Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

STAĻINA RUNA VK(b)P CK POLĪTBIROJA SĒDĒ 1939. GADA 19. AUGUSTĀ
(zemāk arī krieviski)

Miera un kara jautājums nonācis mums kritiskā fāzē. Ja mēs noslēgsim savstarpējas palīdzības līgumu ar Franciju un Angliju, Vācija atteiksies no Polijas un sāks meklēt modus vivendi ar Rietumu valstīm. Karš tiks novērsts, bet tālākie notikumi var kļūt bīstami PSRS.

Ja mēs pieņemsim Vācijas priekšlikumu noslēgt ar to neuzbrukšanas paktu, tā, protams, uzbruks Polijai, un Francijas un Anglijas iejaukšanās šajā karā būs neizbēgama. Rietumeiropā sāksies nopietns satraukums un nekārtības. šajos apstākļos mums būs daudz iespēju izvairīties no tieša konflikta, un mēs varam cerēt uz izdevīgu iekļaušanos karā.

Pēdējo divdesmit gadu pieredze liecina, ka miera apstākļos Eiropā nav iespējama komunistiska kustība, kura būtu tik spēcīga, ka boļševistiskā partija varētu saņemt varu. šīs partijas diktātūra kļūst iespējama tikai liela kara apstākļos. Mēs izdarīsim savu izvēli. Mums jāpieņem vācu priekšlikums un laipni jāsūta atpakaļ angļufranču misija. Pirmā priekšrocība, ko mēs iegūsim, būs Polijas iznīcināšana līdz pat Varšavas pieejai, ieskaitot ukraiņu Galīciju.

Vācija mums sniedz pilnīgu rīcības brīvību Baltijas valstīs un neiebilst pret Besarābijas atkaliekļaušanu PSRS. Vācija gatava piekāpties un atdot mūsu ietekmes zonā Rumāniju, Bulgāriju un Ungāriju. Vēl paliek atklāts jautājums par Dienvidslāviju...

Tai pašā laikā mums ir jāredz, kādas būs sekas Vācijas sakāvei vai uzvarai. Vācijas sakāves gadījumā tā neizbēgami tiks sovjetizēta, un tajā izveidos komunistisku valdību. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka sovjetizētā Vācija var tikt bīstami apdraudēta, ja sovjetizācija notiks Vācijas ātras sakāves gadījumā. Anglija un Francija būs vēl pietiekami stipras, lai sagrābtu Berlīni un iznīcinātu padomju Vāciju. Bet mēs nebūsim spējīgi nākt palīgā mūsu biedriem boļševikiem Vācijā.

Mūsu uzdevums ir sekojošs: Vācijai jākaro pēc iespējas ilgāk ar mērķi novājināt Angliju un Franciju tā, lai tās vairs nebūtu spējīgas iznīcināt padomju Vāciju. Ieņemot neitrālu pozīciju un gaidot savu stundu, PSRS palīdzēs tagadējai Vācijai, apgādājot to ar izejvielām un pārtikas precēm. Pats par sevi saprotams, ka mūsu palīdzība nedrīkst pārsniegt noteiktu apjomu, lai negrautu mūsu ekonomiku un nemazinātu mūsu armijas varenību.

Tai pašā laikā mums ir jāveic aktīva komunistiskā propaganda, sevišķi angļufranču blokā un galvenokārt Francijā. Mums ir jābūt gataviem tam, ka šajā valstī kara laikā partija būs spiesta atteikties no legālas darbības un aiziet pagrīdē. Mēs zinām, ka šis darbs prasīs daudz upuru, bet mūsu franču biedri nešaubīsies. Pirmkārt, viņu uzdevums būs armijas un policijas demoralizēšana un dezorganizēšana. Ja šis sagatavošanas darbs tiks paveikts pienācīgā kārtā, padomju Vācijas drošība būs nodrošināta, bet tas palīdzēs nodibināt padomju varu Francijā.

Lai realizētu šos plānus, ir nepieciešams, lai karš turpinātos pēc iespējas ilgāk, un tieši šajā virzienā jānovirza visi spēki, kuri ir mūsu rīcībā Rietumeiropā un Balkānos.

Tagad izskatīsim otru pieņēmumu, t.i., Vācijas uzvaru. Daži uzskata, ka šī iespēja rada mums nopietnas briesmas. Daļa taisnība šajā apgalvojumā ir, bet būtu kļūda domāt, ka šīs briesmas būs tik tuvu un tik lielas kā dažiem tās liktos. Ja Vācija uzvarēs, tā izstāsies no kara pārāk novājināta, lai sāktu bruņotu konfliktu ar PSRS vismaz tuvāko desmit gadu laikā.

Tās galvenā rūpe būs sekot, lai netiktu atjaunotas uzvarētā Anglija un Francija. Vācija, pabeigusi karu ar uzvaru, iegūs milzīgas teritorijas un vairākus desmitus gadus būs aizņemta ar to "ekspluatāciju", ieviešot tajās vācu kārtību. Acīmredzami Vācija būs pārāk aizņemta ar citām lietām, lai vērstos pret mums. Ir vēl viens fakts, kas kalpos mūsu drošībai. Uzvarētajā Francijā tās komunistiskā partija vienmēr būs ļoti stipra. Komunistiskā revolūcija notiks neizbēgami, un mēs varēsim izmantot šo apstākli, lai nāktu palīgā Francijai un padarītu to par mūsu sabiedroto. Visas tautas, kuras būs nonākušas uzvarošās Vācijas "aizsardzībā", vēlāk kļūs par mūsu sabiedrotajām. Mums būs plašs darbības lauks, lai attīstītu pasaules revolūciju.

Biedri! Kara izraisīšanās starp Reichu un kapitālistisko angļufranču bloku ir PSRS darbaļaužu Dzimtenes interesēs. Ir jādara viss, lai šis karš ilgtu pēc iespējas ilgāk un novārdzinātu abas puses. Tieši šī iemesla dēļ mums jāpiekrīt Vācijas piedāvātā pakta noslēgšanai un jāstrādā pie tā, lai vienreiz pieteiktais karš turpinātos maksimāli ilgi. Vajadzēs pastiprināt propagandas darbu karojošajās valstīs un būt gataviem tam laikam, kad karš beigsies...

 «Latvijas vēsture», nr. 4 (32), 1998, 74. 75. lpp.)

РЕЧЬ СТАЛИНА НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) 19 АВГУСТА 1939

Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать "модус вивенди" с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР. Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну.

Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию.

Германия предоставляет нам полную свободу действий в Прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии СССР. Она готова уступить нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию. Остается открытым вопрос, связанный с Югославией... В то же время мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы Германии. В случае ее поражения неизбежно произойдет советизация Германии и будет создано коммунистическое правительство. Мы не должны забывать, что советизированная Германия окажется перед большой опасностью, если эта советизация явится последствием поражения Германии в скоротечной войне. Англия и Франция будут еще достаточно сильны, чтобы захватить Берлин и уничтожить советскую Германию. А мы не будем в состоянии прийти на помощь нашим большевистским товарищам в Германии.

Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну как можно дольше, с целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. Придерживаясь позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и продовольственными товарами. Но, само собой разумеется, наша помощь не должна превышать определенных размеров для того, чтобы не подрывать нашу экономику и не ослаблять мощь нашей армии. В то же самое время мы должны вести активную коммунистическую пропаганду, особенно в англо-французском блоке и преимущественно во Франции. Мы должны быть готовы к тому, что в этой стране в военное время партия будет вынуждена отказаться от легальной деятельности и уйти в подполье. Мы знаем, что эта работа потребует многих жертв, но наши французские товарищи не будут сомневаться. Их задачами в первую очередь будут разложение и деморализация армии и полиции. Если эта подготовительная работа будет выполнена в надлежащей форме, безопасность советской Германии будет обеспечена, а это будет способствовать советизации Франции.

Для реализации этих планов необходимо, чтобы война продлилась как можно дольше, и именно в эту сторону должны быть направлены все силы, которыми мы располагаем в Западной Европе и на Балканах.

Рассмотрим теперь второе предположение, т.е. победу Германии. Некоторые придерживаются мнения, что эта возможность представляет для нас серьезную опасность. Доля правды в этом утверждении есть, но было бы ошибкой думать, что эта опасность будет так близка и так велика, как некоторые ее представляют. Если Германия одержит победу, она выйдет из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный конфликт с СССР по крайней мере в течение десяти лет. Ее основной заботой будет наблюдение за побежденными Англией и Францией с целью помешать их восстановлению. С другой стороны, победоносная Германия будет располагать огромными территориями, и в течение многих десятилетий она будет занята "их эксплуатацией" и установлением там германских порядков. Очевидно, что Германия будет очень занята в другом месте, чтобы повернуться против нас. Есть и еще одна вещь, которая послужит нашей безопасности. В побежденной Франции ФКП всегда будет очень сильной. Коммунистическая революция неизбежно произойдет, и мы сможем использовать это обстоятельство для того, чтобы прийти на помощь Франции и сделать ее нашим союзником. Позже все народы, попавшие под "защиту" победоносной Германии, также станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции.

Товарищи! В интересах СССР - Родины трудящихся, чтобы война разразилась между Рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды, продлилась максимальное количество времени. Надо будет усилить пропагандистскую работу в воюющих странах для того, чтобы быть готовыми к тому времени, когда война закончится.

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home