaiņodes radiomezgla (..).
(..) Liecinieks Makars Grigorija dēls Solomins 1951.gada 17.aprīļa pratināšanā liecināja: "(..) Apmēram 1951.gada 8. vai 9.aprīlī starp pulksten 6 un 7 no rīta mana sieva man paziņoja: "Klausies, pa radio raida pārraidi no Ņujorkas krievu valodā. Es sākumā nenoticēju, taču, paklausījies radio, skaidri dzirdēju vārdus: "Runā Amerikas balss", bet pēc tam visdažādākos melīgos izdomājumus par partiju un padomju valdību.
1951.gada 11.aprīlī pulksten 6 no rīta es un mana sieva no jauna izdzirdējām radiopārraidi no Ņujorkas krievu valodā. Radioraidījumam bija klaji izteikts pretpadomju raksturs. Pārraide ilga apmēram 45 minūtes (..)."
Par savu noziedzīgo darbību E.S.Jansone 1951.gada 26.IV liecināja:
"(..) 1950.gada beigās, kādā mēnesī un datumā, es neatceros, apmēram 12 naktī es ieslēdzu ārzemju radiostaciju, bet, kādu konkrēti radiostaciju es ieslēdzu, to es nezināju, bet vēlāk uzzināju, ka pārraide bija no Ņujorkas (..).
(..) Kad es ieslēdzu ārzemju radiostaciju, es aizmirsu izslēgt radiotīklu, tādā veidā pārraide no Ņujorkas tika translēta pa Vaiņodes radiomezglu (..).
(..) 1951.gada 11.aprīlī apmēram pulksten 6 no rīta es ieslēdzu Rīgas radiostaciju, kura apmēram 25 minūtes raida pārraidi no Maskavas. Pēc apmēram 30 minūtēm es pārbaudīju pārraidi un izdzirdēju radioraidījumu krievu valodā, bet tajā laikā raidījumam vajadzēja būt latviešu valodā. Tad es sapratu, ka esmu ieslēgusi citu radiostaciju, bet, kādu konkrēti, es nezinu. Pēc tam es pārslēdzu uz Rīgas radio staciju (..)."
Pamatojoties uz teikto, nolēmu
Elfrīdu Sīmaņa meitu Jansoni (..) pakļaut arestam un kratīšanai.

LPSR VDM Priekules rajona daļas priekšnieka vietnieks vecākais leitnants Vasins

"Piekrītam":

LPSR VDM Priekules rajona daļas priekšnieks kapteinis Živilovs
LPSR VDM 5.daļas priekšnieks majors Ļevkovičs***

LVA, 1986.f., 2.apr., P-6832.l., 6., 7., 8.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

* apstiprinājis A.Novika vietnieks. Paraksts - nesalasāms

** paraksts nesalasāms
*** parakstījis 5.daļas priekšnieka vietnieks. Paraksts - nesalasāms

LPSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģijas spriedums E.Jansones apsūdzības lietā

Noraksts, lieta Nr.0068

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas vārdā
Latvijas PSR Augstākās tiesas krimināllietu
tiesas kolēģija šādā sastāvā: priekšsēdētājs: Kirre;
tautas piesēdētāji: Liepnieks un Bauers ar sekretāru
Vallenčuku, piedaloties prokuroram Fridrihsonam, aizstāvim Kusinam

1951.gada 15.augustā slēgtā tiesas sēdē Rīgā, caurskatot lietu par Jansons Elfrida Simaņa m., dzimusi 1921.gadā, Vaiņodes pagastā, Liepājas apriņķī, Latvijas PSR, pēc tautības latviete, PSRS pilsone, pēc nodarbošanās kalpotāja, neprecējusies, ar zemāko izglītību, bezpartijiska, netiesāta, pēc KK 58. - 10.p., 1.d.
Ar tiesājamās Jansons, liecinieku - Okuņeva, Tilibs, Solomins un Krievs - liecībām tiesas un iepriekšējās izmeklēšanas laikā un visiem lietā esošiem materiāliem Latvijas PSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģija atzina, ka tiesājamā Jansons, strādājot par telefonisti Vaiņodes sakaru nodaļā un apkalpojot radiomezglu, 1951.gadā divas reizes translējusi radiostacijas "Amerikas balss" raidījumus. Sevišķi ilgi šo pretpadomju raidījumu turpinājusi 1951.gada 11.aprīļa rītā.
Ņemot vērā izteikto, Latvijas PSR Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģija atzina Jansons par vainīgu pēc KK 58.-10.p. 1.d. un, vadoties no KPK [Kriminālprocesa kodeksa] 319. un 320.p.p.,
nosprieda:
Jansons Elfridu Simaņa m. pēc KK 58.-10.p. 1.d. notiesāt ar brīvības atņemšanu labošanas darbu nometnē uz astoņiem (8) gadiem ar tiesību atņemšanu pēc KK 31.p. "a", "b", un "c" p.p. uz trīs (3) gadiem.
Soda mēra izciešanas laiku, ieskaitot atrašanos apcietinājumā iepriekšējās izmeklēšanas laikā, Jansons Elfridai Simaņa m. skaitīt no 1951.gada 27.aprīļa.
Spriedums galīgs un kasācijas kārtībā nav pārsūdzams.

Priekšsēdētājs Kirre
Tautas piesēdētāji
Bauers, Liepnieks

Noraksts pareizs: LPSR Augstākās tiesas loceklis Kirre

LVA, 1986.f., 2.apr., P-6832.l., 130.lp. Noraksts

LPSR Augstākās tiesas prezidijs pēc PSRS ģenerālprokurora vietnieka protesta, piemērojot PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1953.gada 27.marta dekrētu "Par amnestiju", E.Jansoni no ieslodzījuma atbrīvoja 1954.gada 29.decembrī.

LKP CK propagandas un aģitācijas daļas vadītāja I.Veselova izziņa par "Amerikas balss" raidījumu klausīšanos Jēkabpils rajona Salas ciema kolhozā "Vārpa"

Stingri slepeni

Izziņa par "Amerikas balss" raidījumu klausīšanās faktu pa kolhoza "Vārpa" radiotranslācijas tīklu

Ir noskaidrots, ka š.g. (1960.gada - J.R.) augustā pa Jēkabpils rajona kolhoza "Vārpa" radiotranslācijas tīklu bija dzirdamas radiostacijas "Amerikas balss" pārraides vispirms latviešu, bet pēc tam krievu valodā.
Tiesa, šo pārraidi klausījās tikai daži cilvēki, pie tam dzirdamība bija slikta. Taču šis fakts rada trauksmi.
Kolhozā "Vārpa" ir 57 radiopunkti, taču visiem abonentiem nav radioreproduktoru, un tamdēļ daļa kolhoznieku, lai noklausītos translācijas tīkla pārraides, izmanto parastos radiouztvērējus, ieslēdzot tos translācijas tīklā. Tas dod iespēju noklausīties radiotīkla pārraides, neieslēdzot uztvērēju. Bet, ja ieslēdz uztvērēju un nostāda to uz kādas radiostacijas uztveršanu no ētera, tad šo staciju var dzirdēt translācijas tīkla tuvākajos punktos. Ir jānorāda, ka radiouztvērēju pieslēgšana kolhoza translācijas tīklam ir izplatīta parādība. Tos, kā likums, ieslēdz, lai spēlētu plates.
"Amerikas balss" klausīšanās faktu kolhozā "Vārpa" apsprieda Latvijas KP Jēkabpils rajona komitejas birojs, taču Latvijas KP CK propagandas un aģitācijas daļa uzskata par nepieciešamu vērst visu partijas komiteju uzmanību uz kontroles pastiprināšanu pār vietējo radiotranslācijas mezglu darbību un iesniedz priekšlikumus šajā jautājumā.

Latvijas KP CK propagandas un aģitācijas daļas vadītājs Veselovs*

LVA, PA-101.f., 23.apr., 51.a.l., 384.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

* Šo dokumentu parakstījis cits LKP CK darbinieks. Paraksts - nesalasāms

Par šo faktu plašu "specziņojumu" LKP Centrālajai komitejai 1960.gada 18.augustā iesniedza LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs J.Vēvers. Jautājumu par "Amerikas balss" radiopārraižu klausīšanos Jēkabpils rajona kolhozā "Vārpa" 1960.gada 27.septembrī izskatīja LKP CK birojs. Biroja sēdes nobeigumā LKP CK 1.sekretārs A.Pelše rezumēja: "Ir jāpieņem lēmums. Varbūt tā otrajā punktā vajadzētu ierakstīt - uzdot partijas rajona komitejām pastiprināt kontroli un nepieļaut iespēju klausīties. Arī uz vietām jāievieš kārtība. Partijas organizācijas atbild par visu, kas notiek uz vietas."

LKP CK lēmums par radiostacijas "Amerikas balss" raidījumu klausīšanās faktu Jēkabpils rajona kolhozā "Vārpa"

Stingri slepeni (no sevišķās mapes)

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas lēmums
LKP CK biroja Protokols Nr.33 §30, 1960.gada 27.septembrī

Par radiostacijas "Amerikas balss" pārraižu klausīšanās faktu pa Jēkabpils rajona kolhoza "Vārpa" radiotranslācijas tīklu (b.b. Ratnieks, Cirsis, Pavlovs, Veselovs, Pelše)

Š.g. 2. un 3.augustā dažās Jēkabpils rajona kolhoza "Vārpa" kolhoznieku mājās pa kolhoza translācijas tīklu bija dzirdama radiostacijas "Amerikas balss" pārraide. Tas notika tamdēļ, ka Jēkabpils rajona partijas komiteja, kolhoza "Vārpa" partijas pirmorganizācija nenokārtoja nepieciešamo kontroli pār kolhoza radiomezgla un radiotranslācijas tīkla darbu, neveic pienācīgu audzināšanas darbu kolhoznieku vidū, lai paaugstinātu viņu politiskās modrības līmeni, nepietiekami atmasko imperiālistisko valstu un vispirms Amerikas Savienoto Valstu agresīvo politiku un melīgo propagandu.
Latvijas KP CK birojs nolemj:
1. Uzdot Jēkabpils rajona partijas komitejai un lauksaimniecības arteļa "Vārpa" partijas pirmorganizācijai visīsākajā laikā ieviest nepieciešamo kārtību kolhoza radiotranslācijas tīkla ekspluatācijā, paaugstināt komunistu, komjauniešu un visu lauksaimniecības arteļa biedru revolucionāro modrību, noteiktā veidā atmaskot imperiālistisko valstu un vispirms Amerikas Savienoto Valstu agresīvo politiku un melīgo propagandu, parādīt darbaļaužu patiesos dzīves apstākļus, kapitālistiskās sabiedrības morāli un tikumus.
2. Uzdot partijas pilsētu un rajonu komitejām, partijas pirmorganizācijām pastiprināt vietējo radiotranslācijas tīklu kontroli, plaši izmantot tos politiskās audzināšanas un kultūrmasu darba veikšanai iedzīvotāju vidū.
Pievērst uzmanību buržuāziskās ideoloģijas, imperiālisma šķiriskās būtības atmaskošanai, plaši propagandēt sociālistiskās sistēmas pārākumu pār kapitālistisko.

Latvijas KP CK sekretārs A.Pelše

LVA, PA, 101.f., 23.apr., 51a l., 71.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

Izvilkums no LKP CK biroja lēmuma par kontrpropagandas uzlabošanu

Stingri slepeni (no sevišķās mapes)

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas lēmums 
LKP CK biroja Protokols Nr.33 §29 1960.gada 27.septembrī

Par kontrpropagandas uzlabošanu republikā
(b.b. Ratnieks, Blūms, Miglinieks, Voss, Pelše)

Lai uzlabotu kontrpropagandu republikā, Latvijas KP CK birojs nolemj:
(..) 5. Uzdot Valsts drošības komitejai (b. Vēvers) un LPSR Sakaru ministrijai (B.Aleksandrovs, līdz š.g. 15.novembrim organizēt ārzemju radiopārraižu latviešu valodā magnetofona ierakstīšanas punktu, lai saņemto materiālu izmantotu prese un radio orgānu kontrpropagandas darbā. (..)

Latvijas KP CK sekretārs A.Pelše

LVA, PA-101.f., 23.apr., 51a l., 68., 69.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas

Latvijas Vēstnesis 13.10.2004 un 14.10.2004

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home