Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Totalitārisma seku dokumentēšanas centra nolikums

Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995. gada 13. Jūnija noteikumi nr. 150 (Prot. nr. 32,8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 5. pantu

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

1. Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs (tālāk tekstā — "Centrs") ir valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

2. Centrs darbojas saskaņā ar Satversmi, likumu "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 65.nr.), citiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

3. Centrs ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un Centra pilnu nosaukumu.

II nodaļa Centra darbība

4. Centram ir šādi uzdevumi:

4.1. apkopot saņemtos Valsts drošības komitejas dokumentus saskaņā ar likumu "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu un personu sadarbības fakta ar VDK. konstatēšanu";

4.2. nodrošināt to bijušas Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, kuri atrodas Centra rīcībā;

4.3. sagatavot dokumentus, kas ļauj novērtēt atsevišķu personu sadarbību ar Valsts drošības komiteju;

4.4. sagatavot un iesniegt kompetentām iestādēm dokumentus, kas satur kriminālnozieguma izdarīšanas pazīmes;

4.5. sagatavot un iesniegt kompetentām iestādēm dokumentus, kas ļauj politiski un morāli atjaunot personu labo slavu vai arī juridiski reabilitēt personas, kuras Valsts drošības komiteja represējusi, vajājusi vai izspiegojusi;

4.6. sagatavot dokumentus, kas ļauj izpētīt un izvērtēt materiālo un morālo kaitējumu, ko Valsts drošības komiteja nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotajiem;

4.7. mēneša laikā pēc fizisko personu pieprasījuma informēt, vai Centra rīcībā par tām ir Valsts drošības komitejas dokumenti, ka arī, ja nepieciešams, izsniegt dokumentu kopijas, norakstus vai izrakstus.

5. Centrs savus uzdevumus veic patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām.

6. Centram ir šādas tiesības:

6.1. pieprasīt no bijušajiem Valsts drošības komitejas štata un ārštata darbiniekiem vai informatoriem paskaidrojumus par savu darbību Valsts drošības komitejā un par vispārējo Valsts drošības komitejas darbību, struktūru, darbiniekiem un informatoriem;

6.2. ja nepieciešams, veidot reģionālas darba grupas un ekspertu komisijas;

6.3. Centra vadātajam vai viņa pilnvarotai personai — ar virsprokurors vai tiesas priekšsēdētāja rakstisku atļauju iepazīties ar pārbaudes lietu un krimināllictu materiāliem un izgatavot attiecīgu dokumentu norakstus, lai uzkrātu Centra informāciju;

6.4. veidot speciālo budžetu, kura ieņēmumu daļu veido maksa par juridiskām vai fiziskām personām sniegtajiem pakalpojumiem, bet izdevumu daļa tiek veidota saskaņā ar tāmi.

7. Centra sniegto pakalpojumu tarifus apstiprina tieslietu ministrs.

III nodaļa Centra vadītājs un darbinieki

8. Centra vadītājs ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kuru amata ieceļ tieslietu ministrs.

9. Centra vadītājs veic šādus uzdevumus:

9.1. atbild par Centra budžeta līdzekļu un speciālo līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, apstiprina pamatbudžeta un speciāla budžeta izdevumu tāmes un iesniedz tiesību aktos paredzētos finansiālās darbības pārskatus;

9.2. izstrādā un apstiprina Centra darbinieku Statu sarakstu darba samaksas fonda ietvaros;

9.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba Centra darbiniekus, nosaka viņu pienākumus, kā arī darba samaksu saskaņā ar spēka esošajiem tiesību aktiem;

9.4. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, apstiprina Centra struktūrvienību un ekspertu komisiju nolikumus un darbinieku amatu aprakstus;

9.5. apstiprina Centra iekšējos Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanas noteikumus;

9.6. savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Centru;

9.7. izdod Centra darbiniekiem apliecības, kuru derīguma termiņš ir viens gads. (Ja apliecība nozaudēta, Centra vadītājs laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informē par nozaudētas apliecības derīguma termiņa izbeigšanos. Ja darbinieks izbeidz darba attiecības, viņš nodod savu apliecību Centrā);

9.8. ar rīkojumu nosaka Centra vadītāja vietas izpildītāju savas prombūtnes laikā.

10. Centra darbinieki nedrīkst būt personas, kas ar savu darbību ir vērsušās pret Latvijas Republikas atjaunošanu un nostiprināšanu, ja tas apstiprināts ar tiesas lēmumu, un bijušie citu valstu specdienestu darbinieki vai informatori.

11. Darbinieki nedrīkst izpaust Centra rīcībā esošajos Valsts drošības komitejas dokumentos minēto informāciju par kādu konkrētu personu.

12. Stājoties darbā, Centra darbinieks dod šādu zvērestu:

"Es, __________ (vārds, uzvārds), stājoties darbā  Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā, apliecinu, ka godīgi pildīšu man uzticētos pienākumus, stingri ieverošu starptautisko tiesību normas, Latvijas Republikas likumus un citus tiesību aktus."

Zvērestu apliecina ar parakstu.

13. Centra darbinieki, kuriem saskaņā ar likumu "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" neizpaužamā informācija par Valsts drošības komitejas dokumentiem kļuvusi zināma dienesta pienākumu pildīšanas laika, nedrīkst izpaust šo informāciju arī pēc dienesta apliecību izbeigšanas.

14. Centra darbinieku pienākumi tiek noteikti amatu aprakstos.

IV nodaļa Centra struktūra

15. Centrā ir šādas struktūrvienības:

15.1.Arhīvs;
15.2. Informācijas datorapstrādes nodaļa;
15.3. Dokumentēšanas nodaļa;
15.4. Kanceleja;
15.5. Pētniecības nodaļa;
15.6. Preses dienests;
15.7. reģionālās darba grupas;
15.8. apsardze.

"LV", 1995.20.06., nr. 94.

 

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home